Obavještenje o nabavci putem javnog nadmetanja

Broj nabavke : 02-118607/19

Predmet nabavke:

Nabavka usluga održavanja pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva za potrebe BH Telecoma d.d.Sarajevo – Direkcija Tuzla,  za 2019. i 2020.godinu, podijeljena na lotove kako slijedi:

LOT 1 – Nabavka usluga održavanja pristupnih mreža na području Grada Tuzla, Opština Lukavac i Teočak i MZ Seljublje

LOT 2 – Nabavka usluga održavanja pristupnih mreža na području opština Živinice, Banovići,  Kladanj, Kalesija i Sapna

LOT 3 –  Nabavka usluga održavanja pristupnih mreža na području opština Gračanica, Doboj Istok, Srebrenik, Čelić i Gradačac

LOT 4 –  Nabavka usluga izvođenja specijalnih građevinskih radova u pristupnim mrežama na području Tuzlanskog Kantona

LOT 5 – Nabavka usluga održavanja nadzemnih pristupnih mreža na području Tuzlanskog Kantona

LOT 6 –  Nabavka radova na održavanju optičkih spojnih puteva na području Direkcije Tuzla i Distrikta Brčko

1. Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: 

Zehra. Čorhodžić;  tel: +387 33 256 175; e-mail adresa: zehra.corhodzic@bhtelecom.ba ili

Amina Zekić           tel: +387 33 256 178, e-mail adresa: amina.zekic@bhtelecom.ba

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

Javno nadmetanje sa ovlaštenim predstavnicima ponuđača čije su ponude ocjene  prihvatljivim u skladu sa odredbama  tenderske dokumentacije   biće održano na adresi navedenoj u  posebno dostavljenom pozivu za javno nadmetanje. Trajanje nadmetanja biće određeno pozivom za javno nadmetanje i  biće vremenski ograničeno.

Tok postupka javnog nadmetanja je detaljno opisano modelom tenderske dokumentacije.

2. Dostavljanje ponuda

Dobavljač će ponudu  dostaviti u originalu koja treba biti sa pečatom i potpisom a dostavlja se na sljedeći način:

Ponuda sa pečatom i potpisom se mora dostaviti u jednoj koverti sa naznakom “Ponuda za PM Tuzla Lot 1-6, broj :02-118607/19– NE OTVARAJ“.,

Unutar iste se nalaze dvije neprovidne koverte koje sadrže:

Koverta br. 1 Dokumentaciju propisanu Tenderskom dokumentacijom,

Koverta br. 2  Cijenu ponude i Garancije za ponudu.  (u slučaju da se ponuđač dostavlja ponudu  za više Lotova Koverta 2 je za svaki Lot posebno).

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Franca Lehara 7, 71 000 Sarajevo , BiH

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: 21.03.2019. godine do 9,00 sati

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

3. Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u  postupku javnog nadmetanja.

4. Tenderska dokumentacija

Za tendersku dokumentaciju se plaća naknada u iznosu od 20,00 KM ili 10,00 EUR. Zainteresirani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju isključivo na Protokolu BH Telecoma, prije nego što je otkupe.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati na Protokolu  BH Telecoma d.d. Sarajevo, (upisati adresu)   uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije i dokaza o izvršenoj uplati naknade broj: 02-118607/19 za tendersku dokumentaciju za nabavkui dostavljanje istog na  e-mail kontakt osobe iz obavještenja i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima. Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta.  Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

Tenderska dokumentacije se može dostavljati putem e-maila isključivo u PDF formatu.

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija. 

Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije iznosi: 20,00 KM za domaće ili 10,00  EUR za ino-ponuđače.

Transakcijski račun za uplatu za domaće ponuđače: 1610 0000 3095 0092 kod Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina (na nalogu za uplatu je potrebno navesti ID i PDV broj ponuđača);

Transakcijski račun za uplatu TD za ino-ponuđače: SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA39 1611 0000 0124 8933.