OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke: Usluge prijenosa i prijevoza gotovog novca na prodajnim mjestima BH Telecoma    

Nabavka je podijeljena na lotove, kako slijedi:

LOT 1 –  Prodajna mjesta na području FBiH,

LOT 2 –  Prodajna mjesta na području Brčko Distrikta,

LOT 3 –   Prodajna mjesta na području RS,

I Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Namik Merzić, 033 256 176, e-mail: namik.merzic@bhtelecom.ba,

Amina Zekić, 033 256 178, e-mail: amina.zekic@bhtelecom.ba

Fax: 033 256 171, Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

Javno nadmetanje sa ovlaštenim predstavnicima ponuđača čije se ponude ocjene  prihvatljivim u skladu sa odredbama  tenderske dokumentacije  biće održano na adresi navedenoj u  posebno dostavljenom pozivu za javno nadmetanje.

Trajanje nadmetanja biće određeno pozivom za javno nadmetanje i  biće vremenski ograničeno.

Tok postupka javnog nadmetanja je detaljno opisano tenderskom dokumentacijom.

II Dostavljanje ponuda

Dobavljač će ponudu  dostaviti u originalu koja treba biti sa pečatom i potpisom a dostavlja se na sljedeći način:

Ponuda sa pečatom i potpisom se mora dostaviti u jednoj koverti sa naznakom naznakom „Ponuda za usluge prijenosa i prijevoza gotovog novca,  lot broj:  _______(navesti lot/ove za koje se ponuda dostavlja), broj nabavke: 03-71434/22 NM – NE OTVARAJ“.

Unutar iste se nalaze dvije neprovidne koverte koje sadrže:

Koverta br. 1 – dokumentaciju propisanu Tenderskom dokumentacijom,

Koverta br. 2 – cijenu ponude i garanciju za ponudu propisanu Tenderskom dokumentacijom (ukoliko je tražena garancija). Koverta 2 se dostavlja odvojeno za svaki pojedini lot 

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Ul. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: 29.8.2022. godine do 10:00 sati.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

III Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o

izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u  postupku javnog nadmetanja.

IV Tenderska dokumentacija

Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije iznosi: ­­­­20,00 KM za domaće ili 10,20 EUR za ino-ponuđače.

Zainteresirani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju isključivo na Protokolu BH Telecoma, prije nego što je otkupe.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati na Protokolu BH Telecoma d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije i dokaza o izvršenoj uplati naknade broj: uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije i dokaza o izvršenoj uplati naknade broj: 03-71434/22 NM za tendersku dokumentaciju za nabavku prijenosa i prijevoza gotovog novca sa tačnom adresom i kontakt-telefonom ponuđača ili dostavljenog na e-mail kontakt osobe iz obavještenja i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima. Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta.  Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku. BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

Tenderska dokumentacije se može dostavljati putem e-maila isključivo u PDF formatu.

Ukoliko ponuđač želi da mu Tenderska dokumentacija, umjesto poštom ili ličnim preuzimanjem, bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija i po potrebi odgovori na upite ponuđača/ izmjene tenderske dokumentacije i ostale informacije potrebne za sačinjavanje ponude a koje se smatraju sastavnim dijelom Tenderske dokumentacije.

Ponuđač odgovara za ispravnost svoje e-mail adrese.

Transakcijski račun za uplatu TD za domaće ponuđače: 1610000030950092 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na naloga za uplatu potrebno je  navesti i PDV broj ponuđača);

Transakcijski račun za uplatu TD za ino-ponuđače: SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA391611000001248933