OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU ROKA

Prolongiranje roka za dostavu ponuda u postupku nabavke 80311/22

Postupak nabavke Mjerna oprema za laboratoriju, putem pozivnog postupka sa objavom obavještenja br. 80311/22,  obavještavamo Vas da se rok za dostavu ponuda za predmetnu nabavku prolongira do 29.09.2022. godine do 14:00 sati.

Ostali uslovi navedeni u tenderskoj dokumentaciji ostaju nepromjenjeni.

U slučaju da je ponudu za predmetnu nabavku dostavio neko od ponuđača istu može preuzeti na Protokolu, Franca Lehara 7, Sarajevo.