JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I.

Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi:

LOT – 1 Mobilni telefoni (374 komada) i tablet racunari (54 komada)

Stanje opreme: korišteno i novo

Početna prodajna vrijednost – 4.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Usmeno javno nadmetanje/ Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 4.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladiste Alipašin Most – Halilovići

LOT – 2 Centralni sistem klimatizacije YORK YCAM 400 TUV 315 KW

Stanje opreme: korišteno / ispravno

Početna prodajna vrijednost – 3.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Usmeno javno nadmetanje/ Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 3.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladiste Alipašin Most – Halilovići

LOT – 3 Rashodovane GSM Antene ( 247 komada) sa pripadajucim Jumper i feeder kablovima

Stanje opreme: korišteno / ispravno

Početna prodajna vrijednost – 2.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Usmeno javno nadmetanje/ Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 2.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladiste Bosanska poljana Tuzla/ Halilovići

LOT – 4 Rashodovana informaticka oprema

– serveri – 37 komada,

– switchevi – 18 komada

– LCD Monitori – 16 komada

– rezervni dijelovi za desk-top racunare

Stanje opreme: korišteno / ispravno

Početna prodajna vrijednost – 2.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Usmeno javno nadmetanje/ Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 2.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladiste Alipašin Most- Halilovići

LOT – 5 Rashodovani kancelarijski namještaj

– vitrine i ormari – 15 komada

– kancelarijski stolovi – 5 komada

– pokretne kasete – 5 komada

– kancelarijske stolice – 86 komada

Stanje opreme: korišteno

Početna prodajna vrijednost – 1.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Usmeno javno nadmetanje/ Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 1.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; Priručno skladište Telecom Inženjering

LOT – 6 Ostala rashodovana oprema

– Rashodovani FTTB ormari za vanjsku montažu – 8 komada

– Rashodovani PP aparati – 12 komada

– Rashodovani agregat (neispravan) – 1 komad

– Rashodovane autogume – 225/75/15C – 4 komada i 165/70/14 – 4 komada

Stanje opreme: korišteno / ispravno

Početna prodajna vrijednost – 600,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Usmeno javno nadmetanje/ Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 600,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; Alipašin Most – Halilovići

LOT – 7 Rashodovani ispravljački moduli (37 komada), MCU jedinice (37 komada) i sistemi napajanja (40 komada)

Stanje opreme: korišteno

Početna prodajna vrijednost – 4.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Usmeno javno nadmetanje/ Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 4.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladiste Alipašin Most – Halilovići, skladiste Tuzla – Bosanska poljana

LOT – 8 Rashodovane AKU baterije ( 596 komada)

Stanje opreme: korišteno

Početna prodajna vrijednost – 20.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – pismeno javno nadmetanje

Visina i način polaganja depozita – 20.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladiste Alipašin Most – Halilovići, skladište Tuzla – Bosanska poljana

II.

Detaljnije informacije o rashodovanim sredstvima koja su predmet prodaje zainteresovani kupci mogu dobiti u skladištu rashodovanih sredstava Društva Alipšain most – Halilovići, Džemala Bijedića 177, 71000 Sarajevo, svakim radnim danom u terminu od 09.00 – 14.00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu.

Osobe ovlaštene za davanje informacija: – Kemal Šalaka, T: 062 330 066 (kemal.salaka@bhtelecom.ba) – Sead Bičo, T: 033 766 666; ( sead.bico@bhtelecom.ba)

Sva rashodovana sredstva su uskladištena na sljedećim lokacijama:

 • Skladište rashodovane opreme Alipašin most – Halilovići, Džemala Bijedića 177, Sarajevo
 • Prirucno skladište rashodovane opreme Telecom inženjering, Bulevar Meše Selimovića 18, Sarajevo
 • Skladište Tuzla, Bosanska poljana b.b., Tuzla

Postupak prodaje će izvršiti Komisija za prodaju sredstava društva koja je imenovana od strane Generalnog direktora Rješenjem broj: 03-16-75333-8/20 od 23.09.2020. godine.

III.

· Način prodaje:

 • Usmeno javno nadmetanje / licitacija za LOT-ove 1,2,3,4,5,6,7!
 • Pismeno javno nadmetanje za LOT-8!

