J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci u Odjeljenju za knjigovodstvo materijala i stalnih sredstava, Službe za računovodstvo, Sektora za računovodstvo u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnom mjestu, kako slijedi:

– 172. Saradnik za knjigovodstvo zaliha, sirovina, materijala i robe, VŠS – 1 (jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Kantonu Sarajevo.

Kratak opis poslova:

1) Vrši prijem, kontrolu i knjiženje dokumentacije za nabavku materijala, materijala za investicije, robe, vrijednosnica i faktura za investiciona ulaganja.

2) Verifikuje fakture za investicione nabavke kroz MM modul.

3) Knjiži zaduženja i utroške investicionog materijala na priručnim investicijskim skladištima.

4) Prijem, kontrola i knjiženje poreza po odbitku po ino fakturama iz svog djelokruga rada.

5) Vrši knjiženje nivelacije cijena robe i materijala na zalihi.

6) Priprema podatke potrebne za ispostavljanje internih faktura za reprezentaciju i sponzorstva.

7) Provodi postupak inventure, printa inventurne liste, unosi stanje utvrđeno popisom i sl.

8) Kontinuirano usaglašava knjigovodstveno stanje sa stvarnim stanjem.

9) Vrši vanbilansnu evidenciju potraživanja za reklamne usluge po ugovorima dobavljača.

10) Upoznaje šefa službe sa propustima i daje prijedloge za ispravku.

11) Usklađuje stanja između organizacionih dijelova preduzeća u svom djelokrugu rada.

12) Kontinuirano prati stanja na kontima u svom djelokrugu rada i povezuje i zatvara stavke.

13) Sačinjava izvještaje iz svog djelokruga rada po naređenju šefa službe.

14) Sarađuje sa drugim uposlenicima u službi i sektoru.

15) Odgovara za rad organizacione jedinice kojom rukovodi.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta iz opisa poslova, koje nije starije od 3 (tri) mjeseca).

II Posebni uslovi:

a) VŠS (VI stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje I ciklusa studija stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova) – završena:

– Viša ekonomska škola ili I ciklus studija Ekonomskog fakulteta

b) da nema ostvareno radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci na poslovima više stručne spreme.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma o sticanju tražene stručne,

– Dodatak diplomi (za kandidate koji su završili I ciklus studija po Bolonjskom sistemu studiranja),

– Uvjerenje o državljanstvu (koje nije starije od 6 (šest) mjeseci),

– Dokaz da nema ostvareno radno iskustvo nakon sticanja tražene stručne spreme u trajanju od 12 mjeseci, a što se dokazuje:

a) uvjerenjem nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje ili nadležne porezne uprave da kandidat nije prijavljen u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, zaključno sa danom objave oglasa,

b) kandidati koji imaju ostvaren dio radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme, a koji nije duži od 12 mjeseci, činjenicu statusa pripravnika dokazuju uvjerenjem nadležne porezne uprave o osiguranju koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i zanimanja za period trajanja osiguranja.

Poželjno je da kandidat uz svojeručno potpisanu prijavu, dostavi i svoju biografiju (CV).

NAPOMENA I

1. U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja,

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA II

Ukoliko je kandidat sa liste uspješnih kandidata za prijem u radni odnos radi osposobljavanja za samostalan rad stipendista Društva, ostvaruje prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uslovima, samo ukoliko je ostvario jednak broj bodova kao i drugi kandidata, te pored opštih uslova i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeći uslov:

– da je stipendista Društva sa završenim studijem u redovnom roku koji je propisan ugovorom o stipendiranju

(Kandidat je dužan uz prijavu priložiti Ugovor o stipendiranju zaključen sa BH Telecom d.d. Sarajevo).

NAPOMENA III

a) Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerena kopija.

b) Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.

c) Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje univerzitetsku diplomu/dodatak diplomi može dostaviti ovjerenu kopiju uvjerenja o diplomiranju i uvjerenja o prepisu ocjena koje ne može biti starije od jedne godine od dana sticanja tražene stručne spreme.

IV Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 15.12.2022. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 172. Saradnik za knjigovodstvo zaliha sirovina materijala i robe u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.