Javni oglas

za prijem pripravnika radi obučavanja za samostalan rad u Direkciji Bihać, sa mjestom rada u Ključu

U Direkciji Bihać Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada u Ključu izvršit će se prijem pripravnika na radno mjesto 

– 59. Tehničar za pristupne mreže, SSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za pristupne mreže i terminalnu opremu Sektora za tehničku podršku Direkcije Bihać Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, radi obučavanja za samostalan rad, u trajanju do 6 (šest) mjeseci. I. Opšti uslovi:

– Da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– Da kandidat ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti). II. Posebni uslovi:

– SSS- završena elektrotehnička škola- elektroničar telekomunikacija, računarske tehnike i automatike, elektronike i energetike,

– Bez radnog iskustva na poslovima srednje stručne spreme (IV stepena stručne spreme).  III. Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti slijedeće dokumente (original ili ovjerena kopija):

– Biografija sa adresom i kontakt telefonom,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Diploma ili drugi dokument o sticanju IV stepena stručne spreme (SSS),

– Dokaz da nema radno iskustvo na poslovima srednje stručne spreme (potvrda-uvjerenje Poreske uprave da nije prijavljen  u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, zaključno sa danom objave oglasa).

Kandidati koji imaju ostvaren radni staž ili su još uvijek u radnom odnosu, činjenicu nepostojanja radnog staža u struci sa srednjom stručnom spremom nakon sticanja iste, dokazuje slijedećom dokumentacijom:

– Potvrda Poreske uprave o statusu sa pregledom historije osiguranja za osiguranika. 

Napomena 

1. Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu kandidati sa teritorije Federacije BiH dužni su dostaviti na obrascima koji su u pravnom prometu Federacije BIH od 17.06.2013. godine.  2. Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu kandidati sa teritorije Republike Srpske i Brčko Distrikta trebaju dostaviti na obrascima koji su u pravnom prometu na tim teritorijama.

Ukoliko na obrascima nema naznake da su bez roka važenja, isti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.  

IV. Za podnošenje prijava Javni glas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima. Sa kandidatima za koje se utvrdi da formalno pravno ispunjavaju uvjete i uđu u uži izbor obavit će se intervju. 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom mogu se dostaviti neposredno na protokol Direkcije Bihać Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu: Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas (radno mjesto 59. Tehničar za pristupne mreže) – ne otvarati”

Ul. Bosanska br. 5 77 000 Bihać

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Priložena dokumentacija neće se vraćati.