OBAVJEŠTENJE O NABAVCI MONITORING I PLAYOUT OPREME

Broj nabavke: 39036/24

Predmet nabavke: Monitoring i playout oprema

 

I Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Muzafer Kapetan, 033 256 175; e-mail: muzafer.kapetan@bhtelecom.ba
Merima Bajrić, 033 256 173, e-mail: merima.bajric@bhtelecom.ba
Fax: +387 33 256 171
Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

Javno nadmetanje sa ovlaštenim predstavnicima ponuđača čije se ponude ocijene prihvatljivim u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije biće održano na adresi navedenoj u posebno dostavljenom pozivu za javno nadmetanje. Trajanje nadmetanja biće određeno pozivom za javno nadmetanje i  biće vremenski ograničeno.

Tok postupka javnog nadmetanja je detaljno opisan tenderskom dokumentacijom.

 

II Dostavljanje ponuda

Dobavljač će ponudu  dostaviti u originalu koja treba biti sa pečatom i potpisom a dostavlja se na sljedeći način:
Ponuda sa pečatom i potpisom se mora dostaviti u jednoj koverti sa naznakom „Ponuda za monitoring i playout opremu, broj: 39036/24 MK – NE OTVARAJ“.
Unutar iste se nalaze dvije neprovidne koverte koje sadrže:

  • Koverta br. 1 – dokumentaciju propisanu Tenderskom dokumentacijom,
  • Koverta br. 2 – cijenu ponude i garanciju za ponudu propisanu Tenderskom dokumentacijom.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: BH Telecom d.d . Sarajevo, ul. Franca Lehara 7, – Protokol, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
Ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 12.06.2024. godine do 10:00 sati.
Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

 

III Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u  postupku javnog nadmetanja.

 

IV Tenderska dokumentacija

Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije iznosi 20,00 KM za domaće ili 10,00 EUR za ino ponuđače.

Zainteresirani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju isključivo na Protokolu BH Telecoma, prije nego što je otkupe.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 08:00 -16:00 sati na Protokolu BH Telecoma d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, 71 000 Sarajevo, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije i dokaza o izvršenoj uplati naknade  za tendersku dokumentaciju za nabavku i isporuku robe: „Monitoring i playout oprema, broj: 39036/24 MK, sa tačnom adresom i kontakt-telefonom ponuđača i dostavljanje istog na fax broj: +387 33 256-171 i na e-mail kontakt osobe iz obavještenja i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima. Bez navedenog pisanog zahtjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta. Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku. BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

Tenderska dokumentacije se može dostavljati putem e-maila isključivo u PDF formatu.

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija i po potrebi odgovori na upite ponuđača/izmjene tenderske dokumentacije i ostale informacije potrebne za sačinjavanje ponude a koje se smatraju sastavnim dijelom tenderske dokumentacije.

Ponuđač odgovara za ispravnost svoje e-mail adrese.

Tenderska dokumentacija koja u prilogu sadrži elektronski medij (dokumentacija obimna za slanje mailom) se od strane ponuđača preuzima na Protokolu Društva ili se na zahtjev ponuđača šalje poštom, s tim da troškovi poštarine padaju na teret ponuđača.

Transakcijski račun za uplatu TD za domaće ponuđače: 1610000030950092 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na naloga za uplatu potrebno je  navesti i PDV broj ponuđača);

Transakcijski račun za uplatu TD za ino-ponuđače: SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA391611000001248933.