J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnom mjestu kako slijedi:

Tehničar, SSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za realizaciju investicija Sarajevo, Sektora upravljanja investicionim projektima, sa mjestom rada u Sarajevu.

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

1.Učestvuje u realizaciji manje složenih projekata u domenu Odjeljenja;

2.Vodi i organizuje realizaciju i nadzor manje složenih i jednostavnijih projekata iz djelokruga rada Službe;

3.Preduzima sve neophodne radnje iz svog djelokruga rada za preuzete objekte ili faze objekta, a u cilju blagovremenosti i tačnosti radova na preuzetim projektima i

4.Sačinjava periodične Izvještaje o radu po nalogu neposrednog rukovodioca.

I  Opšti uslovi:

-da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova, koje nije starije od 3 (tri) mjeseca.

II  Posebni uslovi:

 SSS (IV stepen stručne spreme), završena Elektortehnička škola ili druga odgovarajuća srednja tehnička škola,

-radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

III  Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu.

Uz prijavu se obavezno dostavlja original ili ovjerena kopija sljedećih dokaza:

– Diploma/svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme,

– Uvjerenje o državljanstvu (koje nije starije od 6 (šest) mjeseci),

– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i zanimanje, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju utvrđenom ovim oglasom.

Poželjno je da kandidat uz svojeručno potpisanu prijavu, dostavi i svoju biografiju (CV).

NAPOMENA I

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

-da je nezaposleno lice,

-da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

-Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja,

-Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA II

Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerena kopija.

Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.

Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme Ii precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju utvrđenom ovim oglasomUkoliko navedeno uvjerenje ne sadrži podatak o prestanku osiguranja, kandidat je obavezan uz isto dostaviti I potvrdu jedne od navedenih ustanova da je još uvijek u radnom odnosu kod tog poslodavca, na zahtjevanom stepenu stručne spreme.

IV Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 21.07.2022. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 110. Tehničar u Izvršnoj direkciji za investicije

– ne otvarati”

Ul. Franca Lehara broj 7,  71000 Sarajevo

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.