Javni poziv za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom xDSL/ BRAS/IPTV/VoIP/ACS sistemima

BH Telecom započinje novi ciklus provjere usaglašenosti terminalne opreme sa BH Telecom xDSL/BRAS/IPTV/VoIP/ACS sistemima. U sklopu ovog ciklusa će se vršiti testiranja terminalne opreme za pružanje usluga tipa netFlat/MojaTV. Nakon završenog testiranja, za svaki uređaj koji bude u potpunosti ispunio sve tehničke uslove, biće izdata potvrda o usaglašenosti sa BH Telecom xDSL/BRAS/IPTV/VoIP/ACS sistemom. Ova aktivnost odnosi se isključivo na tipove terminalne opreme navedene u ovom javnom pozivu.

U skladu sa novim poslovnim modelom BH Telecom je donio sljedeće odluke:

– namjera BH Telecoma da potpiše ugovore o sukcesivnim isporukama sa tri dobavljača za svaki tip terminalne opreme koji će biti odabrani nabavnim postupkom

– uvođenje rangiranja odabranih dobavljača, procentualnom raspodjelom među vendorima, te planiranim količinama terminalne opreme u narednom dvogodišnjem periodu

– kontinuirani proces usaglašavanja tokom cjelokupnog životnog vijeka terminalne opreme.

 

Potvrde o usaglašenosti uređaja sa BH Telecom xDSL/BRAS/IPTV/VoIP/ACS sistemom koristit će se kao sastavni dio dokumentacije ponuđača u postupcima nabavke terminalne opreme i bit će obavezujući dio dokumentacije ponuđača. Potvrde o usaglašenosti će važiti isključivo za tip i verziju hardvera i softvera (firmver i ostale softverske komponente uređaja) uređaja koji se dostavi na testiranje. Rok važenja Potvrde o usaglašenosti je 2 godine. Nakon isteka ovog roka dobavljač može zatražiti reizdavanje potvrde o usaglašenosti. Ukoliko se nakon izdavanje potvrde o usaglašenosti izvrše određene promjene u BH Telecom xDSL /BRAS/IPTV/VoIP/ACS sistemu (upgrade ili dodavanje dodatnih funkcionalnosti) unutar perioda važenja potvrde o usaglašenosti uređaja, BH Telecom će obavijestiti ponuđače i prema potrebi zatražiti ponovni postupak usaglašavanja.

 

Potvrde o usaglašenosti izdate tokom prethodnih ciklusa provjere usaglašenosti vrijede dvije godine od trenutka njihovog izdavanja kako je i naznačeno u njima i spomenuti uređaji mogu u tom periodu ravnopravno učestvovati u svim postupcima nabavke terminalne opreme sa  uređajima koji budu bili usaglašeni u ovom ciklusu.

Ovim putem Vas pozivamo da dostavite terminalne uređaje koji odgovaraju traženim specifikacijama navedenim u ovom javnom pozivu, na adresu:

BH Telecom d.d.Sarajevo

Direkcija ID za TIRS

Franca Lehara 7, Sarajevo

sa naznakom:“ Terminalna oprema za testiranje – tip <XXXX>“.

Detalji o tipovima uređaja su dati u nastavku ovog oglasa.

Predaja uređaja na provjeru usaglašenosti se vrši 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva, a sam postupak provjere usaglašenosti traje još dodatnih 120 dana što limitira trajanje cjelokupnog procesa na ukupno 150 dana.

Uređaje, minimalno 3 komada, je potrebno dostaviti u originalnom, kompletnom pakovanju, što uključuje: adapter za napajanje, sve potrebne kablove, softver za izradu konfiguracijskih fajlova za provisioning (ukoliko je isti potreban), sa detaljnom dokumentacijom za instalaciju i podešavanje softvera i pravljenje konfiguracijskih fajlova (ovaj softver mora biti konzolna aplikacija kako bi se mogla koristiti za automatsko generiranje konfiguracijskih fajlova od strane provisioning sistema BH Telecoma). Ukoliko softver za izradu konfiguracijskih fajlova nije potreban, potrebno je dostaviti detaljan opis procedure za izradu konfiguracijskih fajlova na zahtjev.

Potrebno je dostaviti detaljnu dokumentaciju (obavezno opis proizvoda „Data sheet“) i ostale elemente potrebne za uspješno testiranje kao što je uputstvo za konfiguraciju uređaja („Manual“).

Također je potrebno navesti sljedeće podatke:

– Proizvođač opreme sa kontakt podacima za tehničku podršku,

– Model (kodna oznaka uređaja koja se koristi prilikom dostavljanja ponude BH Telecom-u),

– Softverska verzija na uređaju,

– Hardverska verzija na uređaju,

– Precizne informacije o količini memorije na uređaju (SD RAM  i flash memorije),

– Precizne informacije o OS-u koji se koristi na uređaju,

– Precizne informacije o chipsetu,

– Serijski broj i

– MAC adresa.

Testiranje opreme će se vršiti u propisanom radnom vremenu BH Telecom-a od 7:30h do 16:00h i u tom vremenu će biti omogućen dolazak predstavnika proizvođača opreme u skladu sa u tom trenutku važećim epidemiološkim propisima.

Ukoliko testiranje bude uspješno, od 3 dostavljena testna komada terminalne opreme, nakon testiranja će biti vraćen  samo 1 komad, dok će se druga dva zadržati radi usaglašavanja sa budućim verzijama sistema BH Telecoma. Opremu je moguće preuzeti lično.

U slučaju ne dobivanja potvrde o usaglašenosti uređaja sa BH Telecom xDSL /BRAS/IPTV/VoIP/ACS sistemom u zadanom roku, ponuđač treba preuzeti sve dostavljene primjerke uređaja.

 

Terminalni uređaj koji je predmet ovog javnog poziva je sljedećeg tipa:

VDSL2 IAD (Home Gateway)

  • 1 VDSL2 Port (RJ-11)
  • 4 Port switch
  • Wi-Fi IEEE 802.11n (2,4 GHz) min. 2:2×2
  • Min. 1 Voice Port

 

NAPOMENA: predmet ovog javnog poziva nisu dual-band IEEE 802.11 uređaji koji podržavaju rad u 2,4 i 5 GHz-nom bandu nego isključivo single band IEEE 802.11 2,4 GHz-ni uređaji

Link na tehničku specifikaciju opreme po javnom pozivu za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom XDSL/IPTV/VOIP/ACS sistemom:

VDSL2 IAD (Home Gateway)

 

Kontakt e-mail adresa: Xmodem_certifikacija@bhtelecom.ba

 

Lista testova se može preuzeti sa sljedećeg linka:

VDSL2 IAD (Home Gateway) – lista testova

 

BH Telecom zadržava pravo da po potrebi proširi navedenu listu testova u skladu sa tehničkom specifikacijom i međunarodnim standardima. Takva proširenja moguća su u slučajevima da se u procesu certifikacije desi izmjena u vezanim sistemima BH Telecoma, da se u procesu certifikacije uoče nepredviđeni problemi i sl. U takvom slučaju, svi eventulani dodatni testovi će biti dostavljeni svim ponuđačima, te je moguće, uz objektvnu argumentaciju, eventualno produžiti rok za završetak certifikacije u okviru ovog ciklusa, o čemu odluku donosi BH Telecom.