NB-IoT Connectivity od 1.aprila u ponudi BH Telecoma

Obavještavamo korisnike da BH Telecom od 1.aprila 2022. godine u ponudu uvodi uslugu mobilnog prijenosa podataka pod nazivom NB-IoT Connectivity.

Usluga NB-IoT Connectivity je namijenjena poslovnim korisnicima koji imaju potrebu povezivanja udaljenih lokacija odnosno NB-IoT uređaja koji podržavaju Narrow Band tehnologiju. Usluga uključuje dodjelu SIM kartica na kojima je onemogućen govorni saobraćaj i koje su namijenjene za prijenos podataka putem mreže BH Telecoma na mjestima gdje je potrebna dodatna prodornost signala.

NB-IoT (Narrow Band – Internet of Things) je mrežna tehnologija namijenjena povezivanju uređaja koji se spajaju na internet i međusobno komuniciraju (IoT uređaji). Mreža je bazirana na 3GPP industrijskom standardu koji se koristi u licenciranom spektru.

Narrow Band – Internet of Things  karakteriše izrazita prodornost signala do teško dostupnih mjesta kao što su podzemne garaže, udaljene i teže dostupne lokacije, podrumi i sl., niska potrošnja baterije uređaja sa trajanjem do 15 godina, pouzdanost i kvalitet usluge, visoka sigurnost i ekonomičnost. Signal NB-IoT širine 200 kHz smješten je u guard bandu opsega na 800 MHz.

Za aktivaciju usluge korisnik je dužan definirati fizičke lokacije na kojima će se uređaji nalaziti. Korisnički uređaji mogu biti samo na fiksnim lokacijama.

Uslovi i cijene korištenja NB-IoT Connectivity usluge
Napomena:

 

a)     Specifični uslovi usluge Korporativni pristup (M2M) i NB-IoT Connectivity“ dati su u prilogu 6.6.4. Cjenovnika.

b)     Svaki novi priključak na mobilnu mrežu (SIM kartica) naplaćuje se po cijeni iz tačke 5.2.5.2.1.

c)     Obračunska jedinica za paketski prijenos podataka u BH Mobile mreži iznosi 1 KB.

d)     Povezivanje putem MPLS-a  omogućeno je postojećim pretplatnicima MPLS usluge BH Telecoma.

e)     Pretplatnici koji potpišu ugovor sa obaveznim trajanjem ostvaruju pravo na popust na pretplatu u iznosu od 10% za ugovore u trajanju od 12 mjeseci, odnosno 15% za 24 mjeseca.

f)      Ugovaranje korištenja usluge je omogućeno sa probnim periodom koji se realizuje u skladu sa ugovorom i Specifičnim uslovima.

                                                                                                   Cijene su u KM

Aktivacija usluge:

a)     povezivanje fiksnom vezom (128/256/512 kbps)

b)     povezivanje putem MPLS-a

c)     povezivanje putem Interneta uz korištenje IPsec protokola

d)     povezivanje putem Interneta bez korištenja IPsec protokola

e)     povezivanje putem mobilne mreže

f)      povezivanje sa Data centrom BH Telecoma

 

jednokratno

 

 

444,60

 

58,50

58,50

 

58,50

 

58,50

58,50

Napomena:

 

U cijenu aktivacije usluge uključeno je slijedeće:

–       Kreiranje jedinstvenog APN-a u skladu sa Specifičnim uslovima usluge „Korporativni pristup (M2M) i NB-IoT Connectivity“.

–       Uspostava fiksne veze u slučaju povezivanja fiksnom vezom (mjesni vod do najbližeg čvora BH Telecom mreže);

–       Uspostava VPN tunela u slučaju povezivanja putem Interneta uz korištenje IPsec protokola.

