OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 08.6.1.1. – 33 – 35948/21

Predmet nabavke: Nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom/servisiranjem dva splajsera.

I. Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Alma Hodžić, tel: +387 33 642 850, e-mail adresa: alma.hodzic2@bhtelecom.ba; ili Almir Zilić, e-mail adresa: almir.zilic@bhtelecom.ba,

Fax: +387 33 664 116 Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

II. Produženje roka za dostavu ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:

„Ponuda za: Nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom/servisiranjem dva splajsera, broj nabavke 08.6.1.1. – 33 – 35948/21– NE OTVARAJ“

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: BH Telecom d.d. Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, 71 000 Sarajevo

Ovim putem se dobavljači obavještavaju o produženju roka za prijem ponuda kao i roka za otvaranje ponuda tako da važeći rokovi glase:

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: do 19.01.2022.godine do 09:00 sati.

Ponude se otvaraju dana 19.01.2022.godine u 09:30 sati, u prostorijama BH Telecoma sala na III spratu. Svi dobavljači koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi predstavnici imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

Svi ostali dijelovi obavještenja ostaju nepromijenjeni.