OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 03-67528/22

Predmet nabavke: Nabavka usluga edukacije- nabavka pristupa platformama za online edukaciju za radnike Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

Nabavka je podijeljena na lotove.
LOT 1  Jednogodišnji pristup Udemy Enterprise platformi za online edukacije za radnike Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
LOT 2  Jednogodišnji pristup Pluralsight Team Professional platformi za online edukacije za radnike Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
LOT 3  Pristup CloudGuru Personal + platformi za online edukacije za radnike Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv prema navodima iz Zahtjeva za dostavljanje ponude:
a. Agencija Lilium Digital, Sarajevo
b. Nexis d.o.o. Sarajevo
c. Lanaco Tehnology Center, Banja Luka

I Komunikacija
Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Zehra Čorhodžić,tel: +387 256 175, e-mail adresa: zehra.corhodzic@bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

II Dostavljanje ponuda
Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati sljedeće riječi:

“Ponuda za nabavku broj: 67528 Usluge edukacije za LOT … – ne otvaraj“.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, ul. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo.

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: 29.7.2022. godine do 9h.

Ponude se otvaraju komisijski dana 29.7.2022. godine, u 9.30 sati, u prostorijama BH Telecoma,
Iz razloga trenutne epidemiološke situacije, javnog otvaranja dostavljenih ponuda neće biti. Svim ponuđačima koji budu dostavili ponude po otvaranju će biti dostavljem Zapisnik o otvaranju ponuda na email adresu navedenu u ponudi.
Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

III Izmjena ili povlačenje ponuda
Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o

izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.
Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.

IV Tenderska dokumentacija
Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati u prostorijama BH Telecoma, ul. Franca Lehara 7, Protokol, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje predmetne Tenderske dokumentacije uz navođenje broja iste, na memorandumu ponuđača, sa navedenim punim nazivom, kontaktima i adresom ponuđača i dostavljanje istog na e-mail kontakt-osoba iz ovog Obavještenja.
Ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim ponuđačima.

Bez navedenog pisanog zahtjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta. Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

Tenderska dokumentacije se moze, umjesto poštom ili ličnog preuzimanja, dostaviti putem e-maila isključivo u PDF formatu.
Ukoliko ponuđač želi da mu Tenderska dokumentacija, umjesto poštom ili ličnog preuzimanja, bude
dostavljena elektronskim putem (e-mailom), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija.
BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.