J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Direkciji Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada u Kantonu Sarajevo, na način kako slijedi:

1. 47. Šalterski radnik, SSS – 2 (dva) izvršioca u Sektoru za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima i

2. 117. Tehničar za nadzemne mreže, SSS– 1 (jedan) izvršilac u Sektoru za tehničku podršku.

Kratak opis poslova za radno mjesto pod 1):

1. Vrši prodaju roba i usluga u neposrednom kontaktu sa korisnicima na prodajnim mjestima, po nalogu neposrednog rukovodioca i izvan prodajnog mjesta.

2. Vrši promovisanje prodajno promotivnih akcija za rezidencijalne korisnike na prodajnim mjestima.

3. Permanentno praćenje potreba rezidencijalnih korisnika i optimizacija korištenja usluga, te informisanje, edukacija i podrška korisnicima.

4. Vrši gotovinsku naplatu za prodate robe i usluge.

5. Vrši naplatu računa za usluge BH Telecoma, te po potrebi obavlja poslove kontolora.

6. Po potrebi vrši usaglašavanje stanja dugovanja i potraživanja od korisnika i promtnog uključenja korisnika odmah nakon uplate računa.

7. Vrši dostavu pologa pazara i dostavu lista za rasknjižavanje realizovanih uplata na dnevnoj osnovi.

8. Vrši prijem,obradu zahtjeva i reklamacija za usluge.

9. Koordinira i učestvuje u rješavanju reklamacija na terminalnu opremu za rezidencijalne korisnike u saradnji sa nadležnom službom za podršku korisnicima.

10. Vrši prijem rezervacija korisnika za terminalnu opremu.

11. Stalno komunicira sa korisnicima uz ponavljanje istovrsnih zadataka.

12. Dugotrajno boravi u relativno malom prostoru.

13. Radi u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima (poslovi se obavljaju na radnom mjestu sa strujanjem hladnog i toplog zraka).

14. Radi na radnom mjestu mjestu sa povećanim strujanjem prašine.

15. Poslovi koje obavlja zahtijavaju posebne psiho-fizičke sposobnosti (visok stepen pažnje i usredotočenosti na posao).

16. Vrši izdavanje kopija računa i analitičkih kartica.

17. Uredno i blagovremeno priprema dokumentaciju za pologe pazara i knjiženja.

18. Izvještava o dnevnim, sedmičnim i mjesečnim realizacijama poslova.

Kratak opis poslova za radno mjesto pod 2):

1. Obavlja poslove redovnog održavanja i vrši mjerenja, organičavanja smetnji i aktivno učestvuje u otklanjanju na području

2. mjesnih mreža, ispituje linije koje su u smetnji u domenu redovnog i investicionog održavanja pristupnih mreža u dijelu koji se odnosi na nadzemne mreže i korisničke priključke na terenu što podrazumjeva rad pod nepovoljnim uticaje atmosferskih uslova na otvorenom prostoru i poslove pri kojima je radnik izložen prašini (rad na tavanskim prostorijama – ugljena prašina i dr.) i rad na visini – penjanje na stubove radi održavanja samonosive mreže (penjanje na drvene stubove, penjanje na krovne konstrukcije poslovnih i stambenih objekata).

3. Vrši potrebna mjerenja parametara za širokopojasne usluge sa odgovarajućim instrumentom radi otklona spornih smetnji i pronalska tehničkih mogućnosti za podnesene zahtjeve korisnika za nove i povećanje već korištenih širkopojasnih usluga.

4. Planira i realizuje izmještanje samonosivih kablova po zahtjevima vlasnika sa poslovnih i privatnih objekata što podrazumjeva poslove koji se izvode na visini – penjanje na stubove radi održavanja samonosive mreže (penjanje na drvene stubove, penjanje na krovne konstrukcije poslovnih i stambenih objekata), kao i rad u nepovoljnim

5. mikroklimatskim uslovima, rad pod nepovoljnim uticajem atmosferskih uslova na otvorenom prostoru, rad u uslovima povišenog i sniženog atmosferskog pritiska a koji podrazumijevaju prisilan položaj tijela u toku pretežnog dijela punog radnog vremena.

6. Vrši montažerske poslove na terenu po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga rada organizacione cjeline u kojoj se nalazi.

7. Realizuje radne naloge i učestvuje u rješavanju spornih.

8. Putem radnog naloga pravda utrošeni materijal.

9. Saradnja sa imaocima sistema veza van direkcije.

10. Vrši hardwersku i software-sku konfiguraciju modemske opreme za xDSL, FTTx,IPTV i VoIP, njeno testiranje i instaliranje iste na lokaciji korisnika.

11. Vrši poslove digitalnih mjerenja i lociranje izvora smetnje.

12. Koristi tehničku bazu podataka kao sredstvo za efikasniji rad.

13. Obavlja prijem, pripremu i organizovanje mjrenja na osnovu dobijenih zahtjeva za mjerenje da bise dale nove usluge na postojeću paricu (ISDN, ADSL, IPTV, 2Mb veze, internet konekcija i td,).

I Opšti uslovi za sva radna mjesta:

a) da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

b) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 (pet) dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta).

II Posebni uslovi za radno mjesto pod 1):

a) SSS (IV stepen stručne spreme) – završena:

– Gimnazija, Ekonomska ili druga odgovarajuća srednja škola

b) radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

II Posebni uslovi za radno mjesto pod 2):

a) SSS (IV stepen stručne spreme) – završena:

– Elektrotehnička škola, Gimnazija ili druga odgovarajuća srednja škola tehničkog smjera

b) radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu.

Uz prijavu se obavezno dostavlja original ili ovjerena kopija sljedećih dokaza:

– Diploma ili svjedočanstvo o završenom školovanju, kao dokaz o posjedovanju tražene stručne spreme,

– Uvjerenje o državljanstvu (koje nije starije od 6 (šest) mjeseci),

– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i zanimanje, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju utvrđenom ovim oglasom.

Poželjno je da kandidat uz svojeručno potpisanu prijavu, dostavi i svoju biografiju (CV).

NAPOMENA I

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja,

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA II

a) Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerena kopija.

b) Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.

c) Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, a najmanje u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Ukoliko navedeno uvjerenje ne sadrži podatak o prestanku osiguranja, kandidat je obavezan uz isto dostaviti i potvrdu jedne od navedenih ustanova da se još uvijek nalazi u radnom odnosu kod tog poslodavca na zahtijevanom stepenu stručne spreme (potvrda o statusu).

IV Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 15.12.2022. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radna mjesta (navesti broj radnog mjesta) – ne otvarati”

Ul. Zmaja od Bosne br. 88,

71000 Sarajevo

Kandidat sa jednom prijavom sa svim potrebnim dokazima, u zatvorenoj koverti može se prijaviti na jedno radno mjesto.

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.