JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos u Direkciji Mostar  Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 3 (tri) mjeseca sa mjestom rada u Hercegovačko – neretvanskom kantonu, na radnim mjestima kako slijedi:

 1.  20. Šalterski radnik, SSS – 5 (pet) izvršilaca u Odjeljenju za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office), Službe za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima (lokacija rasporeda: Mostar),
 2. 47b. Tehničar,  SSS – 5 (pet) izvršilaca u Odjeljenja za mjesne mreže, Službe za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora za tehničku podršku (lokacija rasporeda: 3 (tri) izvršioca – Konjic i 2 (dva) izvršioca – Mostar) i
 3. 57. Tehničar, SSS -1 (jedan) izvršilac u Odjeljenju za optičke sisteme prenosa, Sektora za tehničku podršku (lokacija rasporeda: Mostar).

Kratak opis poslova za radno mjesto pod 1):

 1. Vrši prodaju roba i usluga korisnicima na prodajnim mjestima Direkcije i/ili Telecom centra, a po nalogu neposrednog rukovodioca i izvan prodajnog mjesta.
 2. Vrši promovisanje prodajno promotivnih akcija za rezidencijalne korisnike na prodajnim mjestima, sa ciljem zadržavanja postojećih i akvizicije novih korisnika.
 3. Pruža podrušku korisnicima radi izgradnje kvalitetnog odnosa sa fokusom na zadovoljstvo korisnika.
 4. Odgovoran je za ostvarenje prodajnih ciljeva.
 5. Prati potrebe rezidencijalnih korisnika i optimizacije korištenja usluga, te informiše i vrši podršku korisnicima sa kojima dolazi u kontakt.
 6. Vrši gotovinsku naplatu za prodate robe i usluge.
 7. Vrši naplatu računa za usluge BH Telecoma, te po potrebi obavlja poslove kontrolora na prodajnom mjestu.
 8. Po potrebi vrši usaglašavanje stanja dugovanja i potraživanja od korisnika i promtnog uključenja korisnika odmah nakon uplate računa.
 9. Vrši dostavu pologa pazara i dostavu lista za rasknjižavanje realizovanih uplata na dnevnoj osnovi,
 10. Vrši prijem, obradu zahtjeva i reklamacija za usluge.
 11. Učestvuje u rješavanju reklamacija na terminalnu opremu za rezidencijalne korisnike u saradnji sa nadležnom OJ za podršku korisnicima.
 12. Vrši prijem rezervacija korisnika za terminalnu opremu.
 13. Kontinuirano komunicira sa korisnicima.
 14. Vrši izdavanje kopija računa i analitičkih kartica.
 15. Uredno i blagovremeno priprema dokumentaciju za pologe pazara i knjiženja.
 16. Izvještava o dnevnim, sedmičnim i mjesečnim realizacijama poslova.
 17. Poslovi se obavljaju na prodajnim mjestima Direkcije, Telecom centara i izvan njih u sklopu regionalnog područja, a u skladu sa mjestom rada.

Kratak opis poslova za radno mjesto pod 2):

 1. Vrši instalaciju telefona, interneta, IPTV, VOIP i drugih usluga BH Line mreže.
 2. Radi na otklanjanju smetnje telefona, interneta, IPTV i VOIP servisa.
 3. Vrši ranžiranje na MDF-u i ODFu.
 4. Otklanjanje smetnje na kablu većeg kapaciteta – optičkom i bakarnom.
 5. Obavlja mjerenja električkih karakteristika parica, kao i servisnih parametara telefonskog, internet, IPTV i VOIP servisa.
 6. Obavlja mjerenja na optičkim kablovima.
 7. Vrši varenje optičkih vlakana u spojnicama, izvodima i utičnicama.
 8. Radi sa tragačem kablova.
 9. Redovna mjerenja i provjere prema planu redovnog održavanja, učestvuje u izradi Planova za sve segmente pristupne mreže (KK, linije, MDF, izvodi…).
 10. Vrši zaduživanje i razduženje terminalne opreme i materijala.
 11. Obavlja ispitivanje tehničke mogućnosti za aktivaciju usluga.
 12. Izrađuje manjia tehničkih rješenja za jednog do nekoliko korisnika.
 13. Izrađuje nastavake i montira izvode.
 14. Učeštvuje u izradi kućnih instalacija.
 15. Održava ODF-ove i optičke pristupne mreže.
 16. Rad na visini – penjanje na stubove radi održavanja samonosive mreže.

