JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I.

Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi:

LOT – 1 Rashodovani dijelovi za bazne stanice

Stanje opreme: korišteno i nekorišteno

Početna prodajna vrijednost – 7.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Pismeno javno nadmetanje

Visina i način polaganja depozita – 7.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin Most – Halilovići, priručno skladište Telecom Inženjering

LOT – 2 Rashodovani TK kablovi i PEHD cijevi za kablove

· Kablovi 100×2 cca 200m

· Plastične PEHD cijevi

Stanje opreme: korišteno

Početna prodajna vrijednost – 2.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Usmeno javno nadmetanje/ Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 2.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin Most – Halilovići

LOT – 3 Rashodovana TK oprema za centrale

Stanje opreme: korišteno i nekorišteno

Početna prodajna vrijednost – 3.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Usmeno javno nadmetanje/ Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 3.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin Most – Halilovići

LOT – 4 Rashodovane AKU baterije (33 komada)

Stanje opreme: korišteno

Početna prodajna vrijednost – 1.500,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Usmeno javno nadmetanje/ Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 1.500,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin Most – Halilovići

LOT – 5 Rashodovani LX ormari (5 kom) i GSM antene (59 kom)

Stanje opreme: korišteno i nekorišteno

Početna prodajna vrijednost – 1.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Usmeno javno nadmetanje/ Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 1.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin Most – Halilovići; priručno skladište Telecom Inženjering

LOT – 6 Rashodovane bazne stanice (11 kom)

Stanje opreme: korišteno i nekorišteno

Početna prodajna vrijednost – 3.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Usmeno javno nadmetanje/ Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 3.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin Most – Halilovići

LOT – 7 Rashodovani namještaj

· radni stolovi 6 komada

· radne stolice 41 komad

· mobilne kasete 2 komada

· metalni ormari 1 komad

· drveni ormari 6 komada

· vrata ( puno drvo) 2 komada

· vješalica za garderobu 1 komad

· prodajni pult 1 komad

· light panel 1 komad

Stanje opreme: korišteno

Početna prodajna vrijednost – 200,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Usmeno javno nadmetanje/ Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 200,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin Most – Halilovići, priručno skladište Telecom Inženjering

LOT – 8 Ostala rashodovana sredstva

· Kotao 1 komad

· el. bušilica 1 komad

· agregat za struju 1 komad

· P.P. aparati 13 komada

· torbe za akta 2 komada

· auto gume 22 komada

· mobitel 1 komad

Stanje opreme: korišteno

Početna prodajna vrijednost – 1.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Usmeno javno nadmetanje/ Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 1.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin Most – Halilovići

II.

Detaljnije informacije o rashodovanim sredstvima koja su predmet prodaje zainteresovani kupci mogu dobiti u skladištu rashodovanih sredstava Društva Alipašin Most – Halilovići, Džemala Bijedića 177, 71000 Sarajevo, svakim radnim danom u terminu od 10.00 – 14.00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu.

 

Osobe ovlaštene za davanje informacija: – Adnan Najetović, T: 033 256 163 (adnan.najetovic@bhtelecom.ba) – Kemal Šalaka, T: 062 330 066

( kemal.salaka@bhtelecom.ba) – Sead Bičo, T: 033 766 666; ( sead.bico@bhtelecom.ba)

Sva rashodovana sredstva su uskladištena na sljedećim lokacijama:

ü Priručno skladište rashodovane opreme Telecom Inženjering, Bulevar Meše Selimovića 18, Sarajevo

ü Skladište Halilovići, Džemala Bijedića 177, Sarajevo

Postupak prodaje će izvršiti Komisija za prodaju sredstava društva koja je imenovana od strane Generalnog direktora Rješenjem broj: 03-16-75333-8/20 od 23.09.2020. godine.

III.

· Način prodaje:

Ø Usmeno javno nadmetanje / licitacija za LOT2, LOT3, LOT4, LOT5, LOT6, LOT7 i LOT8

Ø Pismeno javno nadmetanje za LOT 1

· Depozit / garancija za ozbiljnost ponude:

Ø Svi učesnici u postupku dužni su kao sredstvo obezbjeđenja za ozbiljnost ponude uplatiti depozit na depozitni račun Društva kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo br. 1610000030950092 u iznosu od 100% početne prodajne vrijednosti svakog pojedinačnog LOT-a na kojem učestvuje.

Ø Za svaki pojedinačni LOT na kojem učesnik u postupku želi da se prijavi, obavezan je za svaki LOT zasebno izvršiti uplatu depozita a uplatnice priložiti uz ostalu dokumentaciju.

Ø Na svakoj uplatnici jasno naznačiti za koji LOT se uplata odnosi jer se u protivnom ista neće uzeti u razmatranje.

· Uplata ponuđene cijene izvršiti će se u skladu sa izdatim predračunom odnosno zadržavanjem iznosa depozita u visini postignute kupoprodajne cijene za taj LOT.

· Predaja kupljenih sredstava kupcu – najpovoljnijem ponuđaču će se izvršit na navedenoj lokaciji uskladištenja, po izvršenoj uplati kupoprodajne cijene i uz obostrani potpis otpremnice / zapisnika o primopredaji, bez prava na naknadnu reklamaciju.

· Povrat uplaćenih sredstava po LOT-ovima koji su ponuđači uplatili na ime depozita izvršit će se na tekući/transakcioni račun ponuđača, izuzev onom ponuđaču koji je izabran kao najpovoljniji kojem će se ukupna obaveza plaćanja ugovorene prodajne cijene umanjiti za iznos uplaćenog depozita za konkretno taj LOT.

· U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine, prodavac zadržava sredstva uplaćena po osnovu garancije za ozbiljnost ponude (depozit), a sredstva koja su predmet prodaje će se ponuditi sljedećem rangiranom ponuđaču, ukoliko je to u interesu prodavca.

· Sva oprema koja je predmet prodaje kupuje se u zatečenom stanju bez mogućnosti naknadne reklamacije.

· Oprema koja se prodaje, a koja ima status elektronskog i električnog otpada će se ustupiti samo ponuđačima koji posjeduju validno Rješenje/dozvolu nadležnog organa o zbrinjavanju istog.

IV.

Prijave za učestvovanje na Javnom nadmetanju / licitaciji za kupovinu rashodovanih sredstava i opreme iz tačke I. ovog javnog poziva se trebaju predati na Protokol BH Telecoma, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, ili dostaviti preporučenom poštom u zatvorenoj koverti sa upisanim ličnim i kontakt podacima o ponuđaču i naznačenim brojem LOT-a/ova za koje učestvuje sa naznakom „Prijava za javno nadmetanje po Javnom Oglasu za prodaju rashodovanih sredstava – (NE OTVARATI!)“, najkasnije do srijede 12.01.2022. godine do 10:00 sati (za sve LOT-ove!)

· Prijave koje na Protokol BH Telecoma d.d. Sarajevo budu dostavljene nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje i bit će ODMAH vraćene!

Prijava treba da sadrži:

a) prijavu sa upisanim iznosom inicijalne ponude/ cijene za svaki LOT,

b) lične i kontakt podatke o ponuđaču (adresa, telefon, fax, e-mail) kao i podatke o bankovnom transakcijskom / tekućem računu ponuđača,

c) ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji i porezni ID Broj za pravna lica – ovjera Opština,

d) ovjerenu kopiju lične karte za fizička lica – ovjera Opština,

e) potpisanu i ovjerenu izjavu o prihvatanju ponuđene opreme u zatečenom stanju – ovjera Opština,

f) potpisanu i ovjerenu izjavu o roku važenja licitirane ponude (30 dana) – ovjera Opština,

g) potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, izvršiti uplatu ukupnog ugovorenog iznosa u roku 10 (deset) dana – ovjera Opština,

h) potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, kupljenu opremu/sredstva staviti u dalju upotrebu – ovjera Opština

i) dokaz o ispunjenju obaveze dostavljanja sredstva obezbjeđenja za ozbiljnost ponude (dokaz o uplati depozita / kaucije) – Uplatnica/e za svaki LOT pojedinačno,

Javno nadmetanje će se obaviti u četvrtak 13.01.2022. godine u 10:00 sati (za sve LOT-ove), u zgradi Telecom Inženjeringa, Bulevar Meše Selimovića 18, 71000 Sarajevo – Kafeterija, I sprat.

Osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača isključivo će se zasnivati na najvećoj ponuđenoj cijeni formalno-pravno zadovoljavajuće ponude.

NAPOMENA:

· Prisustvo na javnom nadmetanju dozvolit će se samo ovlaštenim predstavnicima ponuđača ili njihovim opunomoćenicima uz obavezno pridržavanje svih važećih epidemioloških mjera!

· Članovima komisije, licima koja vrše prodaju, radnicima sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, rukovodnim radnicima i članovima organa upravljanja Društva nije dozvoljeno učestvovanje na javnom nadmetanju u svojstvu ponuđača!

· Društvo zadržava pravo da odgodi / poništi Javno nadmetanje ukoliko broj prijavljenih ponuđača bude toliki da ugrožava bezbjedno održavanje Javnog nadmetanja zbog važećih epidemioloških mjera!

· U sali može biti prisutno samo jedno lice ispred svakog ponuđača!

· Za LOT-ove 1 – 6 obavezna je dozvola o zbrinjavanju elektronskog otpada i samo firmama, odnosno njihovim predstavnicima, koji posjeduju odgovarajuću dozvolu će se dozvoliti učešće na nadmetanju.