JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

 

Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi:

LOT – 1 RASHODOVANI SISTEMI KLIMATIZACIJE I DIJELOVI ANTENSKOG STUBA

– Sistemi klimatizacije – 59+1 kom

– Dijelovi antenskog stuba (rost) 6 m – 8 kom

– Platformica za antenski stub – 1 kom

– PP apparat – 1 kom

Stanje opreme: korišteno

Početna prodajna vrijednost –3.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Usmeno javno nadmetanje/ Licitacija

Visina i način polaganja depozita –3.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin most – Halilovići,

LOT – 2 RASHODOVANA INFORMATIČKA OPREMA I NAMJEŠTAJ

– Štampači – 2 kom

– Fiksni telefon – 3 kom

– PC – 7 kom

– Mašina za spiralno uvezivanje – 1 kom

– Heft mašina – 1 kom

– Radni sto – 11 kom

– Radna stolica – 7 kom

– Tabure – 13 kom

Stanje opreme: korišteno

Početna prodajna vrijednost –100,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Usmeno javno nadmetanje/ Licitacija

Visina i način polaganja depozita –100,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin most – Halilovići,

LOT – 3 RASHODOVANE ANTENE, ANT.SISTEMI, WIFI OPREMA, FEEDER/JUMPER KABL

– Antene – 112 kom

– Antenski sistem, jumper, feeder kablovi – 168 kom

– WiFi oprema – 21 kom

Stanje opreme: korišteno

Početna prodajna vrijednost – 1.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Usmeno javno nadmetanje/ Licitacija

Visina i način polaganja depozita –1.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin most – Halilovići,

LOT – 4 RESTORANSKI INVENTAR

– Stolica – 39 kom

– Stolovi – 24 kom

– Tabure – 12 kom

– Pečenjara električna

– Panj za meso – 2 kom

– Vaga – 2 kom

– Linija samoposluživanja

– Električna tava

– Roštilj električni

– Mašina za kolače

– Frižider – 4 kom

– Električni štednjak

– Plinski štednjak

– Električna friteza

– Ormarići od rosfraja – 5 kom

– Mašina za suđe

– Radni stolovi i nastavci

– Mikrovalna peć

– Škrinja – 4 kom

– Mašina za suhomesnate proizvode

– Kombinovana mašina za rezanje mesa i hljeba

– Peć za pečenje pice

– Ormar rashladni za meso sa 2 vrata

– Električni turbo mikser

– Toster – 3 komada

– Sudoper – 2 kom

– Sudoper dvodijelni – 2 kom

– Ormar limeni – 9 kom

– Regal za suđe – 5 kom

– Ostalo

Stanje opreme: korišteno

Početna prodajna vrijednost – 30.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Pismeno javno nadmetanje

Visina i način polaganja depozita –30.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; bife Direkcije Sarajevo, Dolac Malta

II.

Detaljnije informacije o rashodovanim sredstvima koja su predmet prodaje zainteresovani kupci mogu dobiti u skladištu rashodovanih sredstava Društva Alipašin Most – Halilovići, Džemala Bijedića 177, 71000 Sarajevo, svakim radnim danom u terminu od 10.00 – 14.00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu.

Osobe ovlaštene za davanje informacija: – Adnan Najetović, T: 033 256 163 (adnan.najetovic@bhtelecom.ba) – Kemal Šalaka, T: 062 330 066 ( kemal.salaka@bhtelecom.ba) – Sead Bičo, T: 033 766 666; ( sead.bico@bhtelecom.ba)

Sva rashodovana sredstva su uskladištena na sljedećim lokacijama:

ü Skladište Halilovići, Džemala Bijedića 177, Sarajevo

ü Bife Direkcije Sarajevo, Dolac Malta, Sarajevo

Postupak prodaje će izvršiti Komisija za prodaju sredstava društva koja je imenovana od strane Generalnog direktora Rješenjem broj: 03-16-75333-8/20 od 23.09.2020. godine.

III.

· Način prodaje:

Ø Usmeno javno nadmetanje / licitacija za LOT1, LOT2, LOT3.

Ø Pismeno javno nadmetanje za LOT 4.

· Depozit / garancija za ozbiljnost ponude:

Ø Svi učesnici u postupku dužni su kao sredstvo obezbjeđenja za ozbiljnost ponude uplatiti depozit na depozitni račun Društva kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo br. 1610000030950092 u iznosu od 100% početne prodajne vrijednosti svakog pojedinačnog LOT-a na kojem učestvuje.

Ø Za svaki pojedinačni LOT na kojem učesnik u postupku želi da se prijavi, obavezan je za svaki LOT zasebno izvršiti uplatu depozita a uplatnice priložiti uz ostalu dokumentaciju.

Ø Na svakoj uplatnici jasno naznačiti za koji LOT se uplata odnosi jer se u protivnom ista nece uzeti u razmatranje.

· Uplata ponuđene cijene izvršiti će se u skladu sa izdatim predračunom odnosno zadržavanjem iznosa depozita u visni postignute kuporodajne cijene za taj LOT.

· Predaja kupljenih sredstava kupcu – najpovoljnijem ponuđaču će se izvršit na navedenoj lokaciji uskladištenja, po izvršenoj uplati kupoprodajne cijene i uz obostrani potpis otpremnice / zapisnika o primopredaji, bez prava na naknadnu reklamaciju.

· Povrat uplaćenih sredstava po LOT-ovima koji su ponuđači uplatili na ime depozita izvršit će se na tekući/transakcioni račun ponuđača, izuzev onom ponuđaču koji je izabran kao najpovoljniji kojem će se ukupna obaveza plaćanja ugovorene prodajne cijene umanjiti za iznos uplaćenog depozita za konkretno taj LOT.

· U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine, prodavac zadržava sredstva uplaćena po osnovu garancije za ozbiljnost ponude (depozit), a sredstva koja su predmet prodaje će se ponuditi sljedećem rangiranom ponuđaču, ukoliko je to u interesu prodavca.

· Sva oprema koja je predmet prodaje kupuje se u zatečenom stanju bez mogućnosti naknadne reklamacije.

· Oprema koja se prodaje, a koja ima status elektronskog i električnog otpada ce se ustupiti samo ponuđačima koji posjeduju validno Rješenje/dozvolu nadležnog organa o zbrinjavanju istog.

IV.

Prijave za učestvovanje na Javnom nadmetanju / licitaciji za kupovinu rashodovanih sredstava i opreme iz tačke I. ovog javnog poziva se trebaju predati na Protokol BH Telecom-a, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, ili dostaviti preporučenom poštom u zatvorenoj koverti sa upisanim ličnim i kontakt podacima o ponuđaču i naznačenim brojem LOT-a/ova za koje učestvuje sa naznakom „Prijava za javno nadmetanje po Javnom Oglasu za prodaju rashodovanih sredstava – (NE OTVARATI!)“, najkasnije do ponedjeljka 21.11.2022.godine do 10:00 sati (za sve LOT-ove!)

· Prijave koje na Protokol BH Telecom-a d.d. Sarajevo budu dostavljene nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje i bit će ODMAH vraćene!

Prijava treba da sadrži:

a) prijavu sa upisanim iznosom incijalne ponude/ cijene za svaki LOT,

b) lične i kontakt podatke o ponuđaču ( adresa, telefon, fax, e-mail) kao i podatke o bankovnom transakcijskom / tekućem računu ponuđača,

c) ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji i porezni ID Broj za pravna lica – ovjera Opština,

d) ovjerenu kopiju lične karte za fizička lica – ovjera Opština,

e) potpisanu i ovjerenu izjavu o prihvatanju ponuđene opreme u zatečenom stanju – ovjera Opština,

f) potpisanu i ovjerenu izjavu o roku važenja licitirane ponude (30 dana) – ovjera Opština,

g) potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, izvršiti uplatu ukupnog ugovorenog iznosa u roku 10 (deset) dana – ovjera Opština,

h) potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, kupljenu opremu/sredstva staviti u dalju upotrebu – ovjera Opština

i) dokaz o ispunjenju obaveze dostavljanja sredstva obezbjeđenja za ozbiljnost ponude (dokaz o uplati depozita / kaucije) – Uplatnica/e za svaki LOT pojedinačno,

Javno nadmetanje će se obaviti u srijedu 23.11.2022.godine u 10:00 sati (za sve LOT-ove), u zgradi Telecom Inženjeringa, Bulevar Meše Selimovića 18, 71000 Sarajevo – Kafeterija, I sprat.

Osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača isključivo će se zasnivati na najvećoj ponuđenoj cijeni formalno-pravno zadovoljavajuće ponude.

NAPOMENA:

· Prisustvo na javnom nadmetanju dozvolit će se samo ovlaštenim predstavnicima ponuđača ili njihovim opunomoćenicima.

· Članovima komisije, licima koja vrše prodaju, radnicima sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, rukovodnim radnicima i članovima organa upravljanja Društva nije dozvoljeno učestvovanje na javnom nadmetanju u svojstvu ponuđača!

· U sali može biti prisutno samo jedno lice ispred svakog ponuđača!

· Za LOT-ove 1 i 3 obavezna je dozvola o zbrinjavanju elektronskog otpada i samo firmama, odnosno njihovim predstavnicima, koji posjeduju odgovarajuću dozvolu će se dozvoliti učešće na nadmetanju.