Kratak opis poslova za radno mjesto pod 3):

 1. Učestvuje u održavanju optičkih kablova, optičkih razdjelnika, te sistema za centralni nadzor istih.
 2. Učestvuje u izgradnji optičkih privoda na području odgovornosti direkcije mostar.
 3. Vrši redovno, te interventno održavanje optičkih modema.
 4. Učestvuje u realizaciji podrške korisnicima usluga.
 5. Lično učestvuje na otklanjanju smetnji na opremi i kablovima.
 6. Učestvuje u izradi optimalnih tehničkih rješenja za izgradnju novih optičkih privoda.
 7. Učestvuje u izradi prijedloga za otklanjanje nedostataka koji su uočeni tokom eksploatacije optičkih sistema prenosa, tk sistema bh telecoma.
 8. Prati savremena dostignuća iz oblasti novih tehnologija po optičkim kablovima i uređajima i vrši obuku ostalih radnika.
 9. Prilikom obavljanja poslove redovnog i investicionog održavanja i otklanjanja smetnji na optičkim kablovim, radnik koji radi svoje poslove je dužan raditi u kablovskoj kanalizaciji,podrumima,zgradama(r ad na visini),iskopanim kablovskim rovovima trasa optičkih spojnih puteva(rad u vlazi, rad ispod nivoa zemlje, rad na extremno visokim i niskim temperaturama,rad u agresivnim sredinama, rad u neoposrednoj blizini saobraćajnica).
 10. Priprema podatke za tehničku dokumentaciju i vrši potrebna snimanja na terenu.
 11. Po potrebi upravlja motornim vozilom.

                                                                          

I OPŠTI USLOVI ( za sva radna mjesta):

 • da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran  dužan je  u roku od 5 (pet) dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta, a  koje nije starije od 3 (tri) mjeseca).

                                                                      

II  POSEBNI USLOVI:

Za radno mjesto pod 1):

 1. SSS (IV stepen stručne spreme) – sa završenom Gimnazijom, srednjom školom tehničkog ili društvenog smjera i
 2. bez radnog iskustva u trajanju do 6(šest) mjeseci ili sa radnim iskustvom u trajanju od minimalno 6 (šest) mjeseci, nakon sticanja potrebne  stručne spreme.

Za radno mjesto pod 2):

 1. SSS (IV stepen stručne spreme) – sa završenom srednjom elektrotehničkom, mašinskom, građevinskom ili drugom srednjom školom tehničkog smjera i
 2. bez radnog iskustva u trajanju do 6(šest) mjeseci ili sa radnim iskustvom u trajanju od minimalno šest (6) mjeseci, nakon sticanja potrebne stručne spreme.

Za radno mjesto pod 3):

 1. SSS  (IV stepen stručne spreme) –  sa završenom srednjom elektrotehničkom ili drugom odgovarajućom školom.
 2. bez radnog iskustva u trajanju do 6(šest) mjeseci ili sa radnim iskustvom u trajanju od minimalno šest (6) mjeseci, nakon sticanja stručne spreme.                                                                                  

                                                                                        

III  NAČIN PRIJAVE ( za sva  radna mjesta)

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu.

Uz prijavu se obavezno dostavlja original ili ovjerena kopija sljedećih dokaza:

 • Diploma ili Svjedočanstvo o završenom školovanju, kao dokaz o posjedovanju tražene stručne spreme i
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 (šest) mjeseci).

Poželjno je da kandidat uz svojeručno potpisanu prijavu, dostavi i svoju biografiju (CV).

NAPOMENA I:

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

 • da je nezaposleno lice,
 • da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

 • Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana od dana izdavanja,
 • Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida-poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA II:

 1. Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerena kopija.
 2. Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.
 3. Prijava kandidata koja ne bude sadržavala sve dokaze zahtijevane javnim oglasom odbacit će se kao nepotpuna.
 4. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 5. Sa kandidatima čija prijava bude blagovremena, uredna i potpuna održat će se usmeni ispit.
 6. Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos, pored usmenog ispita, Planom rada može predvidjeti održavanje pismenog i/ili praktičnog ispita, o čemu se kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
 7. Kandidati koji se ne odazovu/ ne pristupe svim ispitima koji su predviđeni Planom rada Komisije, gube pravo na učešće u daljem postupku izbora kandidata.
 8. Kandidat se sa jednom prijavom može prijaviti na više pozicija iz ovog oglasa, uz obavezu navođenja pozicija na koje se prijavljuje.

 

IV  Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 24.06.2024. godine

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo
Direkcija Mostar
Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto
(navesti broj i naziv radnog mjesta) – ne otvarati”
Maršala Tita bb
88104 Mostar

 

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenjapostupka prijema novog radnik.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.