OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 11.6-94300-3/17

Predmet nabavke: Nabavku zanatsko – građevinskih i drugih radova niskogradnje za redovno održavanje pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva na području Direkcije Bihać, po tehničkim specifikacijama ( LOT-ovima), kako slijedi:

 

LOT 1 Tehnička specifikacija zanatsko – građevinskih i drugih radova niskogradnje za redovno održavanje pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva na području Direkcije Bihać, za Grad Bihać, broj: 11.5-INT-83964-1/17 2228 od 26.10.2017. godine.

 

LOT 2 Tehnička specifikacija zanatsko – građevinskih i drugih radova niskogradnje za redovno održavanje pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva na području Direkcije Bihać, za Grad Cazin, broj: 11.5-INT-83964-2/17 2228 od 26.10.2017.godine.

 

LOT 3 Tehnička specifikacija zanatsko – građevinskih i drugih radova niskogradnje za redovno održavanje pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva na području Direkcije Bihać, za općine: Bosanska Krupa, Bužim i Velika Kladuša broj: 11.5-INT-83964-3/17 2228 od 26.10.2017.godine.

 

LOT 4 Tehnička specifikacija zanatsko – građevinskih i drugih radova niskogradnje za redovno održavanje pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva na području Direkcije Bihać, za općine: Bosanski Petrovac, Ključ, Sanski Most, Ribnik, Mrkonjić Grad i Jezero, broj: 11.5-INT-83964-4/17 2228 od 26.10.2017. godine.

  1. Komunikacija

Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:  

 

Amir Dedić tel: 00387 37 229 930; e-mail adresa:  Amir.Dedic@bhtelecom.ba  ili

Edina Beganović tel: 00387 37 221 208, e-mail adresa: Edina.Beganovic@bhtelecom.ba

Fax: 00387 37 229 919

Web stranica: www.bhtelecom.ba

 

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

 

Javno nadmetanje sa ovlaštenim predstavnicima ponuđača čije su ponude ocijenjene prihvatljivim u skladu sa tenderskom dokumentacijom biće održano na adresi navedenoj u posebno dostavljenom pozivu za javno nadmetanje. Trajanje nadmetanja biće određeno Pozivom za javno nadmetanje i biće vremenski ograničeno.

Top postupka javnog nadmetanja je detaljno opisano modelom tenderske dokumentacija.

 

  1. Dostavljanje ponuda

 

Ponuđač može ponudu dostaviti za jedan LOT ili više LOT-ova ili za sve LOT-ove.

Ponuđač će dostaviti ponudu u originalu, a ista treba biti sa pečatom i potpisom, a dostavlja se na sljedeći način:

Ponuda sa pečatom i potpisom se mora dostaviti u jednoj koverti sa naznakom:

„Ponuda za nabavku zanatsko – građevinskih i drugih radova niskogradnje za redovno održavanje pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva na području Direkcije Bihać,  broj 11.6-94300-3/17  za LOT/LOT-ove ____________________   NE OTVARAJ“

 

Unutar navedene koverte se nalaze dvije neprovidne koverte koje sadrže:

1. Koverta broj 1 koja sadrži Dokumentaciju zahtijevanu tenderskom dokumentacijom (opšti dio),

2.  Koverta br. 2 u kojoj se nalazi popunjen obrazac za cijenu ponude po LOT-ovima za koje ste dostavili ponude i bankarska garancija za ponudu.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Bihać, Bosanska 5, 77000 Bihać, -Protokol .

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: 15.12.2017.godine do 12:00 sati.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

 

  1. Izmjena ili povlačenje ponuda

 

Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive. Ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja.

 

  1. Tenderska dokumentacija

 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati na Protokolu  BH Telecoma, Bosanska 5, 77000 Bihać,  uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 11.6-94300-3/17– nabavka zanatsko – građevinskih i drugih radova niskogradnje za redovno održavanje pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva na području Direkcije Bihać za  LOT/LOT-ove _________,  sa tačnom adresom i kontakt-telefonom ponuđača i dostavljanje Zahtjeva za izuzimanje  na faks broj: 037 229-919 ili e-mail kontakt osobe i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima, elektronski u PDF formatu ili se može lično preuzeti u prostoriji Protokola ( I sprat).

Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacija ne može biti preuzeta.  Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija, a po dobijanju iste potvrditi prijem.