JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju na polju nabavke USIM programa

Predmet javnog poziva

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom na polju nabavke USIM programa dostavljanjem pisama namjere kojim izjavljuju da mogu:

A. Obezbijediti USIM kartice koje su skladu sa relevantnim standardima ISO/IEC 7816-1, ISO/IEC 7816-2, ISO/IEC 7816-3, ISO/IEC 7816-4, 3GPP TS 51.011, 3GPP TS 31.101, 3GPP TS 31.102, 3GPP TS 31.111, 3GPP TS 23.048, 3GPP TS 35.206, i svim ostalim aktuelnim standardima (ISO/IEC, ETSI, 3GPP) koji se odnose na predmetne USIM kartice.

B. Obezbijediti USIM kartice tipa JAVA, verzija 2.x.x. ili više softverske verzije, sa 128KB memorije ili više od toga. Predmetne USIM kartice moraju biti takve da mogu uspostavljati saobraćaj putem 2G/3G/4G – LTE mreže i VoLTE servisa uz poštivanje svih relevantnih autentifikacijskih protokola i sigurnosnih algoritama opisanih u međunarodnim standardima koji opisuju ovu oblast, obavezno i onih koji se navode u ovom Pozivu.

C. Obezbijediti USIM kartice u skladu sa ISO standardima (International Standard Organization) za Integrated Circuit Cards with contacts (smart card) koje imaju podršku za slijedeće klase: A (5V), B (3V) i C (1.8V).

D. Obezbijediti OTA konfigurabilnost USIM kartica što podrazumijeva podršku i ispunjenje zahtjeva u smislu postojanja mogućnosti primjene over-the-air tehnologije za uspješno izvršavanje OTA komandi sa ciljem:

a. RFM (Remote File Management) – izmjene sadržaja fajlova na USIM kartici

b. RAM (Remote Applet Management) – učitavanje i brisanje appleta na USIM kartici

c. Izvršavanje naredbi poslanih OTA metodom

d. Poštivanje sigurnosnih mjera upotrebom ota ključeva (OTA key)

e. Nativna podrška za iniciranje izvršavanja Refresh proaktivne komande putem OTA-e

E. Obezbijediti USIM kartice na kojima će implementirati:

o Meni sa kratkim kodovima (STK meni opisan ispod)* i

o Aplikaciju koju ima u svojoj ponudi, a po izboru BH Telecoma**.

* Sve USIM kartice treba da u svom meniju sadrže listu osnovnih kratkih kodova BH Telecoma:

o INFORMACIJE BH Telecom

o PODRSKA KORISNICIMA BH Telecom

o PODRSKA POSLOVNIM KORISNICIMA BH Telecom

o POLICIJA

o VATROGASCI

o HITNA POMOC

o TACNO VRIJEME

Izborom željene destinacije iz menija ostvaruje se poziv prema pripadajućem kratkom kodu:

INFORMACIJE BH Telecom 1182

PODRSKA KORISNICIMA BH Telecom 1444

PODRSKA POSLOVNIM KORISNICIMA BH Telecom 1322

POLICIJA 122

VATROGASCI 123

HITNA POMOC 124

TACNO VRIJEME 125

** Ponuđači su dužni priložiti listu od minimalno 5 aplikacija koje mogu tehnički biti podržane za definisani i raspoloživi kapacitet USIM kartice.

F. Obezbijediti redovne autorizirane specijalističke obuke i certifikacije kadrova BH Telecom-a (certifikat o osposobljenosti).

G. Obezbijediti relevantne certifikate GSMA for UICC Production (SAS-UP), ISO 9001 i ISO/IEC 27001.

Uz Pismo namjere, zainteresirani ponuđači su dužni dostaviti:

· Ovjerenu Izjavu kojom potrvrđuju spremnost Ponuđača za obezbjeđenje ispunjenja svih zahtjeva iz tačaka od A do E.

· Izjavu kojom se potvrđuje spremnost ponuđača za obezbjeđenje specijalističke obuke i certifikacije kadrova BH Telecoma (certifikat o osposobljenosti).

· Certifikate:

– GSMA for UICC Production (SAS-UP),

– ISO 9001

– ISO/IEC 27001

Tražena dokumentacija mora biti originalna (ili ovjerene kopije), na memorandumu ponuđača/proizvođača, ovjereno pečatom i potpisano od ovlaštene osobe. Svi dokumenti trebaju biti prevedeni na jedan od službenih jezika u BiH od strane sudskog tumača.

Obavezno je ispunjenje sljedećih uslova sa odgovarajućim dokazima:

1. Ispunjene obaveze u vezi s plaćanjem direktnih poreza i ostalih javnih davanja u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

Dokaz za ponuđače iz BiH: U Federaciji BiH i RS, potvrda koju izdaje Porezna uprava, ne starija od 6 (šest) mjeseci od dana dostave dokumentacije po prijavi (original ili kopija).

Dokaz za inostrane ponuđače: Dokaz je dokument koji izdaje nadležni organ u zemlji u kojoj je isti registrovan (original ili kopija), ne stariji od 6 (šest) mjeseci od dana dostave dokumentacije po prijavi.

Napomena za ponuđače iz BiH: Kao dokaz za ispunjavanje obaveza u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, odnosno obaveza u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, prihvata se i sporazum ponuđača s nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektnih poreza, uz potvrdu poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

2. Ispunjene obaveze u vezi s plaćanjem indirektnih poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

Dokaz za ponuđače iz BiH: Potvrda koju izdaje Uprava za indirektno oporezivanje, ne starija od 6 (šest) mjeseci od dana dostave dokumentacije po prijavi (original ili kopija).

Za inostrane ponuđače: Dokaz je dokument koji izdaje nadležni organ u zemlji u kojoj je isti registrovan (original ili kopija) ne stariji od 6 (šest) mjeseci od dana dostave dokumentacije po prijavi (original ili kopija).

Napomena: U slučaju da ponuđač nije PDV obveznik, kao dokaz potrebno je dostaviti ovjerenu i potpisanu izjavu kojom ponuđač navodi da nije PDV obveznik ili dokaz Uprave za indirektno oporezivanje kojim se konstatuje da ponuđač nije PDV obveznik.

3. Dostavljanje originala ili kopije aktuelnog izvoda iz sudskog registra čiji datum izdavanja ne stariji od 6 (šest) mjeseci od dana dostave dokumentacije po prijavi, ukoliko je kandidat ponuđač domaće pravno lice, odnosno original ili kopiju rješenja nadležne službe za upravu. Ovim dokumentom ponuđač dokazuje da je registrovan za obavljanje djelatnosti građenja i/ili izvođenja drugih zahvata u prostoru u skladu sa Zakonom za one vrste radova za koje se prijavljuje.

4. Dostavljanje originala ili kopije dokumenata kojima se dokazuje registracija u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje inostranog ponuđača čiji datum izdavanja ne starija od šest mjeseci od dana dostave dokumentacije po prijavi, a kojim se dokazuje obavljanje odgovarajuće profesionalne djelatnosti, odnosno sadrži podatke o djelatnostima za koje je ponuđač registrovan.

5. Odgovarajuće bankovno pismo kojim se dokazuje da je glavni račun ponuđača aktivan u periodu od tri mjeseca od momenta izdavanja bankovnog pisma u kojem banka treba da navede da je navedeni račun glavni račun (original ili kopiju). Datum izdavanja potvrde/bankovnog pisma ne smije biti stariji od 1 (jedan) mjesec dana od dana dostave dokumentacije po prijavi.

Napomena za inostrane ponuđače: U slučaju da dokazi koji se dostavljaju nisu izdati na jednom od službenih jezika u BiH (bosanski/hrvatski/srpski) uz iste se dostavlja prevod od strane ovlaštenog sudskog tumača na jedan od službenih jezika BiH.

Ponuđači se na javni poziv mogu prijaviti samostalno ili kao grupa ponuđača

U slučaju da se ponuđač na javni poziv prijavljuje kao grupa ponuđača, dokumenti navedeni u uslovima pod tačkama 1, 2, 3 i 4 se moraju posebno pripremiti za svakog člana grupe ponuđača. Dokumenti koji su navedeni u uslovima po tačkom 5 može dostaviti jedan član grupe ponuđača.

Podnošenje pisma namjere

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja

Služba za nabavku i distribuciju roba, terminalnih uređaja i sadržaja

Ul. Franca Lehara 7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

sa naznakom: ”Prijava na javni poziv ponuđačima za iskazivanje interesa za saradnju na polju nabavke USIM programa– ne otvaraj!”

Ostalo

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakve troškove pravnih lica u sudjelovanju. BH Telecom će sa svim kompanijama koje budu ispunile sve uslove iz ovog javnog poziva zaključiti okvirni ugovor bez vrijednosti a kojim će biti definisan i način realizacije istog. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Pravilnikom o nabavkama BH Telecoma.

BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju ostaje stalno otvoren.

Dodatne informacije mogu se zatražiti putem e-mail adrese: dino.svraka@bhtelecom.ba i senad.lutvikadic@bhtelecom.ba