OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke: 121420/18

Predmet nabavke: Usluge tehničkog pregleda vozila za potrebe BH Telecoma dd Sarajevo, Direkcija Tuzla, za poslovnu 2019. godinu

 

 

Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda:

 

Testing Centrar doo Mostar, podružnica Tuzla

Euroherc osiguranje dd Sarajevo, podružnica Tuzla

Autocentar BH doo Sarajevo, podružnica Tuzla

 

I.              Komunikacija

Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: 

Nidžara Ganibegović, tel: +387 35 255 206, e-mail adresa: nidzara.ganibegovic@bhtelecom.ba ili

Enesa Zečević, tel: +387 35 264 144, e-mail adresa: enesa.zecevic@bhtelecom.ba

Fax: +387 35 264 646

Web stranica: www.bhtelecom.ba

 

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

 

 

II.            Dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu.

Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:

„Ponuda za nabavku usluga tehničkog pregleda vozila za potrebe BH Telecoma dd Sarajevo, Direkcija Tuzla, za poslovnu 2019. godinu“, broj nabavke121420/18

 

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla, Aleja Alije Izetbegovića 29, 75000 Tuzla.

 

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: 04.01.2019. godine do 12,00 sati.

 

Ponude se otvaraju dana 04.01.2019. godine 12,15 sati, u prostorijama BH Telecoma, Direkcija Tuzla, Velika sala, I sprat. Svi dobavljači koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi predstavnici imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda.

 

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

 

III.           Izmjena ili povlačenje ponuda

 

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

 

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.

 

IV.          Tenderska dokumentacija

 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati u prostorijama BH Telecoma Protokol, , Aleja Alije Izetbegovića 29, 75000 Tuzla,  uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 121420/18, sa tačnom adresom i kontakt-telefonom ponuđača i dostavljanje istog na faks broj: 035 264 646 ili e-mail kontakt osobe i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima.

 

Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacija ne može biti preuzeta.  Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

 

BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

Tenderska dokumentacije se može dostavljati putem e-maila isključivo u PDF formatu.

 

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija.