OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE OPRAVKE HIDRAULIČNE KAMIONSKE DIZALICE HYVA CRANE HC241XE8 ZA POTREBE BH TELECOMA

Broj nabavke: 34908/24

Vrsta postupak nabavke: Pozivni postupak sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci

Predmet nabavke: „Usluga opravke hidraulične kamionske dizalice Hyva Crane HC241XE8 za potrebe BH Telecoma“.

 

I Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima:

Muzafer Kapetan, 033 256 175, e-mail: muzafer.kapetan@bhtelecom.ba
Amra Velić, 033 256 172, e-mail: amra.velic@bhtelecom.ba
Fax: 033 256 171,
Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

 

II Dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:

“Ponuda za nabavku usluga opravke hidraulične kamionske dizalice Hyva Crane HC241XE8 za potrebe BH Telecoma, broj: 34908/24 MK 6293 – NE OTVARAJ“

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo – PROTOKOL
Ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 06.06.2024. godine do 10:00 sati
Ponude se otvaraju dana 06.06.2024. godine, u 10:30 sati, u prostorijama BH Telecoma Franca Lehara br. 7, Sarajevo, III sprat, sala br. 3.
Svi dobavljači koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi predstavnici imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda.
Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

 

III Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive. Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.

 

IV Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati u prostorijama BH Telecoma Protokol, Franca Lehara 7, Sarajevo, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije, broj: 34908/24 MK 6293 „Usluga opravke hidraulične kamionske dizalice Hyva Crane HC241XE8 za potrebe BH Telecoma“ sa tačnom adresom i kontakt-telefonom ponuđača i dostavljanje istog na faks broj: 033 256 171 ili e-mail kontakt osobe i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima. Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta.  Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

Tenderska dokumentacije se može dostavljati putem e-maila isključivo u PDF formatu.

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija.