OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM

Broj nabavke 11.6.2.-175-78155-1/18 5189 od 13.08.2018. godine

 

 

Predmet nabavke: Zanatsko građevinski i drugi radovI niskogradnje za redovno održavanje pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva na području Direkcije Bihać, po LOT-ovima kako slijedi:

LOT 1 zanatsko – građevinski i drugi radovi niskogradnje za redovno održavanje pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva na području Direkcije Bihać, za Grad Bihać

LOT 2 zanatsko – građevinski i drugi radovi niskogradnje za redovno održavanje pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva na području Direkcije Bihać, za Grad Cazin

 Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda:

  1. SZD ROVOKOPAČKA Bihać
  2. ELEKTROVOD d.o.o. Cazin
  3. MC STELLA d.o.o. Velika Kladuša
  4. DIZDAREVIĆ-MERC d.o.o. Bosanska Krupa
  5. KOP SANICA d.o.o. Ključ

I.              Komunikacija

Lica koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: 

Mirela Dupanović, tel: +387 37 22 99 34, e-mail adresa: mirela.dupanovic@bhtelecom.ba;

Amir Dedić, tel: +387 37 22 99 30, e-mail adresa: amir.dedic@bhtelecom.ba;

Fax: +387 37 22 99 19

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

II.            Dostavljanje ponuda

Ponuđač može ponudu dostaviti za jedan LOT ili za oba LOT-a.

Ponuđač će dostaviti ponudu u originalu, a ista treba biti sa pečatom i potpisom, a dostavlja se na sljedeći način:

Ponuda sa pečatom i potpisom se mora dostaviti u jednoj koverti sa naznakom:

„Ponuda za nabavku zanatsko – građevinskih i drugih radova niskogradnje za redovno održavanje pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva na području Direkcije Bihać,  broj 11.6.2.-175-78155-1/18 5189 od 13.08.2018. godine za LOT/LOT-ove ____________________   NE OTVARAJ“

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: Bosanska br. 5, 77000 Bihać, Kancelarija protokola I Sprat Upravne zgrade BH Telecom-a.

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije do: 03.09.2018. godine do 11 sati. Ponude se otvaraju dana 03.09.2018. godine u 12 sati u prostorijama BH Telecom-a, Bosanska br. 5, 77000 Bihać.

Svi dobavljači koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi predstavnici imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

III.           Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.

IV.            Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati na Protokolu  BH Telecoma, Bosanska 5, 77000 Bihać,  uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije broj 11.6.2.-175-78155-1/18 5189 od 13.08.2018. godine za nabavku zanatsko – građevinskih i drugih radova niskogradnje za redovno održavanje pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva na području Direkcije Bihać za  LOT/LOT-ove _________,  sa tačnom adresom i kontakt-telefonom ponuđača i dostavljanje Zahtjeva za izuzimanje na faks broj: 037 229-919 ili e-mail kontakt osobe i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima, elektronski u PDF formatu ili se može lično preuzeti u prostoriji Protokola (I sprat).

Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacija ne može biti preuzeta. Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija, a po dobijanju iste potvrditi prijem.