OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 08.6.1.1. – 33 – 35948/21

Predmet nabavke: Nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom/servisiranjem dva splajsera.

Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda:

1. Niatel d.o.o. Sarajevo

2. Micom BH d.o.o. Sarajevo.

3. Network doo Sarajevo

I. Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Alma Hodžić, tel: +387 33 642 850, e-mail adresa: alma.hodzic2@bhtelecom.ba; ili Almir Zilić, e-mail adresa: almir.zilic@bhtelecom.ba,

Fax: +387 33 664 116 Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

II. Dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:

„Ponuda za: Nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom/servisiranjem dva splajsera, broj nabavke 08.6.1.1. – 33 – 35948/21– NE OTVARAJ“

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: BH Telecom d.d. Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, 71 000 Sarajevo

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: do 17.01.2022.godine do 11:00 sati.

Ponude se otvaraju dana 17.01.2022.godine u 11:30 sati, u prostorijama BH Telecoma sala na III spratu. Svi dobavljači koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi predstavnici imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

III. Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.

IV. Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati u prostorijama BH Telecoma , Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, PROTOKOL, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije i sa tačnom adresom i kontakt-telefonom ponuđača i dostavljanje istog na faks broj: 033 664 116 i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima.

Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta. Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje tenderske dokumentacije. Tenderska dokumentacije se moze dostavljati putem e-maila isključivo u PDF formatu.

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija.