JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I.

Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi:

LOT – 1 Rashodovane akumulatorske baterije – 1508 komada

Stanje opreme: korišteno

Početna prodajna vrijednost – 75.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Pismeno javno nadmetanje

Visina i način polaganja depozita – 75.000.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin most – Halilovići

 

LOT – 2 Rashodovani kablovi

 

Stanje opreme: novo i korišteno

Početna prodajna vrijednost – 3.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 3.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin most – Halilovići

 

LOT – 3 Rashodovani rezervni dijelovi za telefonske centrale i bazne stanice

 

Stanje opreme: novo i korišteno

Početna prodajna vrijednost – 2.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 2.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin most – Halilovići

 

LOT – 4 Rashodovano željezo (cca 2 tone) i čelične bešavne cijevi (pocinčane 20 komada, 6m, 2”)

Stanje opreme: korišteno i novo

Početna prodajna vrijednost – 1.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Licitacija

Visina i način polaganja kaucije – 1.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin most – Halilovići

 

Detaljnije informacije o rashodovanim sredstvima koja su predmet prodaje zainteresovani kupci mogu dobiti u skladištu rashodovane opreme, uz prethodnu najavu putem emaila adnan.najetovic@bhtelecom.ba ili telefon 033 256 163 ili kemal.salaka@bhtelecom.ba ili telefon 062; 330 066; 033 766 666.

 

Sva rashodovana sredstva su uskladištena na sljedećim lokacijama:

 

ü Skladište rashodovane opreme Alipašin Most, Džemala Bijedića 177, 71000 Sarajevo

ü Skladište Blažuj; Kamenolom bb, 71000 Sarajevo

 

II.

· Način prodaje:

 

Ø Javna prodaja putem usmenog javnog nadmetanja/licitacije za LOT-ove: 2, 3, 4.

Ø Javno nadmetanje ( zatvorene ponude) za LOT 1.

Ø Svi učesnici u postupku dužni su kao sredstvo obezbjeđenja za ozbiljnost ponude uplatiti depozit na depozitni račun Društva kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo br. 1610000030950092 (odnosi se na ponuđače – pravna i fizička lica) u iznosu od 100% početne prodajne vrijednosti za sva 4 LOT-a.

 

· Uplata ponuđene cijene izvršiti će se u skladu sa izdatim predračunom.

· Predaja kupljenih sredstava kupcu – najpovoljnijem ponuđaču će se izvršit na navedenoj lokaciji uskladištenja, po izvršenoj uplati kupoprodajne cijene i uz potpis zapisnika o primopredaji, bez prava na naknadnu reklamaciju.

· Povrat uplaćenih sredstava koji su ponuđači uplatili na ime depozita izvršit će se na tekući/transakcioni račun ponuđača, izuzev onom ponuđaču koji je izabran kao najpovoljniji kojem će se ukupna obaveza plaćanja ugovorene prodajne cijene umanjiti za iznos uplaćenog depozita.

· U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine, prodavac zadržava sredstva uplaćena po osnovu garancije za ozbiljnost ponude, a sredstva koja su predmet prodaje će se ponuditi sljedećem rangiranom ponuđaču, ukoliko je to u interesu prodavca.

· Sva oprema koja je predmet prodaje kupuje se u zatečenom stanju bez mogućnosti naknadne reklamacije.

III.

 

Prijave za učestvovanje na Javnom nadmetanju /licitaciji za kupovinu rashodovane opreme iz tačke I. ovoga javnog poziva sa naznačenim brojem LOT-a/LOT-ova predati u zatvorenoj koverti pod imenom – nazivom ponuđača zajedno sa dokazom o izvršenoj uplati depozita i podacima o ponuđaču na Protokol BH Telecom-a, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, ili dostaviti preporučenom pošiljkom sa naznakom „Prijava za javno nadmetanje po Javnom Oglasu br. 05.2.3-175-90584/20-1 (NE OTVARATI!)“ najkasnije do utorka 20.10.2020.godine do 09:00 sati (za sve LOT-ove)

 

· Prijave koje na Protokol BH Telecoma d.d. Sarajevo budu dostavljene nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje i bit će ODMAH vraćene!

 

Prijava treba da sadrži:

a) Prijavu sa upisanim iznosom inicijalne ponude/ cijene za svaki LOT,

b) Lične i kontakt podatke o ponuđaču (adresa, telefon, fax, e-mail) kao i podatke o bankovnom transakcijskom / tekućem računu ponuđača,

c) ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji i porezni ID Broj za pravna lica – ovjera Opština,

d) ovjerenu kopiju lične karte za fizička lica – ovjera Opština,

e) potpisanu i ovjerenu izjavu o prihvatu ponuđene opreme u zatečenom stanju – ovjera Opština,

f) potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, izvršiti uplatu ukupnog ugovorenog iznosa u roku 10 (deset) dana – ovjera Opština,

g) potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, kupljenu opremu staviti u dalju upotrebu (LOT2) – ovjera Opština

h) potpisanu i ovjerenu izjavu o opciji licitirane ponude – 60 (šezdeset) dana – ovjera Opština,

i) dokaz o ispunjenju obaveze dostavljanja sredstva obezbjeđenja za ozbiljnost ponude (dokaz o uplati depozita / kaucije)

j) odobrenje nadležnog organa za zbrinjavanje elektronskog i električnog otpada (LOT 1 i LOT 3)

 

Javno nadmetanje (zatvorene ponude) kao i usmeno javno nadmetanje (licitacija) će se obaviti u utorak 20.10.2020.godine u 10:00 sati (za sve LOT-ove), u upravnoj zgradi Društva – Generalna direkcija, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo – Sala za sastanke, V sprat.

Osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača isključivo će se zasnivati na najvećoj ponuđenoj cijeni formalno-pravno zadovoljavajuće ponude.

· Prisustvovanje na javnim nadmetanjima dozvolit će se samo ovlaštenim predstavnicima ponuđača ili njihovim opunomoćenicima.

 

IV.

Termini za davanje informacija o predmetima prodaje, uvid u dokumentaciju i najave pregleda su:

 

– Svakim radnim danom od 08.00 -15.00 sati u prostorijama Generalne Direkcije Društva, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo.

 

Zainteresovana lica pregled opreme u skladištu BH Telecoma d.d. Sarajevo mogu izvršiti samo u prethodno zakazanom terminu uz prisustvo lica ovlašenog od strane Komisije.

Postupak prodaje će izvršiti Komisija za prodaju sredstava društva koja je imenovana od strane Generalnog direktora Rješenjem broj: 03-16-75333-8/20 od 23.09.2020. godine.

Napomena:

U sali može biti prisutno samo jedno lice ispred svakog ponuđača.

Osobe ovlaštene za davanje informacija: – Adnan Najetović, T: + 387 33 256 163 (adnan.najetovic@bhtelecom.ba)

– Kemal Šalaka, 062 330 066 (kemal.salaka@bhtelecom.ba) Sead Bičo, T: + 387 33 766 666; ( sead.bico@bhtelecom.ba)