Velika BH Telecom i Huawei nagradna igra

Svi korisnici usluga BH Telecoma sa mjestom prebivališta u Federaciji Bosne i Hercegovine, fizička lica, koji su do 31.08.2018. godine kupili  pametni telefon Huawei P9 Lite Mini DS, na bilo kojem prodajnom mjestu BH Telecoma mogu učestvovati u nagradnoj igri.

Ovaj super uređaj može biti vaš već od 1KM uz paket NOLIMIT M, uz ugovor na 24 mjeseca.

Pored glavne nagrade Toyota Yaris možete osvojiti brojne, druge, vrijedne nagrade: Skuter Peugeot, Huawei Media Pad 1 10“ i Huawei Power bank (7 dobitnika).

Izvlačimo ukupno 10 dobitnika (tri glavne nagrade i 7 sedmičnih nagrada), putem slučajnog kompjuterskog odabira.

Želimo vam mnogo sreće u osvajanju ovih vrijednih nagrada!

 

 

Pravila nagradne igre

Na osnovu člana 17. stav (7) Zakona o igrama na sreću («Službene novine Federacije BiH«, broj 48/15 i 60/15), Foto Art d.o.o, Paromlinska 42, 71000 Sarajevo, (u daljem tekstu: Organizator), utvrđuje sljedeća pravila nagradne igre (u daljnjem tekstu: Pravila).

Nagradna igra “Huawei u ruci, Yaris izvuci”

 

Član 1.

Foto Art d.o.o. za klijente Huawei i BH Telecom d.d. Sarajevo organizuje nagradnu igru za punoljetna ‑ fizička lica (rezidente) na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, (u daljem tekstu: Korisnici).

 

Član 2.

Svrha nagradne igre je promocija Huawei smartphone-a i nagrađivanja povjerenja korisnika usluga BH Telecoma.

 

Član 3.

Nagradna igra se organizuje pod nazivom ” Huawei u ruci, Yaris izvuci ” i traje od 16.07.2018. do  31.08.2018. godine.

 

Član 4.

Pravo na učešće u nagradnoj igri imaju:

Korisnici usluga BH Telecoma, punoljetna   fizička lica rezidenti na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, koji su na bilo kojem prodajnom mjestu BH Telecoma  već kupili ili će do 31.08.2018. godine kupiti smartphone Huawei P9 Lite Mini DS.

 

Član 5.

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposleni u BH Telecomu d. d. Sarajevo,  agenciji Foto Art d.o.o. i Huawei-a, kao ni članovi njihove uže porodice i sve ostale osobe koje imaju pristup podacima u vezi sa nagradnom igrom.

 

Član 6.

Nagradni fond ukupno čini 10 nagrada (tri glavne nagrade i 7 sedmičnih nagrada), ukupne vrijednosti 26.185,80 KM sa PDV-om, i to:  

 

Član 7.

Izvlačenje ukupno 10 dobitnika (tri glavne nagrade i 7 sedmičnih nagrada) biće provedeno putem slučajnog kompjuterskog odabira, na osnovu zadanog softverskog algoritma. Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija koju izabere Organizator.

Izvlačenje sedmičnih i glavnih nagrada će se realizirati najkasnije 1 dan po završetku sedmičnog ciklusa za prvih 6 sedmičnih ciklusa, dok će dobitnici sedmog sedmičnog ciklusa i dobitnici tri glavne nagrade biti izvučeni po završetku nagradane igre, a najkasnije 5. septembra 2018. godine.

Svaki učesnik nagradne igre može biti dobitnik bilo koje sedmične i jedne od tri glavne nagrade iz nagradnog fonda.

 

Član 8.

Dobitnici nagrada pristaju i ovlašćuju Organizatora da se prilikom dodjele nagrada i objave članaka i reportaža koristi njihovim ličnim podacima (ime, prezime i grad) i fotografijama bez prava na naknadu.

 

Član 9.

Preuzimanje nagrade:

Dobitnici su dužni preuzeti nagradu u roku od 30 dana od prijema obavještenja putem telefona, odnosno od objave na web stranici BH Telecoma. Dobitnici nagrada nemaju pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade niti isplate novčane protivvrijednosti osvojene nagrade.

Ako dobitnici nagrade u navedenom roku od 30 dana ne verificiraju status dobitnika nagrade i ne preuzmu nagrade, Organizator će ih ponovo, u roku od 8 dana od isteka navedenog roka, obavijesti o osvojenoj nagradi, te odrediti naknadni rok za preuzimanje nagrade, koji ne može biti duži od 8 dana od dana prijema druge obavijesti o osvojenoj nagradi.

Ako dobitnik nagrade ni u naknadnom roku ne preuzme osvojenu nagradu, gubi pravo na nagradu.

Sa svim  nagradama koje eventualno ne budu preuzete, Huawei će raspolagati na način koji bude odredio.

 

Član 10.

Organizator je odgovoran  za plaćanje PDV-a na sve nagrade, osim poreza na lični prihod dobitnika (10% vrijednosti nagrade), koji je obaveza dobitnika nagrade.

Učesnici prihvataju da Organizator nije, niti će na bilo koji način biti odgovoran za ikakve obaveze, garanciju ili jamstvo koje bi, bilo po zakonu ili po prirodi stvari, mogli nastati u vezi s bilo kojom nagradom, što uključuje, ali se ne ograničava na kvalitet, mehanička svojstva ili prikladnost nagrade.

Isporučioci nagrada, odnosno proizvođači/trgovci/distributeri od kojih je Organizator nabavio nagrade, obavezni su da, uz priloženi garantni list ili drugu validnu dokumentaciju, otklone eventualne nedostatke na nagradama.

 

Član 11.

Imena dobitnika prvih šest sedmičnih nagrada biće objavljena na web stranici BH Telecoma www.bhtelecom.ba jedan dan nakon svakog sedmičnog ciklusa, a imena dobitnika 3 glavne nagrade i svih sedam sedmičnih dobitnika biće objavljeni na www.bhtelecom.ba i u dnevnoj novini.

 

Član 12.

Nagradna igra se može prekinuti u slučaju djelovanja više sile.

 

Član 13.

Učesnici nagradne igre će se upoznati s Pravilima objavljivanjem u dnevnim novinama, a Pravila će tokom trajanja nagradne igre biti dostupna i na web strani www.bhtelecom.ba.

 

Član 14.

Svi eventualni sporovi između Priređivača i učesnika nagradne igre “Huawei u ruci, Yaris izvuci”, rješavaće se sporazumno, a ako se u tome ne uspije, nadležan je sud u Sarajevu.

 

Član 15.

Odobrenje za organizovanje nagradne igre i saglasnost na Pravila nagradne igre je dalo Ministarstvo finansija/financija  FBiH Rješenjem broj: 05-14-2-612/18-T.B. od  13.07.2018. godine.