Izmjena Opštih uslova za pružanje telekomunikacionih usluga

Poštovani korisnici usluga BH Telecoma, obavještavamo vas da će BH Telecom d.d. Sarajevo od 27. 06. 2022. godine, u odnosu sa korisnicima usluga, primjenjivati izmijenjene Opšte uslove za pružanje telekomunikacionih usluga. 

Tekst izmjenjenih Opštih uslova za pružanje telekomunikacionih usluga BH Telecoma d.d. Sarajevo, važećih od navedenog datuma, je sačinjen u skladu sa regulativom telekomunikacionog tržišta, prvenstveno prema Pravilu 69/2013 Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

U vezi s tim, obavještavamo vas da je Regulatorna agencija za komunikacije BiH dala saglasnost BH Telecomu na primjenu izmijenjenih Opštih uslova za pružanje telekomunikacionih usluga BH Telecoma d.d. Sarajevo.

Usvojene izmjene Opštih uslova podrazumijevaju:

  • izmjene/dopune pojmova i skraćenica
  • usklađivanje odredbi Opštih uslova sa Politikom zaštite ličnih podataka BH Telecoma
  • definisanje termina „uznemiravanje“ kao odvojene kategorije u odnosu na pojam „zloupotreba“
  • uvođenje mogućnosti dostavljanja identifikacione dokumentacije elektronskim putem (za kategoriju korisnika pravna lica)
  • usklađivanje odredbi vezano za pružanje usluge Imenik
  • brisanje odredbi koje se odnose na iznajmljivanje SIM kartice i/ili korisničke terminalne opreme
  • definisanje uslova po kojem je korisnik obavezan izmiriti sve dospjele obaveze prema BH Telecomu, za sve korištene usluge, u slučaju kupovine terminalne opreme/uređaja
  • unaprjeđenje komunikacije s korisnicima u slučaju odbijanja zahtjeva korisnika
  • pojednostavljenje određenih odredbi s ciljem boljeg razumijevanja teksta.

Dokument Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga BH Telecoma d.d. Sarajevo, dostupan je OVDJE.

Osim u elektronskom obliku, Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga BH Telecoma d.d. Sarajevo će biti dostupni korisnicima i u štampanom obliku, na prodajnim mjestima BH Telecoma.