Naknada za korištenje usluge:
Pristupna taksa za NB-IoT Connectivitypo SIM kartici0,99
Pristup putem fiksne veze:

 

a)     128 kb/s

b)     256 kb/s

c)     512 kb/s

mjesečno 

 

163,80

245,70

315,90

Pristup putem interneta bez korištenja IPsec protokolamjesečno21,06
Pristup putem interneta uz korištenje IPsec protokolamjesečno21,06
Pristup putem mobilne mrežemjesečno21,06
Pristup Data centru BH Telecomamjesečnobesplatno
Pristup putem MPLS-amjesečno
Naknada po SIM kartici namijenjenoj isključivo za prijenos podataka:

a)     od 1 do 50 SIM kartica

b)     od 51 do 100 SIM kartica

c)     od 101 do 200 SIM kartica

d)     201 i više SIM kartica

mjesečno, po SIM kartici 

 

7,02

4,68

3,51

2,34

Napomena:

 

a) U mjesečnu naknadu za svaku pojedinačnu SIM karticu uključeno je 1 MB besplatnog saobraćaja za prenos podataka unutar BH Mobile mreže na mjesečnom nivou. Nakon iskorištenja uključenog besplatnog saobraćaja, paketski prenos se obračunava po cijeni iz tačke 5.2.5.3.1.1.

 

Saobraćaj
Saobraćaj iz BH Mobile mreže
Paketski prijenos podataka unutar mreže BH Telecoma (upload/download)100 kB0,14
Slanje SMS poruke:

a)     prema mobilnim mrežama unutar BiH

b)     prema mrežama izvan BiH

po poruci 

0,06

0,16

CSD saobraćaj:

a)     unutar BH Mobile mreže

b)     prema fiksnoj mreži BH Telecoma

c)     prema drugim fiksnim mrežama u BiH

d)     prema drugim mobilnim mrežama unutar BiH

minut 

0,22

0,20

0,20

0,34

Slanje MMS porukepo porucipo cijeni po cijeni iz tački 1.2.1.2.9.3. i 1.2.1.5.3 Cjenovnika
Dodatne opcije
Korištenje Failover funkcionalnosti za backup vezu:

a)     aktivacija usluge

b)     testiranje funkcionalnosti jednom u toku kalendarske godine

c)     dodatno testiranje na zahtjev pretplatnika

 

 

jednokratno

jednokratno

 

jednokratno

 

 

292,50

besplatno

 

58,50

Otvaranje pristupa javnim IP adresama:

 

a)     aktivacija i naknadne promjene, po svakoj IP adresi

b)     mjesečna naknada za korištenje usluge, po svakoj IP adresi

 

 

jednokratno

 

mjesečno

 

 

 

58,50

 

21,06

 

Zakup javne statičke IP adrese
Napomena:

a)     Zakup javne statičke IP adrese se može izvršiti za pojedinačnu SIM karticu ili grupu SIM kartica definisanih od strane korisnika.

b)     Korisnik može zakupiti maksimalno do 5 javnih statičkih IP adresa.

Aktivacija javne statičke IP adresejednokratno po IP adresi58,50
Mjesečna naknada po javnoj statičkoj IP adresimjesečno5,85
Deaktivacija javne statičke IP adresejednokratnobesplatno
Napomena:

a)     Deaktivacija dodatne opcije Zakup javne statičke IP adrese podrazumijeva trajno deaktiviranje dodijeljene javne statičke IP adrese jednoj ili više predefinisanih SIM kartica.

b)     SIM kartice nad kojima je deaktivirana javna statička IP adresa i dalje ostaju aktivne unutar usluge NB-IoT Connectivity.

Pridruživanje/izuzimanje SIM kartica
Napomena:

U okviru dodatne usluge „Zakup javne statičke IP adrese“ dozvoljeno je pridruživanje ili izuzimanje jedne ili više SIM kartica u ili iz grupe SIM kartica kojima je javna statička IP adresa već dodjeljena.

Pridruživanje SIM kartice:

a)     do 50 SIM kartica

b)     od 51 do 200 SIM kartica

c)     201 i više SIM kartica

jednokratno po SIM kartici 

1,170

0,819

0,585

Izuzimanje jedne ili više SIM kartica iz grupe SIM kartica kojima je javna statička IP adresa već dodjeljena.jednokratno po SIM karticibesplatno

Cijene su sa PDV-om

 

Detaljne informacije o usluzi NB-IoT Connectivity korisnicima su dostupne u Cjenovniku BH Telecoma, kao i u Specifičnim uslovima  usluge „Korporativni pristup i NB-IoT Connectivity“,  kao i putem besplatnog info telefona za poslovne korisnike 1322.

Više informacija možet dobiti u Specifičnim uslovima.