JAVNI I OGLAS

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 5 (pet) mjeseci u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na radnom mjestu, kako slijedi:

Saradnik, VŠS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za planiranje i izvještavanje, Sektora za finansijski kontroling sa mjestom rada u Sarajevu.                                  

Kratak opis poslova:

 1. Prikuplja i obrađuje statističke podatke te sačinjava izvještaj o ostvarenom saobraćaju/ korisnicima /prihodima/rashodima organizacionih dijelova i Društva kao cjeline;
 2. Sačinjava izvještaje i analize iz ekonomsko finansijske oblasti;
 3. Sačinjava izvještaje za potrebe eksternih korisnika;
 4. Učestvuje u izradi trogodišnjih/godišnjih ekonomsko finansijskih planova po organizacionim dijelovima Društva i Društva kao cjelini;
 5. Izrađuje mjesečne, kvartalne, polugodišnje i godišnje izvještaje o poslovanju organizacionih dijelova Društva i Društva kao cjeline;
 6. Sarađuje sa drugim organizacionim dijelovima Društva prilikom izrade planova, izvještaja i analiza;
 7. Objedinjava planove / izvještaje nosilaca i učesnika u planiranju/ izvještavanju;
 8. Provjerava usaglašenost prijedloga odluka o odobrenju sredstava za nabavke koje imaju karakter troška sa planom i daje informaciju o tome;
 9. Prati i izvještava o odobrenim sredstvima za nabavke koje imaju karakter troška (evidentirane u PS modul SAP-a);
 10. Sarađuje sa internim i eksternim revizorima;
 11. Učestvuje u  obavljanju  zajedničkih  poslova  Sektora  /Izvršne direkcije;
 12. Prati statističke podatke o kretanjima troškova života radi usklađivanja satnice u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora;
 13. Prati usaglašenost  troškova  zaposlenih  i  naknada  sa zakonskim propisima, odredbama Kolektivnog ugovora kao i za tačnost podataka koje sadrži Odluka kojom se utvrđuje masa sredstava za plate;
 14. Sačinjava statističke izvještaje koji se odnose na plaće i podatke koji se dostavljaju drugim korisnicima a vezano za oblast primanja zaposlenika;
 15. Sačinjava izvještaje  za  eksterne  korisnike   (Federalno ministarstvo   prometa   i   komunikacija,   Centralna   banka, Zavod za statistiku i drugi).

I  Opšti uslovi 

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta iz opisa     poslova, koje nije starije od 3 (tri) mjeseca).

 II  Posebni uslovi

 1. a) VŠS (VI stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje I ciklusa studija stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova) – završena Viša ekonomska škola ili I stepen Ekonomskog fakulteta
 2. b) radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 10 mjeseci.

III  Način prijave

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu.

Uz prijavu se obavezno dostavlja

– Diploma o sticanju tražene stručne,
– Dodatak diplomi (za kandidate koji su završili I ciklus studija po Bolonjskom sistemu studiranja),
– Uvjerenje o državljanstvu,
– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i zanimanje, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju utvrđenom ovim glasom.

Poželjno je da kandidat uz svojeručno potpisanu prijavu, dostavi i svoju biografiju (CV). 

NAPOMENA I

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

 • da je nezaposleno lice,
 • da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

 • Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja,
 • Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA II

 1. Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerena kopija.
 2. Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.
 3. Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, a najmanje u trajanju od 10 mjeseci.

Ukoliko navedeno uvjerenje ne sadrži podatak o prestanku osiguranja, kandidat je obavezan uz isto dostaviti i potvrdu jedne od navedenih ustanova da se još uvijek nalazi u radnom odnosu kod tog poslodavca na zahtijevanom stepenu stručne spreme (Potvrda o statusu).

IV Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 03.10.2022. godine

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo
Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 105. Saradnik
u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove – ne otvarati”
Ul. Franca Lehara br. 7,  71000 Sarajevo

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.