OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 121471/23

Predmet nabavke: Nabavka građevinskog materijala – agregata (od lomljenog kamena ) i tampona na području  PM FTTH Ključ

 

I KOMUNIKACIJA

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Amra Velić, tel: +387 33 256 172, e-mail adresa: amra.velic@bhtelecom.ba ili
Azra Softić  tel: +387 33 256 177, azra.softic@bhtelecom.ba
Fax: +387 256 -171
Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

 

II DOSTAVLJANJE PONUDA 

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:

Ponuda za nabavku broj 121471/23 – Nabavka građevinskog materijala – agregata (od lomljenog kamena ) i tampona na području  PM FTTH Ključ

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: BH Telecom dd Sarajevo, Generalna direkcija, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo.

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije do  07.04.2023 . godine do 09:30 sati.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

 

III IZMJENA ILI POVLAČENJE PONUDA

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive. Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda.  BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.

 

IV TENDERSKA DOKUMENTACIJA

Tenderska dokumentacija se ne naplaćuje i ista se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati u prostorijama BH Telecoma, u Ul. Franca Lehara 7, 71 000 Sarajevo – Protokol, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 121471/23  sa tačnom adresom i kontakt-telefonom/faxom ponuđača i dostavljanje istog na e-mail kontakt osobe ili faks broj: 033 256 171 i  ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima.

Bez navedenog pisanog zahtjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta. Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

Tenderska dokumentacije se može dostavljati putem e-maila isključivo u PDF formatu. Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija.