JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I.

Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi:

LOT – 1  Komponente antenskih stubova ( željezo) – cca. 25 tona 

Stanje opreme: korišteno

Početna prodajna vrijednost – 7.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Pismeno javno nadmetanje

Visina i način polaganja depozita – 7.000,00 KM –  Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; krug Telecom Inženjering / ATC AP 

LOT – 2  Komora za pjeskarenje – 1 komad 

Stanje opreme: korišteno

Početna prodajna vrijednost – 2.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Usmeno javno nadmetanje/ Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 2.000,00 KM –  Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; krug Objekta Telecom Inženjeringa 

II

Detaljnije informacije o rashodovanim sredstvima koja su predmet prodaje zainteresovani kupci mogu dobiti u skladištu rashodovanih sredstava Društva Alipšain most – Halilovići, Džemala Bijedića 177, 71000 Sarajevo, svakim radnim danom u terminu od 09.00 – 14.00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu.

Osobe ovlaštene za davanje informacija:

Sva rashodovana sredstva su uskladištena na slijedećim lokacijama:

 • Prirucno skladište rashodovane opreme Telecom inženjering, Bulevar Meše Selimovića 18, Sarajevo

Postupak prodaje će izvršiti Komisija za prodaju sredstava koja je imenovana od strane direktora Izvršne direkcije za pravne poslove i upravljanje organizacijom Društva Rješenjem broj: 03-16-75333-8/20 od 23.09.2020. godine. 

III.

 • Način prodaje:
 • Usmeno javno nadmetanje / licitacija za LOT-2
 • Pismeno javno nadmetanje za LOT-1 
 • Depozit / garancija za ozbiljnost ponude: 
 • Svi učesnici u postupku dužni su kao sredstvo obezbjeđenja za ozbiljnost ponude uplatiti depozit na depozitni račun Društva kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo br. 1610000030950092 (odnosi se na ponuđače – pravna i fizička lica) u iznosu od 100% početne prodajne vrijednosti LOT-a na kojem učestvuje. 
 • Uplata ponuđene cijene izvršiti će se u skladu sa izdatim predračunom odnosno zadržavanjem iznosa depozita u visni postignute kuporodajne cijene.
 • Predaja kupljenih sredstava kupcu – najpovoljnijem ponuđaču će se izvršit na navedenoj lokaciji uskladištenja, po izvršenoj uplati kupoprodajne cijene i uz obostrani potpis otpremnice / zapisnika o primopredaji, bez prava na naknadnu reklamaciju.
 • Povrat uplaćenih sredstava koji su ponuđači uplatili na ime depozita izvršit će se na tekući / transakcioni račun ponuđača, izuzev onom ponuđaču koji je izabran kao najpovoljniji kojem će se ukupna obaveza plaćanja ugovorene prodajne cijene umanjiti za iznos uplaćenog depozita.
 • U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine, prodavac zadržava sredstva uplaćena po osnovu garancije za ozbiljnost ponude (depozit), a sredstva koja su predmet prodaje će se ponuditi sljedećem rangiranom ponuđaču, ukoliko je to u interesu prodavca.
 • Sva oprema koja je predmet prodaje kupuje se u zatečenom stanju bez mogućnosti naknadne reklamacije.

IV.

Prijave za učestvovanje na Javnom nadmetanju / licitaciji za kupovinu rashodovane opreme iz tačke I. ovog javnog poziva se trebaju predati na Protokol BH Telecom-a, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, ili dostaviti preporučenom poštom u zatvorenoj koverti sa upisanim podacima o ponuđaču i naznačenim brojem LOT-a/ova za koje učestvuje sa naznakom „Prijava za javno nadmetanje po Javnom Oglasu br. 05.2.3-175-14549/21-1 (NE OTVARATI!)“, najkasnije do srijede 03.03.2021.godine do 10:00 sati (za sve LOT-ove)

 • Prijave koje na Protokol BH Telecom-a d.d. Sarajevo budu dostavljene nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje i bit će ODMAH vraćene!

Prijava treba da sadrži:

 1. prijavu sa upisanim iznosom incijalne ponude/ cijene za svaki LOT,
 2. lične i kontakt podatke o ponuđaču (ime i prezime / naziv, adresa, telefon, fax, e-mail)
 3. podatke o bankovnom transakcijskom / tekućem računu ponuđača,
 4. ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji i porezni ID Broj za pravna lica – ovjera Opština,
 5. ovjerenu kopiju lične karte za fizička lica – ovjera Opština,
 6. potpisanu i ovjerenu izjavu o prihvatanju ponuđene opreme u zatečenom stanju – ovjera Opština,
 7. potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, izvršiti uplatu ukupnog ugovorenog iznosa u roku 10 (deset) dana – ovjera Opština,
 8. potpisanu i ovjerenu izjavu o roku važenja licitirane ponude (30 dana) – ovjera Opština,
 9. dokaz o ispunjenju obaveze dostavljanja sredstva obezbjeđenja za ozbiljnost ponude (dokaz o uplati depozita / kaucije) – Uplatnica,

 

Javno nadmetanje će se obaviti u petak 05.03.2021.godine u 10:00 sati (za sve LOT-ove), u upravnoj zgradi Društva – Generalna direkcija, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo – Sala za sastanke, V sprat.

Osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača isključivo će se zasnivati na najvećoj ponuđenoj cijeni formalno-pravno zadovoljavajuće ponude.

 • Prisustvovanje na javnom nadmetanju dozvolit će se samo ovlaštenim predstavnicima ponuđača ili njihovim opunomoćenicima uz obavezno pridržavanje svih važećih epidemidemioloških mjera.                                                          
 • U sali može biti prisutno samo jedno lice ispred svakog ponuđača.