Obavijest o izmjenama Cjenovnika u dijelu koji se podnosi na uslugu Pay-per-View

U Cjenovniku usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma vrši se izmjena u okviru nomeklaturnog broja 4.3. Pay-per-View kako slijedi:

Naziv usluge

Pay-per-View

Jedinica mjereCijena bez PDV-a u KMCijena sa PDV-om u KM
 

Aktivacija usluge se ne naplaćuje.

Aktivacija usluge realizuje se isključivo na zvaničnoj web stranici BH Telecoma.

Naknada za korištenje:

 

Kategorija 1

Kategorija 2

Kategorija 3

Kategorija 4

Kategorija 5

 

jednokratno po događaju/

sadržaju

 

 

1,70

3,41

5,12

8,54

11,96

 

 

 

1,99

3,99

5,99

9,99

13,99

 

Napomena:

a)    Pay-per-View usluga korisniku omogućava praćenje unaprijed odabranog događaja/sadržaja u realnom vremenu, uz opcionalnu mogućnost ponovnog gledanja događaja/sadržaja u predefinsanom vremenskom periodu.

b)    Pay-per-View usluga je prepaid karaktera uz naplatu za gledanje po svakom događaju/sadržaju odvojeno.

c)     Kategorija 1 – podrazumijeva praćenje događaja/sadržaja u realnom vremenu u trajanju do 180 minuta,

d)    Kategorija 2 – podrazumijeva praćenje događaja/sadržaja u realnom vremenu u trajanju do 180 minuta uz mogućnost neograničenog broja ponovnih pregleda kupljenog sadržaja u naredna 24 sata od trenutka aktivacije gledanja istog. U slučaju aktivacije Kategorije 2, korisniku će biti omogućeno i besplatno korištenje Moja webTV usluge u trajanju od 5 dana od dana aktivacije Kategorije.

e)    Kategorija 3 i Kategorija 4 – podrazumijevaju praćenje događaja jednokratno po događaju/sadržaju uz mogućnost neograničenog broja ponovnih pregleda kupljenog sadržaja u naredna 72 sata od trenutka aktivacije gledanja istog. U slučaju aktivacije Kategorije 3 ili Kategorije 4, korisniku će biti omogućeno i besplatno korištenje Moja webTV usluge u trajanju od 5 dana od dana aktivacije Kategorije.

f)      Kategorija 5 – podrazumijeva praćenje događaja jednokratno po događaju/sadržaju  uz mogućnost neograničenog broja ponovnih pregleda kupljenog sadržaja u naredna 72 sata od trenutka aktivacije gledanja istog. U slučaju aktivacije Kategorije 5, korisniku će biti omogućeno i besplatno korištenje Moja webTV usluge u trajanju od 10 dana od dana aktivacije Kategorije.

g)    BH Telecom u skladu sa svojim poslovnim planom vrši izbor događaja koji će se ponuditi korisniku kroz uslugu Pay-per-View.

h)    BH Telecom nije odgovoran za nemogućnost distribucije određenog događaja ukoliko je nemogućnost distribucije izazvano višom silom. Pod višom silom smatraju se situacije koje su izvan kontrole i nezavisne od volje BH Telecoma, a koje se nisu mogle predvidjeti ili izbjeći poduzimanjem odgovarajuće radnje.

i)      Korisnik garantuje da će uslugu Pay-per-View koristiti samo za svoje privatne potrebe te istu neće ni na koji način učiniti dostupnom javnosti ili na bilo koji način prosljediti drugom licu.

j)      BH Telecom ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida u radu internet konekcije prilikom korištenja usluge Pay-per-View.

k)     Korisnik je saglasan da povremeni prekidi u gledanju određenog događaja ne mogu biti osnov za žalbu niti osnov za povrat uplaćenog za gledanje određenog sadržaja.

 

 

Ovaj cjenovnik se primjenjuje sa danom objave.