J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos u Službi za tehničku podršku Direkcije Goražde, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnom mjestu kako slijedi:

1) 19. Monter – kabl monter za bakarne mreže, KV – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, sa mjestom rada u Goraždu.

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

1. Radi sve složenije radove na montaži bakarnih kablova,

2. Montira sve vrste mjesnih bakarnih kablova,

3. Montira nastavke na bakarnim kablovima,

4. Ispituje kablove nakon završenog spajanja,

5. Vodi računa o racionalnom utrošku materijala,

6. Ispituje postojeće stanje u kablovskoj mjesnoj i međumjesnoj mreži,

7. Održava sredstva rada, alat, pribor i opremu kabl montera,

8. Koristi I primjenjuje propisanu HTZ opremu,

9. Vrši izradu zahtjevnica po SAP-u,

10. Poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 metra,

11. Rad pod nepovoljnim uticajem atmosferskih uslova na otvorenom prostoru,

12. Rad pri kojima je radnik izložen prašini (prašina metala),

13. Poslovi pri kojima je radnik izložen štetnim hemijskim elementima i njihovim jedinjenjima (olovo),

14. Rukovanje posudama sa gasovima pod pritiskom,

15. Poslovi koji se obavljaju u prisilnom položaju tijela.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova, koje nije starije od 3 (tri) mjeseca).

II Posebni uslovi:

– KV (III stepen stručne spreme), sa završenom školom radničkih zanimanja ili drugom odgovarajućom srednjom školom.

– Položen ispit za vozača “B” kategorije.

– Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Svjedočanstvo ili diploma o sticanju tražene stručne spreme,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i zanimanje, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme,

– Dokaz o položenom vozačkom ispitu “B” kategorije.

NAPOMENA I

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA II

– Svi traženi dokumenti o ispunjavanju opštih i posebnih uslova koji se prilažu uz prijavu trebaju biti original ili ovjerene fotokopije,

– Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci,

– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, a najmanje u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Ukoliko navedeno uvjerenje ne sadrži podatak o prestanku osiguranja, kandidat je obavezan uz isto dostaviti i potvrdu jedne od navedenih ustanova da se još uvijek nalazi u radnom odnosu kod tog poslodavca na zahtijevanom stepenu stručne spreme.

IV Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 30.06.2022. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo – Direkcija Goražde ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo – Direkcija Goražde

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 19. Monter – kabl monter za bakarne mreže

u Direkciji Goražde – ne otvarati”

Ul. Ferida Dizdarevića br. 3, 73000 Goražde

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo – Direkcija Goražde, nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo – Direkcija Goražde, na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo – Direkcija Goražde će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.