· Depozit / garancija za ozbiljnost ponude:

 • Svi učesnici u postupku dužni su kao sredstvo obezbjeđenja za ozbiljnost ponude uplatiti depozit na depozitni račun Društva kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo br. 1610000030950092 (odnosi se na ponuđače – pravna i fizička lica) u iznosu od 100% početne prodajne vrijednosti LOT-a na kojem učestvuje.
 • · Uplata ponuđene cijene izvršiti će se u skladu sa izdatim predračunom odnosno zadržavanjem iznosa depozita u visni postignute kuporodajne cijene.
 • Predaja kupljenih sredstava kupcu – najpovoljnijem ponuđaču će se izvršit na navedenoj lokaciji uskladištenja, po izvršenoj uplati kupoprodajne cijene i uz obostrani potpis otpremnice / zapisnika o primopredaji, bez prava na naknadnu reklamaciju.
 • Povrat uplaćenih sredstava koji su ponuđači uplatili na ime depozita izvršit će se na tekući/transakcioni račun ponuđača, izuzev onom ponuđaču koji je izabran kao najpovoljniji kojem će se ukupna obaveza plaćanja ugovorene prodajne cijene umanjiti za iznos uplaćenog depozita.
 • U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine, prodavac zadržava sredstva uplaćena po osnovu garancije za ozbiljnost ponude (depozit), a sredstva koja su predmet prodaje će se ponuditi sljedećem rangiranom ponuđaču, ukoliko je to u interesu prodavca.
 • Sva oprema koja je predmet prodaje kupuje se u zatečenom stanju bez mogućnosti naknadne reklamacije.

IV.

Prijave za učestvovanje na Javnom nadmetanju / licitaciji za kupovinu rashodovane opreme iz tačke I. ovog javnog poziva se trebaju predati na Protokol BH Telecom-a, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, ili dostaviti preporučenom poštom u zatvorenoj koverti sa upisanim podacima o ponuđaču i naznačenim brojem LOT-a/ova za koje učestvuje sa naznakom „Prijava za javno nadmetanje po Javnom Oglasu za prodaju rashodovanih sredstava – (NE OTVARATI!)“, najkasnije do četvrtka 24.06.2021.godine do 10:00 sati (za sve LOT-ove)

· Prijave koje na Protokol BH Telecom-a d.d. Sarajevo budu dostavljene nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje i bit će ODMAH vraćene!

Prijava treba da sadrži:

a) prijavu sa upisanim iznosom incijalne ponude/ cijene za svaki LOT,

b) lične i kontakt podatke o ponuđaču ( adresa, telefon, fax, e-mail) kao i podatke o bankovnom transakcijskom / tekućem računu ponuđača,

c) ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji i porezni ID Broj za pravna lica – ovjera Opština,

d) ovjerenu kopiju lične karte za fizička lica – ovjera Opština,

e) potpisanu i ovjerenu izjavu o prihvatanju ponuđene opreme u zatečenom stanju – ovjera Opština,

f) potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, izvršiti uplatu ukupnog ugovorenog iznosa u roku 10 (deset) dana – ovjera Opština,

g) potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, kupljenu opremu iskoristiti za dalju upotrebu (za LOT 1,2,4) – ovjera Opština

h) potpisanu i ovjerenu izjavu o roku važenja licitirane ponude (30 dana) – ovjera Opština,

i) dokaz o ispunjenju obaveze dostavljanja sredstva obezbjeđenja za ozbiljnost ponude (dokaz o uplati depozita / kaucije) – Uplatnica,

j) odobrenje nadležnog organa za zbrinjavanje elektroničkog otpada (LOT 3,7,8)

Javno nadmetanje će se obaviti u utorak 29.06.2021.godine u 10:00 sati (za sve LOT-ove), u glavnoj upravnoj zgradi Društva – Generalna direkcija, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo – Sala za sastanke, V sprat.

Osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača isključivo će se zasnivati na najvećoj ponuđenoj cijeni formalno-pravno zadovoljavajuće ponude.

NAPOMENA:

· Prisustvo na javnom nadmetanju dozvolit će se samo ovlaštenim predstavnicima ponuđača ili njihovim opunomoćenicima uz obavezno pridržavanje svih važećih epidemidemioloških mjera.

· U sali može biti prisutno samo jedno lice ispred svakog ponuđača.