OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 92639/17
Predmet nabavke: Izvođenje građevinskih radova pri održavanju pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva na period 1 (jedne) godine prema LOT – ovima:
LOT 1 – Optičke mreže
LOT 2 – Hadžići, Ilidža, Novi Grad, Vogošća, Trnovo, Ilijaš
LOT 3 – Novo Sarajevo, Centar, Stari Grad

 

1.      Komunikacija

 

Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: 

Sabina Hasanović, tel: +387 33 651 540, sabina.hasanovic@bhtelecom.ba  ili

Indra Čorda, tel: +387 33 650 487, e-mail adresa: indra.corda@bhtelecom.ba

Fax: +387 33 664 116

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

 

Javno nadmetanje sa ovlaštenim predstavnicima ponuđača čije su ponude ocjene  prihvatljivim u skladu sa odredbama  tenderske dokumentacije   biće održano na adresi navedenoj u  posebno dostavljenom pozivu za javno nadmetanje. Trajanje nadmetanja biće određeno pozivom za javno nadmetanje i  biće vremenski ograničeno.

Tok postupka javnog nadmetanja je detaljno opisano modelom tenderske dokumentacije.

 

2. Dostavljanje ponuda

 

Dobavljač može ponudu dostaviti za jedan lot ili više lotova ili sve lotove.

Dobavljač će ponudu  dostaviti u originalu koja treba biti sa pečatom i potpisom a dostavlja se na sljedeći način:

 

Ponuda sa pečatom i potpisom se mora dostaviti u jednoj koverti sa naznakom “Ponuda za nabavku izvođenja građevinskih radova pri održavanju pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva na period od 1 (jedne) godine LOT (navesti LOT) broj 92639/17 – NE OTVARAJ“.

Unutar iste se nalaze dvije neprovidne koverte koje sadrže:

Koverta br.1 dokumentaciju propisanu Tenderskom dokumentacijom,

Koverta br.2  cijenu ponude i garanciju za ozbiljnost ponude propisanu tenderskom dokumentacijom.

 

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo

Zmaja od Bosne 88, 71 000 Sarajevo, BiH, PROTOKOL

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: 03.01.2018 godine do 12:00 sati.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

 

3.   Izmjena ili povlačenje ponuda

 

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

 

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u  postupku javnog nadmetanja.

 

4.    Tenderska dokumentacija

 

Za tendersku dokumentaciju se plaća naknada u iznosu od 10,00 KM na transakcijski račun 1610000078020409 kod Raiffeisen bank dd. Sarajevo (na naloga za uplatu potrebno je  navesti i PDV broj ponuđača). Zainteresirani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju isključivo na Protokolu BH Telecoma, prije nego što je otkupe.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati na Protokolu  BH Telecoma d.d. Sarajevo, Zmaja od Bosne 88 uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije i dokaza o izvršenoj uplati naknade broj: 92639/17 za tendersku dokumentaciju za nabavku (LOT 1, LOT 2 ili LOT 3) , sa tačnom adresom i kontakt-telefonom ponuđača i dostavljanje istog na faks broj: +38733: 664 116 ili na e-mail kontakt osobe iz obavještenja i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima. Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta.  Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku. BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

 

Tenderska dokumentacije se može dostavljati putem e-maila isključivo u PDF formatu.

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija.