Zahtjev za dostavljanje informativne ponude (RFI – Request for Information) Zamjena sistema napajanja sa aku baterijama u TK objektima BH Telecom-a

BH Telecom poziva sve zainteresovane kompanije da pokažu interes i dostave odgovore na RFI o tehničkim rješenjima za zamjenu zastarjelih sistema napajanja sa aku baterijama i zamjenu dotrajalih aku baterija u postojećim sistemima napajanja.

Cilj RFI-a je da se prikupe detaljne informacije u vendorima, rješenjima i opremi koja se može naći na tržištu, a radi kvalitetnog planiranja eventualne nabavke predmetnog rješenja.

Sve zainteresovane kompanije trebaju poslati mail u kojem će pokazati interes za predmetni projekat na slijedeće adrese:

Naida Pačo (email: naida.paco@bhtelecom.ba)

Aida Mujezinović (email: aida.mujezinovic@bhtelecom.ba);

Krajnji rok za dostavu svih odgovora na RFI je 06.09.2021. godine. (Novi krajnji rok je: 13.09.2021. godine).

Naglašavamo da kompletna procedura RFI ne obavezuje BH Telecom za nabavku i implementaciju bilo kojeg od ponuđenih rješenja, niti obavezuje da se ponuđena rješenja moraju planirati ili implementirati u bilo kojem obliku u budućnosti u BH Telecomu.

1.    Osnovni podaci o Investitoru

BH Telecom d.d. sa sjedištem u Sarajevu, ul. Franca Lehara br. 7, najveći je pružalac telekomunikacijskih usluga u Bosni i Hercegovini, u oblasti fiksne i mobilne telefonije, prenosa podataka i multimedijalnih usluga. Kompaniju bitno obilježavaju: nizak nivo zaduženosti, prilično razvijena tehnološka infrastruktura u skoro svim dijelovima mreže, te vlastiti ljudski i stručni potencijal. BH Telecom kao mrežni operator posjeduje, održava, nadzire i eksploatiše pristupnu, core i servisnu mrežu i mrežu IT podrške.

2.    Svrha RFI dokumenta

Dokument predstavlja zahtjev za dostavom informativne ponude o tehničkim rješenjima za zamjenu zastarjelih sistema napajanja sa aku baterijama potrebnog kapaciteta na minimalno 100 objekata rasprostranjenih na cijeloj teritoriji BiH na kojoj BH Telecom pruža usluge. Obzirom da je dio Sistema napajanja namjenjen za napajanje baznih stanica, a dio za napajanje udaljenih stupnjeva, tako je I teritorij različite structure, od vrlo nepristupačnog do gradskog područja.

Svrha dokumenta je da se pozovu zainteresirani ponuđači kako bi dali svoja tehnička rješenja za sisteme napajanja sa aku baterijama i okvirne cijene, te zavisno od potrebe održali prezentaciju o proizvodima koje nude iz ovoga domena.

3.    Postojeće stanje

U prethodnom periodu, u BH Telecomu je instaliran veliki broj ispravljačkih sistema koji služe kao glavno i rezervno napajanje TK opreme. Uvjetovani potrebama za proširenjem kapaciteta, povećanjem broja objekata, te organizacionom i teritorijalnom raspostranjenošću instalirani su ispravljački sistemi različitih proizvođača i snage koji su bili aktuelni i dostupni u tom vremenu.

Moderni ispravljački moduli AC/DC sistema pretvorbe el. energije su visoko-efikasni (95%+) u širokom dijapazonu izlazne snage (20-100)% opterećenja i imaju napredne mogućnosti nadzora i upravljanja putem modernih interfejsa i različitih protokola, u odnosu na trenutno instalirane 15 i više godina stare ispravljačke module koji se učestalo kvare.

U cilju povećanja energetske efikasnosti i pouzdanosti u napajanju telekomunikacione opreme, u narednom periodu predviđena je zamjena sistema napajanja sa novim visoko-efikasnim i pouzdanim ispravljačkim sistemima. Sastavni dio sistema jesu i aku baterije.

Na minimalno 100 objekata BH Telecom-a predviđena je zamjena zastarjelih sistema napajanja sa aku baterijama koje su dotrajale i ne mogu obezbijediti minimalnu zahtjevanu autonomiju opreme, uglavnom zbog starosti ili oštećenja nastalih usljed neadekvatnih temperaturnih uslova i nestabilnog mrežnog napajanja. Većinom je riječ o bezodržavajućim GEL-VRLA aku kapaciteta od 120Ah.

4.    Zahtjevi Investitora

Sistemi napajanja SN-6kW, SN-9kW trebaju biti opremljeni sljedećim elementima:

 • Ormar za smještaj opreme;
 1. spravljački moduli;
 2. Akumulatorske baterije;
 3. Distribuciona jedinica sa osiguračkim elementima -48VDC;
 4. Prenaponska zaštita sistema na ulaznoj strani, 230/380V AC;
 5. Osiguračka zaštita akumulatorskih baterija;
 6. Temperaturna kontrola akumulatorskih baterija sa regulacijom napona punjenja;
 7. DC/DC pretvarač -48VDC/24VDC;
 8. Centralna upravljačka jedinica, daljinska kontrola sistema;
 9. Mogućnost alternativne dojave alarma – alarmna regleta sa bespotencijalnim statusima.

4.1.  Ormar za smještaj opreme

Ormari moraju imati sljedeće karakteristike:

 • Materijal i konstrukcija: metalni, samostojeći, ofarban tvrdo pečenim lakom sa vratima koja se zaključavaju ili zabravljuju,
 • Gabariti ormara trebaju biti prilagođeni količini opreme koja treba da se smjesti u isti i ne smiju biti veći od maksimalnih dimenzija izraženih u mm:  2000-visina x 800-širina x 600-dubina
 • Zaštita ormara: min. IP 20,
 • Prirodno hlađenje sistema,
 • Uvodnice (min. 10 kom) za kablove predvidjeti sa gornje strane,

Predviđeni ormari po tipu moraju posjedovati prostor za smještaj sljedeće opreme:

 • Prenaponsku i podnaponsku zaštite,
 • DC distribuciju,
 • Ispravljačke module prema zahtjevu (sa ožičenim mjestom za proširenje za još najmanje jednu jedinicu).
 • AKU baterije za tipove sistema napajanja SN-6kW, SN-9kW se smještaju na police u ormare.
 • Konvertor -48VDC/24VDC,
 • Digitalni kontroler stanja sistema i ispravljačkih jedinica sa LED signalizacijom stanja, ugrađen na vratima ormara i komandovanje na nivou sistema, ili ugrađen na drugom mjestu u sistemu, uz uslov da je stalno vidljiv displej.
 • Ostala prateća oprema za rad sistema sa potrebnim ožičenjima,
 • Prostor za eventualna proširenja ispravljačkih jedinica i distribuciju.

4.2.  Ispravljački moduli

Ispravljački moduli treba da, u energetskom smislu, omoguće rad telekomunikacione opreme u normalnom radnom režimu prisustva AC mrežnog napajanja i stalno stabilno nadopunjavanje sistema akumulatorskih baterija, njihovu podršku kao rezervnog sistema napajanja. Ispravljački sistem mora imati sljedeće karakteristike:

 • Tehnologija i dizajn ispravljačkih modula moraju biti takvi da ni na koji način ne ugrožava ljude, okolinu i telekomunikacionu opremu;
 • Ispravljački moduli moraju zadovoljiti sve uslove paralelnog rada više jedinica, tj. da vrše raspodjelu tereta;
 • Promjene ulaznog AC napona, po jednoj fazi 230V AC, -20% ,+15%, kao i promjene opterećenja, ne smiju uticati na kvalitet izlaznog napona i struje;
 • Ispravljački moduli treba da su savremene visokofrekventne tehnologije, konstantne snage, sa faktorom snage približno 1 i stepena efikasnosti min 95%;
 • U slučaju kvara ispravljačkog modula, ista treba da prekine rad uz signalizaciju;
 • Obavezna interna prenaponska zaštita na ulaznoj energetskoj strani AC;
 • Potrebno je da ispravljački modul obezbjedi kontrolu svih bitnih parametara, kao i vlastitu zaštitu od prenaponskih tranzijenata;
 • Uređaj treba da zadovolji sve relevantne standarde za primjenu u sistemu telekomunikacija;
 • Treba da postoji integrisani digitalni interfejs preko koga se dobijaju podaci o komponentama statusa ispravljačkog modula za centralni i daljinski sistem nadgledanja sa komandovanjem;
 • U slučaju ispada jednog od ispravljačkih modula, neophodno je da rad sistema preuzmu ostali ispravljački moduli ravnomjerno dijeleći opterećenje.
 • Sistem treba da posjeduje opremljeno i ožičeno minimum jedno rezervno mjesto za prihvat ispravljačkih modula u slučaju proširenja;

Za svaki tip sistema napajanja definisan je broj ispravljačkih modula kao i njihova izlazna struja (snaga):

Tip sistema napajanjaBroj ispravljačkih jedinica i konstantna izlazna snaga (struja)
Sistem napajanja SN-6KW2 x 3.000W (cca 2 x 56A)
Sistem napajanja SN-9KW3 x 3.000W (cca 3 x 56A)

Napomena: Također, može se ponuditi i drugačija konfiguracija sistema sa modulima drugačije izlazne struje/snage, koji ispunjavaju navedene karakteristike, ali broj ponuđenih modula ne može biti manji od predviđenog po jednom sistemu, te da ukupna snaga po sistemu ne bude manja od predviđene u predhodnoj tabeli.

4.3.  Akumulatorske baterije

Ponuđači u informativnim ponudama mogu ponuditi aku baterije u bilo kojoj baterijskoj tehnologiji, koje će zadovoljiti zahtjeve za minimalnom isporučenom energijom navedene u Tebeli 1 u Prilogu za svaki sistem posebno.

U okviru opisa ponuđenih tehničkih rješenja potrebno je navesti tehnologiju izvedbe, nazivni kapacitet, broj blokova (baterija), životni vijek i broj ciklusa punjenja/pražnjenja, a vodeći računa da ponuđene baterije mogu stati u opisane ormare.

Pored toga za svaki ponuđeni tip aku baterije neophodno je prikazati zavisnost kapaciteta i napona o struji pražnjenja tako da bude jasno koji je stvarni kapacitet ponuđene baterije. Potrebno je jasno iskazati količinu energije koju baterija može dati u jednom ciklusu uzimajući u obzir dozvoljenu dubinu praženjenja.

Aku baterije koje se nude moraju imati reference u telekomunikacijama, što znači da su u primjeni kod najmanje dva telekom operatera (navesti u koloni Reference).

Tip sistema napajanjaMinimalna iskoristiva energija aku baterija za t=10h
Sistem napajanja SN-6KW11,52 kWh
Sistem napajanja SN-9KW21,6 kWh

4.4.  Distribucija sa osiguračkim elementima -48VDC

Distribucija treba da obezbjedi prihvat kablovskih vodova telekomunikacione opreme, tj. razvođenje DC energije do potrošača i zaštitu telekomunikacione opreme od neregularnih uslova rada. Ponuđene osiguračke jedinice moraju biti opremljene adekvatnim sistemom za dojavu ispada tereta.

Distribucija za sistem napajanja SN-6kW treba biti podijeljena na dvije distributivne jedinice, kako bi se razdvojilo napajanje za dvije grupe potrošača na jednoj lokacjiji (npr. bazna stanica i prenosna oprema).

Jedna distributivna jedinica treba biti opremljena sa:

 • 10 nosača osigurača-rastavljača za uložak 16-125A dimenzija (22×58) mm i
 • 2 NV00 nožasta osigurača 63/63A

Druga distributivna jedinica treba biti opremljena sa:

 • 6 nosača osigurača-rastavljača za uložak 6-50A dimenzija (14×51) mm.

Ili sa drugim adekvatnim osiguračko-prekidačkim zaštitnim elementima koji omogućuju jednostavno prilagođenje struje prorade od16-125 A u prvoj distribuciji i od 6-50 A u drugoj distribuciji, zavisno od zahtjeva opreme koja se priključuje. Jednostavno prilagođenje u predhodnoj rečenici znači da se prilagođenje može obaviti bez zamjene čitavog elementa i naknadnog ožičavanja istog

Distribucija za sistem napajanja SN-9kW treba biti podijeljena na dvije distributivne jedinice, kako bi se razdvojilo napajanje dvije grupe potrošača na jednoj lokacjiji (npr. bazna stanica i prenosna oprema).

Prva distributivna jedinica mora biti opremljena sa:

 • 12 nosača osigurača-rastavljača za uložak 16-125A dimenzija (22×58) mm i 3 NV00 nožasta osigurača 63/63 A,

Druga distributivna jedinica mora biti opremljena sa:

6 nosača osigurača-rastavljača za uložak 6-50A dimenzija (14×51) mm.

Ili sa drugim adekvatnim osiguračko-prekidačkim zaštitnim elementima koji omogućuju jednostavno prilagođenje struje prorade od16-125 A u prvoj distribuciji i od 6-50 A u drugoj distribuciji, zavisno od zahtjeva opreme koja se priključuje. Jednostavno prilagođenje u predhodnoj rečenici znači da se prilagođenje može obaviti bez zamjene čitavog elementa i naknadnog ožičavanja istog

Za sve tipove sistema napajanja, pored navedenih osiguračkih elemenata, potrebno je predvidjeti prostor i mjesta za priključnje  eventualnog proširenja osiguračkih elemenata (30% rezervnih mjesta).

4.5.  Prenaponska zaštita sistema na ulaznoj strani, 230/380V AC

Sistem obavezno treba da posjeduje zaštitu sistema od naponskih tranzijenata na R, S, T, N naponskom AC ulazu sa dojavom kvara na centralnu nadzornu jedinicu, kao i vizuelni prikaz ispada na samim odvodnicima prenapona. Zaštita treba biti prema tehničkim normativima za ovu vrstu opreme.

4.6.  Osiguračka i podnaponska zaštita akumulatorskih baterija

Akumulatorske baterije moraju obavezno biti zaštićene odgovarajućim osiguračkim elementima.. Svi osigurački elementi moraju imati dojavu ispada povezanu na centralnu jedinicu upravljanja i kontrol-panel sistema.

Sistemi napajanja SN-6kW i SN-9kW moraju biti opremljeni sa dvije podnaponske zaštite, (za svaku distribucionu jedinicu po jedna podnaponska zaštita) sa različitim pragovima djelovanja.

Da bi se umanjio broj ispada limitera na distributivnoj mreži nakon nestanka i ponovnog prisustva mreže, na svim tipovima sistema napajanja potrebno je obezbjediti mogućnost kontrole i ograničavanja struje punjenja akumulatorskih baterija. Ostvariti mjerenje i kontrolu na pogodan način (shunt, halova sonda i sl.) struje punjenja baterija.

4.7.  Temperaturna kontrola punjenja akumulatorskih baterija sa regulacijom napona punjenja

Sistem mora biti opremljen sa temperaturnom sondom preko koje se vrši kontrola naponskog nivoa punjenja akumulatorskih baterija ovisno o temperaturi.

4.8.  Centralna upravljačka jedinica, daljinska kontrola sistema

Centralna upravljačka jedinica treba da ima sljedeće karakteristike/funkacionalnosti:

 • prikaz ukupne potrošnje, napon, struje i temperature preko LCD displeja,
 • mogućnost daljinskog testa baterije,
 • mogućnost daljinskog isključenja pojedinih modula
 • mogućnost automatskog isključenja/stand by ispravljačkog modula ukoliko je opterećenje puno manje od uključenog kapaciteta modula i njegovo ponovno vraćanje u sistema u slučaju porasta opterećenja,
 • mogućnost kontrolisanja struje punjenja AKU baterija prema zadatim parametrima,
 • da je mikroprocesorski upravljana,
 • da je opremljena minimalno Ethernet (ili Fast Ethernet), USB i RS232/485 interfejsima
 • da podržava min. ModbusTCP i SNMPv1,v2c ili v3 protokole sa originalnim licenciranim software-om koji podržava Nadzorno-upravljačka platforma BH Telecoma,
 • mogućnost montaže na vrata ormara sistema (flush panel mount).

U slučaju korištenja adaptera za konverziju protokola, koristiti originalni TCP/IP adapter istog proizvođača kao i centralna upravljačka jedinica

Digitalni kontroler /LCD disiplej / treba da obezbjedi minimalno sljedeće signalizacije:

 • održavanje,
 • punjenje,
 • ispad mreže,
 • kvar ispravljača,
 • prazna baterija,
 • ispad bat. osigurača,
 • ispad distribucionog osigurača,
 • ispad prenaponske zaštite itd.

Za brzi pregled statusa sistema na vratima potrebno je da postoji i LED signalizacija sljedećih pojava:

 • održavanje,
 • daljinski test baterije,
 • ispad mreže,
 • kvar ispravljača,
 • prazna baterija,
 • ispad bat. osigurača,
 • ispad distribucionog osigurača,
 • ispad prenaponske zaštite.

Sistem mora da omogući jednoznačnu signalizaciju nestanka 1 ili više faza. Ukoliko ispravljačke jedinice/kontroler nemaju ovu opciju potrebno je dograditi relej prisustva faza i njegove statuse externo povezati na kontroler.

4.9.  Mogućnost alternativne dojave alarma

Ponuđač je dužan obezbjediti mogućnost alternativne dojave alarma sa ispravljačkog sistema. Sistem treba imati odvojene izvode beznaponskog stanja on/off, koji se odnose na:

 • nestanak AC napajanja,
 • pad DC napajanja ispod odgovarajućeg limita,
 • ispad (tereta) osigurača potrošača,
 • ispad prenaponske zaštite na ulazu sistema.

Navedeni alarmi bi se putem sistema za eksterne alarme povezivali sa alarmnom regletom TK uređaja za čije napajanje se i isporučuje ispravljački sistem.

5.  Zahtjevi za usluge

Usluge transporta, montaže, konfigurisanja, testiranja i puštanja u rad su isključiva obaveza Ponuđača.

Sistemi napajanja se montiraju u zatvorene prostore (kontejner ili zidani objekat), zajedno sa telekomunikacionom opremom.

Ponuđač treba u sklopu ponuđene cijene usluga predvidjeti svo potrebno ožičavanje, te u skladu s tim obezbijediti sav potreban montažni materijal.

Također u sklopu ponuđene cijene uračunati i demontažu postojećih sistema sa aku baterijama koje se mijenjaju.

Za usluge montaže sistema za napajanje treba dati prosječnu cijenu, bez obzira na udaljenost lokacije objekta i tip sistema napajanja.

Također, ukoliko ponuđač ili njegov partner imaju mogućnost da dostave ponudu podrške u održavanju predmetnih sistema napajanja tokom garantnog i postgarantnog perioda, trebaju ispuniti sljedeće uslove. Ponuda za podršku u održavanja Sistema napajanja tokom garantnog perioda treba da obuhvati prijedlog za servisnu podršku za interventno održavanje 24 sata / 7 dana u sedmici, te u slučaju kvara ili nedostatka u radu sistema potrebno je navesti brzinu odziva za pristupanje opravci ili zamjeni na terenu. Također, ponuda treba da obuhvati isporuku rezervnih dijelova i servisnu podršku za interventno održavanje u postgarantnom periodu. Ponuđač je dužan dostaviti podatke o visini finansijskih sredstava potrebnih za servisnu podršku u postgarantnom periodu, izražene u procentima u odnosu na ukupnu vrijednost opreme. Servisna podrška u postgarantnom periodu treba po organizaciji i vremenima odziva biti identična servisnoj podršci u garantnom roku.

Ponuđač ili njegov partner u BiH treba da ima svoj ovlašteni servis na području BiH.

6.    Odgovor na zahtjeve Investitora

Podnosioci prijave na RFI dokument trebaju dostaviti odgovore prema zahtjevanoj strukturi   (obavezni zahtjevi i tabelarni prikaz po upitima). Podnosilac prijave za RFI dokument mora dostaviti potpunu specifikaciju i opis mogućeg rješenja, važeće proizvođačke kataloge/prospekte i ostalu tehničku dokumentaciju.

Sva komunikacija i dodatna pitanja na RFI dokument se vrše isključivo putem email-a. Kontakt osobe u BH Telecomu za pitanja u vezi ovog RFI su: naida.paco@bhtelecom.ba i aida.mujezinovic@bhtelecom.ba

Informativna ponuda se može dostaviti na gore navedene e-mail adrese.

INFORMACIJE O VENDORU – PODNOSIOCU PRIJAVE

PitanjeOdgovor
Naziv kompanije 
Lokacija/adresa kompanije 
Lokacija/adresa lokalnog ureda ili partnera u BiH 
Telefon kompanije i telefon lokalnog ureda 
Kontakt osoba za dostavu odgovora za RFI dokument (ime i prezime, email, telefon) 

 

Rok za dostavu ponuda na RFI: 06.09.2021.g.

 

 

 

Prilog: Tabela 1

O D G O V O R I
r.b.Tip objektaTip sistema napajanjaMinimalna iskoristiva energija aku baterija t=10hOkvirni broj objekataTehnologija aku baterijaNaziv, tip i karakteristike sistema napajanja sa aku baterijamaReferenceGarantni period (god)Informativna jedinična cijena SN-a sa uključenom garancijom u KMInformativna jedinična cijena usluge zamjene SN-a (demontaža postojećeg, isporuka, montaža i puštanje u rad) u KMInformativna jedinična cijena supporta SN-a na godišnjem nivou uključujći čuvanje i zamjenu rezervnih dijelovima nakon isteka garantnog perioda u KM
1.BS,RRSSN-9 kW21,6 kWh45
2.USSN-6 kW11,52 kWh56