JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos  na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Direkciji Tuzla, Dioničkog drušva BH Telecom Sarajevo,  na radno mjesto:

–  38. Šalterski radnik, SSS – 1 (jedan) izvršilac, u  Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office), Sektora za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima, sa mjestom rada u Tuzlanskom kantonu.

                                              Opis poslova i radnih zadataka:

 1. Vrši prodaju roba i usluga u neposrednom kontaktu sa korisnicima na prodajnim mjestima, a po potrebi i izvan prodajnog mjesta (rad sa korisnicima na terenu),
 2. Vrši gotovinsku naplatu za prodate robe i usluge,
 3. Vrši naplatu računa za usluge BH Telecoma,
 4. Vrši  prijem,obradu zahtjeva i reklamacija  za usluge,
 5. Vrši prijem rezervacija korisnika za terminalnu opremu,
 6. Vrši izdavanje kopija računa i analitičkih kartica,
 7. Uredno i blagovremeno priprema dokumentaciju za pologe pazara i knjiženja,
 8. Izvještava o dnevnim, sedmičnim i mjesečnim realizacijama poslova i radnih zadataka vezanim za ostvarenje planskih veličina.

I  Opšti uslovi:

–  da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

–  da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran  dužan je u roku od 5 (pet) dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u  radni odnos kandidata  dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke  sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova, koje nije starije od 3 (tri) mjeseca).

II Posebni uslovi:

– SSS (IV stepen stručne spreme), Elektrotehnička, Gimnazija, Ekonomska  ili  druga srednja škola tehničkog ili društvenog smjera,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci,

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu.

Uz prijavu se obavezno dostavlja orginal ili ovjerena kopija sljedećih dokaza:

 • Diploma ili svjedočanstvo o završenom školovanju, kao dokaz o sticanju tražene stručne spreme,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne instititucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao i dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju utvrđenom ovim

Poželjno je da kandidat uz svojeručno potpisanu prijavu, dostavi i svoju biografiju (CV). 

 NAPOMENA I

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova    javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

 • da je nezaposleno lice,
 • da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

 • Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja,
 • Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

 NAPOMENA II

 • Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije,
 • Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci,
 • Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, a najmanje u trajanju od 6 (šest) mjeseci.
 • Ukoliko navedeno uvjerenje ne sadrži podatak o prestanku osiguranja, kandidat je obavezan uz isto dostaviti i potvrdu jedne od navedenih ustanova da se još uvijek nalazi u radnom osnosu kod tog poslodavca na zahtijevanom stepenu stručne spreme.

IV  Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 21.09.2022.godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Direkcija Tuzla ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Direkcija Tuzla

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas (38.Šalterski radnik) – ne otvarati”

Ul. Aleja Alije Izetbegovića 29

75000 Tuzla

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Direkcije Tuzla Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Direkcije Tuzla Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacijabiti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Direkcija Tuzla Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javni oglas u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na našoj web stranici na sljedećem linku:„ https://www.bhtelecom.ba/karijera/”.