Postani dio naše Priče!

Radno mjesto: 31. Stručni saradnik u Službi za upravljanje ljudskim resursima, Sektora za upravljanje ljudskim resursima i organizacijom, Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima

Vrsta radnog odnosa: Na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci

Mjesto rada: Sarajevo

Zašto BH Telecom?

BH Telecom je vodeći telekom operator u Bosni i Hercegovini, koji pruža visokokvalitetne, najsavremenije usluge iz oblasti telekomunikacija.

Strateški veoma ozbiljno pristupamo korporativnoj odgovornosti znajući da smo dio industrije koja se brzo razvija, te nastojimo i putem ponude inoviranih usluga doprinijeti dobrobiti društva u cjelini.

Imamo razvijenu politiku upravljanja ljudskim resursima koja je usmjerena ka zapošljavanju mladih i obrazovanih stručnjaka.

Naša jedinstvenost, raznolikost i dinamika poslovanja zahtijeva stručne kadrove različitih profila, te ujedno pruža priliku ambicioznim radnicima željnim znanja i uspjeha.

U strategiji razvoja ljudskih resursa svakom pojedincu nastojimo omogućiti ostvarenje ličnog i profesionalnog potencijala, a BH Telecom može postati i mjesto tvog razvoja, ukoliko nam se pridružiš.

Da li si ovo ti?

– osoba u stanju sagledati i riješiti složene i jedinstvene probleme,

– imaš izražene analitičke, komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

– znaš uticati i motivirati kolege i saradnike i podstičeš dobre međuljudske odnose,

– imaš razvijene socijalne vještine u komunikaciji s kolegama i saradnicima,

– pozitivan si i orjentisan na ciljeve,

– znaš sagledati „širu“ sliku,

– pružaš podršku,

– konstruktivno kritikuješ,

– sistematično uvodiš promjene,

– posjeduješ napredne MS Office vještine.

Koje uslove treba da ispuniš?

Opšti uslovi:

– da si državljanin Bosne i Hercegovine,

– da imaš opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova, koje nije starije od 3 (tri) mjeseca).

Posebni uslovi:

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen Filozofski fakultet – odsjek za psihologiju,

– Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu.

Poželjno je da posjeduješ:

– radno iskustvo iz oblasti upravljanja ljudskim resursima,

– radno iskustvo iz oblasti organizacionog ponašanja,

– radno iskustvo u procesu regrutacije i selekcije kandidata.

Koji su tvoji zadaci i odgovornosti (kratak opis poslova)?

1. Učestvuješ u izradi općih i pojedinačnih akata iz oblasti upravljanja ljudskim resursima i pratiš njihovu primjenu,

2. Vršiš analizu radnih mjesta i potrebnih kompetencija za isto,

3. Učestvuješ i samostalno provodiš intervjue radnika u Društvu,

4. Izrađuješ i analiziraš testove ličnosti, kognitivnih i fizičkih sposobnosti,

5. Učestvuješ u sačinjavanju i analiziranju situacijskih testova,

6. Vršiš analizu biografskih podataka,

7. Sačinjavaš ankete za istraživanje zadovoljstva radnika, vršiš obradu rezultata, izvodiš zaključke i predlažeš mjere poboljšanja,

8. Daješ psihološku ocjenu kandidata za radno mjesto po javnom/internom oglasu.

Koje benefite ti nudimo?

· Brinemo o tebi i tvojoj porodici,

· Rad u mladom, prijateljskom i dinamičnom okruženju, u timu kompetentnih i motiviranih stručnjaka,

· Ravnotežu privatnog i poslovnog života,

· Drugačiju, podsticajnu i afirmativnu korporativnu kulturu koja njeguje toleranciju i fleksibilnost i gleda prema naprijed,

· Priliku za učenje, razvoj karijere i lični rast (besplatan pristup online learning platformama)

· Individualni razvojni plan karijere.

Na koji način trebaš da podneseš svoju prijavu:

Potrebno je da dostaviš svojeručno potpisanu prijavu koja treba da sadrži tvoju adresu stanovanja, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu obavezno treba da dostaviš original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokaza:

– Diplomu/diplome o sticanju tražene stručne spreme,

– Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja),

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju utvrđenom ovim oglasom.

Dodatne napomene za tebe:

NAPOMENA I

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja,

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA II

– Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.

– Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome i dodatak diplomama za I i II ciklus studija u istoj struci.

– Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, dužni su dostaviti samo diplomu i dodatak diplomi za I ciklus studija u istoj struci.

– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, a najmanje u trajanju od 1 (jedne) godine. Ukoliko navedeno uvjerenje ne sadrži podatak o prestanku osiguranja, kandidat je obavezan uz isto dostaviti i potvrdu jedne od navedenih ustanova da se još uvijek nalazi u radnom odnosu kod tog poslodavca na zahtijevanom stepenu stručne spreme.

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom potrebno je da dostaviš u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto (31. Stručni saradnik)

u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara broj 7, 71000 Sarajevo

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Ako imaš dilemu kako aplicirati na naš javni oglas, odgovore na svoja pitanja pronađi na linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.

Rok za podnošenje prijava: 29.06.2022. godine.

Budi pokretač pozitivnih promjena. Pridruži se našem timu !

Napomena: Gramatička terminologija korištenja muškog roda za pojmove u ovom javnom oglasu, uključuje oba roda korištenja muškog i ženskog roda.