JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju na polju posredovanja u prodaji usluge BH Telecoma Paket za fiskalne kase.

Predmet javnog poziva

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere. Pismo namjere treba da sadrži:

 1.  Izjavu kojom se potvrđuje da posrednik u prodaji usluge Paket za fiskalne kase BH Telecoma može ispuniti sljedeće:
  – da može obavljati usluge posredovanja za BH Telecom na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine;
  – da ima iskustvo u obavljanju posredničke prodaje telekomunikacionih usluga;
  – da će poštovati načelo tajnosti i povjerljivosti podataka o korisnicima BH Telecoma;
  – da ima najamanje jednog stalno zaposlenog radnika;
  – da je posrednik saglasan u potpunosti ispoštovati sve odredbe Zakona o zaštiti potrošača BiH (IX – UGOVORI ZAKLJUČENI IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA).
  – da je posrednik sklopio ugovor sa ovlaštenim proizvođačem/zastupnikom fiskalnog sistema i da je kao ovlašteni servis uvršten na listu Ovlaštenih servisa fiskalnih proizvođača i zastupnika objavljenoj na Web stranici Federalnog ministarstva finansija
 2. Uvjerenje o broju stalno zaposlenih radnika, ne starije od 30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva, izdato od strane nadležnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
 3. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
  – Original ili ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra, odnosno original ili kopija rješenja nadležne službe za upravu koji/koja sadrži podatke o registrovanim djelatnostima. Navedeni dokument po datumu izdavanja ne smije biti stariji od 6 (šest) mjeseci, računajući sa datumom isteka roka za javni poziv.
  – Original ili ovjerena kopija ID i PDV broja;
 4. Ekonomska i finansijska podobnost
  – Odgovarajuće bankovno pismo kojim se dokazuje da je glavni račun ponuđača aktivan u periodu od 3 (tri) mjeseca od momenta izdavanja bankovnog pisma u kojem banka treba da navede da je navedeni račun glavni račun. Navedeni dokument po datumu izdavanja ne smije biti stariji od 6 (šest) mjeseci, računajući sa datumom isteka roka za javni poziv.

Pismo namjere treba da bude originalno, na memorandumu posrednika, ovjereno pečatom i potpisano od strane ovlaštene osobe.

Podnošenje pisma namjere

Pismo namjere je potrebno dostaviti na adresu:
BH Telecom d.d. Sarajevo
Izvršna direkcija za razvoj poslovanja
Služba za partnersku i posebnu prodaju
Ul. Franca Lehara 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

sa naznakom: ”Prijava na javni poziv posredovanja u prodaji usluge Paket za fiskalne kase BH Telecoma– ne otvaraj!”

Ostalo

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave troškove pravnih lica u sudjelovanju, kao ni obavezu sklapanja ugovora. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Pravilnikom o nabavkama BH Telecoma.

BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju ostaje otvoren 365 (tri stotine i šezdeset pet) dana i vrijedi od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i/ili web stranici www.bhtelecom.ba.

Dodatne informacije

Dodatne informacije mogu se zatražiti u pisanoj formi, putem maila: vas.prodaja@bhtelecom.ba