J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, na radno mjesto 31. Stručni saradnik za podršku, VSS – 1 (jedan) izvršilac, u Službi za podršku poslovnim korisnicima u Sektoru za plasman usluga i podršku poslovnim korisnicima Direkcije Sarajevo, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada u Kantonu Sarajevu.

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

1. Izvršava pripadajuće poslove podrške,

2. Stara se o primjeni važećih propisa i zakonskih akata;

3. Daje tehničku podršku korisnicima kroz informisanje i edukaciju za korištenje usluga i pristupnih uređaja;

4. Vodi brigu o kvalitetu i raspoloživosti servisa uz korištenje aplikativnih alata sistema nadzora na kome korisnik nije detektovao niti prijavio smetnju;

5. Vrši prijem i evidenciju smetnji poslovnih korisnika kroz direktan kontakt sa korisnikom ili putem kanala informisanja u saradnji sa prvom i drugom linijom podrške uz korištenje aplikativnih alata u punom kapacitetu ovlaštenja kao što su Siebil, Remedy, Tehnička baza i drugi;

6. Vrši inicijalizaciju otklanjanja, te praćenje/kontrolu i aktivno učešće u samom procesu lokaliziranja i dijagnosticiranja uzroka smetnje uz pomoć aplikativnih alata sistema nadzora u koordinaciji sa nadležnim organizacionim jedinicama;

7. Koordinira aktivnosti sa drugim organizacionim jedinicama RD i van nje (ostale RD i nadležne ID) u okviru procesa podrške korisnicima kroz otklanjanje smetnji;

8. Analizira smetnje prema parametrima definisanim u okviru ugovaranja i plasmana usluga, te vrši izvještavanje korisnika o uzroku, dužini trajanja i poduzetim mjerama za predupređivanje pojave smetnje;

9. Učestvuje u rješavanja prigovora, reklamacija i žalbi korisnika;

10. Izvještava o realizovanim poslovima, te predlaže mjere za unapređenje podrške poslovnim korisnicima.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 (pet) dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova, koje nije starije od 3 (tri) mjeseca).

II Posebni uslovi:

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci) – Elektrotehnički fakultet, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Pravni fakultet ili Ekonomski fakultet

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja original ili ovjerena kopija sljedećih dokaza:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme,

– Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja),

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju utvrđenom ovim oglasom.

NAPOMENA I

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA II

Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije;

Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.

Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome i dodatak diplomama za I i II ciklus studija u istoj struci.

Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, dužni su dostaviti samo diplomu i dodatak diplomi za I ciklus studija u istoj struci.

– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme, a najmanje u trajanju od 1 (jedne) godine.

– Ukoliko navedeno uvjerenje ne sadrži podatak o prestanku osiguranja, kandidat je obavezan uz isto dostaviti i potvrdu jedne od navedenih ustanova da se još uvijek nalazi u radnom odnosu kod tog poslodavca na zahtjevanom stepenu stručne spreme (Potvrda o statusu).

IV Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 12.09.2022. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Direkcije Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo – Direkcija Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 31. Stručni saradnik za podršku u Direkciji Sarajevo – ne otvarati”

Ul. Zmaja od Bosne br. 88

71000 Sarajevo

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Direkcije Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Direkcije Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Direkcija Sarajevo Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.