JAVNI OGLAS

za prijem u radnika radni odnos na neodređeno vrijeme u Sektoru za upravljanje promocijom, Direkcije za promociju, prodaju i podršku u Izvršnoj direkciji za razvoj poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada u Kantonu Sarajevo, kako slijedi:

 • 106. Stručni saradnik za produkciju i koprodukciju, VSS – 1 (jedan) izvršilac, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Službi za kreaciju i produkciju, Sektora za upravljanje promocijom, Direkcije za promociju, prodaju i podršku.

Kratak opis poslova:

 1. Koordinira kreaciju elektronskih komunikacijskih materijala Društva.
 2. Izrada tekstova (copywrite) BH Telecoma za štampane, elektronske i TV medije.
 3. Predlaže ugovaranje, realizaciju i praćenje koprodukcijskih projekata.
 • 114. Stručni saradnik za web aplikacije, design i sadržaj, VSS – 1 (jedan) izvršilac, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Službi za web i društvene mreže, Sektora za upravljanje promocijom, Direkcije za promociju, prodaju i podršku.

Kratak opis poslova:

 1. Kreira i ažurira sadržaje i postavlja ih na web i drustvene mreze.
 2. Ažurira  web prezentaciju BH Telecoma i drustvenih mreza.
 3. Razvija arhitekturu weba i vizuelno uređuje.
 4. Realizuje unapređenja web prezentacije Društva.
 5. Odgovara na upite i prati rad platformi za sadržaj u BH Telecomu.

 

 • 119. Web operator, SSS – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Službi za web i društvene mreže.

Kratak opis poslova:

 1. Ažurira web prezentaciju BH Telecoma.

I  Opšti uslovi

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta, koje nije starije od 3 (tri) mjeseca).

II  Posebni uslovi

Za radno mjesto pod 1)

a) VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci) sa završenim:

– Fakultet političkih nauka – smijer: žurnalistika,
– Ekonomski fakultet,
– Akademija likovnih umjestnosti,
– Pravni fakultet,
– Akademija scenskih umjestnosti ili
– drugi odgovarajući fakultet društvenih nauka,

b) radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu.

Za radno mjesto pod 2)

a) VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci) sa završenim:

– Akademija likovnih umjetnosti ili
– drugi odgovarajući fakultet društvenog smjera,

b) radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu i

c) aktivno poznavanje engleskog jezika.

Za radno mjesto pod 3)

a) SSS (IV stepen stručne spreme), završena srednja škola tehničkog ili društvenog smjera,
b) radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci i
c) aktivno poznavanje engleskog jezika.

III  Način prijave

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu.

Uz prijavu se obavezno dostavlja original ili ovjerena kopija sljedećih dokaza:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne – za radno mjesto pod 1) i 2),
– Diploma ili svjedočanstvo o završenom školovanju, kao dokaz o sticanju tražene stručne spreme – za radno mjesto pod 3),
– Dodatak diplomi/ diplomama (za kandidate koji su završili studij po bolonjskom sistemu studiranja – za radna mjesta pod 1) i 2),
– Uvjerenje o državljanstvu – za sva radna mjesta,
– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i zanimanje, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju utvrđenom ovim oglasom- za sva radna mjesta,
-Dokaz o aktivnom poznavanju engleskog jezika (nivo B2,C1 i C2) – za radna mjesta pod 2) i 3). 

Poželjno je da kandidat uz svojeručno potpisanu prijavu, dostavi i svoju biografiju (CV). 

NAPOMENA I

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

 • da je nezaposleno lice,
 • da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

 • Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja,
 • Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA II

 1. Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerena kopija.
 2. Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.
 3. Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome I i II ciklusa studija u istoj struci.
  Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje  240 ECTS bodova, nisu dužni dostaviti diplomu i dodatak diplomi i za II ciklus studija – za radna mjesta pod 1) i 2)
 4. Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme i trajanju utvrđenim ovim oglasom.
  Ukoliko navedeno uvjerenje ne sadrži podatak o prestanku osiguranja, kandidat je obavezan uz isto dostaviti i potvrdu jedne od navedenih ustanova da se još uvijek nalazi u radnom odnosu kod tog poslodavca na zahtijevanom stepenu stručne spreme (Potvrda o statusu).

IV Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 03.10.2022. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu: 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo
Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto (navesti broj i naziv radnog mjesta)
u Izvršnoj direkciji za razvoj poslovanja – ne otvarati”
Ul. Franca Lehara br. 7,  71000 Sarajevo

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.