OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE AROMATIZACIJE PRODAJNIH MJESTA BHT

Broj nabavke: 51886/24 DM

Predmet nabavke: Nabavka usluge aromatizacije prodajnih mjesta BHT

Vrsta postupka nabavke: pozivni postupak sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci

I.Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima:

Dalila Muajrić-Hadžić, 033 256 098; e-mail: dalila.mujaric-hadzic@bhtelecom.ba

Merima Bajrić, 033 256 173; e-mail: merima.bajric@bhtelecom.ba

 

Web stranica: www.bhtelecom.ba

 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

 

II.Dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati sljedeće riječi:

 

Ponuda za nabavku usluge aromatizacije prodajnih mjesta BHT, broj: 51866/24“

 

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: Franca Lehara br. 7, 71 000 Sarajevo – PROTOKOL

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 19.06.2024. godine do 13:00 sati.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

 

Svi dobavljači koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi predstavnici imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda.

 

III.Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

 

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive. Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.

 

IV.Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija može biti dostavljena elektronskim putem (e-mail) isključivo u PDF formatu,             uz obavezno dostavljanje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije za nabavku usluge aromatizacije prodajnih mjesta BHT, broj: 51886/24 i dostavljanje istog na e-mail kontakt osobe navedene u Obavještenju, uz obavezu da u istom navedete e-mail adresu na koju će se dostaviti tenderska dokumentacija.

 

Tenderska dokumentacija se ne naplaćuje.