JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci u Službi za servisne platforme, Sektora za servisne platforme i partnerska rješenja, Direkcije za servise u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnom mjestu, kako slijedi:

       –  Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Kantonu Sarajevo.                             

Kratak opis poslova:

 1. Obnaša funkciju profesionalne tehničke podrške u okviru pružanja Cloud servisa BH Telecoma.
 2. Kontinuirano prati tehnološke promjene i inovacije, priprema razvojne projekte iz oblasti platformskih rješenja i infrastrukture.
 3. Učestvuje u izradi idejno-tehničkih rješenja, projektnih zadataka, tehničkih specifikacija, tenderske dokumentacije i njihovoj realizaciji.
 4. Odgovoran je za održavanje i upravljanje rješenjima koja su mu dodjeljena od direktnog nadređenog.
 5. Odgovoran je za ažurnost tehničke dokumentacije vezano za rješenja u njegovoj odgovornosti.
 6. Učestvuje u radu, planiranju i održavanju DNS, hosting sistema
 7. Pravovremeno izvještava nadređene o svim relevantnim informacijama vezanim za rješenja u njegovoj odgovornosti.
 8. Reaguje u incidentnim situacijama u skladu sa nalogom direktnog nadređenog, Cloud Service Managera ili podrške korisnicima.
 9. Učestvuje i u zajedničkim projektima Direkcije.

I  Opšti uslovi

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

II  Posebni uslovi

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen Elektrotehnički fakultet, Fakultet za saobraćaj i komunikacije ili Fakultet informacijskih tehnologija,

– da nema ostvareno radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci na poslovima visoke stručne spreme.

III  Način prijave

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu.

Uz prijavu se obavezno dostavlja original ili ovjerena kopija sljedećih dokaza:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne,

– Dodatak diplomi/ diplomama (za kandidate koji su završili studij po bolonjskom sistemu studiranja),

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Dokaz da nema ostvareno radno iskustvo nakon sticanja tražene stručne spreme u trajanju od 12 mjeseci, a što se dokazuje:

 1. uvjerenjem nadležne porezne uprave da kandidat nije prijavljenu Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, zaključno sa danom objave oglasa,
 2. kandidati koji imaju ostvaren dio radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme, a koji nije duži od 12 mjeseci, činjenicu statusa pripravnika dokazuju uvjerenjem nadležne porezne uprave o osiguranju koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i zanimanja za period trajanja osiguranja.

Poželjno je da kandidat uz svojeručno potpisanu prijavu, dostavi i svoju biografiju (CV). 

NAPOMENA I

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

 • da je nezaposleno lice,
 • da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

 • Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja,
 • Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA II

Ukoliko je kandidat sa liste uspješnih kandidata za prijem u radni odnos radi osposobljavanja za samostalan rad stipendista Društva, ostvaruje prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uslovima, samo ukoliko je ostvario jednak broj bodova kao i drugi kandidata, te pored opštih uslova i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeći uslov:

 • da je stipendista Društva sa završenim studijem u redovnom roku koji je propisan ugovorom o stipendiranju (Kandidat je dužan uz prijavu priložiti Ugovor o stipendiranju zaključen sa BH Telecom d.d. Sarajevo).

NAPOMENA III

 • Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerena kopija,
 • Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci,
 • Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome I i II ciklusa studija u istoj struci,
 • Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, nisu dužni dostaviti diplomu i dodatak diplomi i za II ciklus studija,
 • Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje univerzitetsku diplomu/ dodatak diplomi može dostaviti ovjerenu kopiju uvjerenja o diplomiranju i uvjerenja o prepisu ocjena koje ne može biti starije od jedne godine od dana sticanja tražene stručne spreme.

IV Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 16.09.2022. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 297. Stručni saradnik

u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7,  71000 Sarajevo

 

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.  

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.