JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“br.13/19, 9/21), člana  9. i 10. Uputstva o postupku prijema u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-14-32202-1/22, člana 43. Pravilnika o radu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Prilog broj 1.- Organizacija rada Društva, prečišćen tekst br. 00.1-2.2-83058-1/17, 00.1-14-52313/18, 00.1-14-61199/18-1, 00.1-14-117198/18-2, 00.1-14-26635/19-1, 00.1-14-58278-4/19, 00.1-14-85712/19-4, 00.1-14-6301/20-4, 00.1-14-21580-4/20, 00.1-14-32178-2/20, 00.1-14-74916-1/20, 00.1-14-20854-3/21, 00.1-14-30974-1/21,  00.1-14-404963-9/22 i 00.1-14-18085-4/22, te u vezi sa tačkom II Odluke o objavljivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, broj: 12.7-14-406042-7/21 od 27.04.2022. godine, Direktor Direkcije Travnik, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje

 

JAVNI  OGLAS

 

Za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto 22. Šalterski radnik, SSS – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Odjeljenju za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office), Služba za plasman usluga i podršku rezidencijalnim  korisnicima Direkcije Travnik, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada u Fojnici.

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

 1. Vrši prodaju roba i usluga u neposrednom kontaktu sa strankama na prodajnim mjestima, po nalogu neposrednog rukovodioca i izvan prodajnog mjesta,
 2. Vrši gotovinsku naplatu za prodate robe i usluge,
 3. Vrši naplatu računa za usluge BH Telecoma,
 4. Vrši prijem, obradu zahtjeva i reklamacija  za usluge,
 5. Vrši prijem rezervacija korisnika za terminalnu opremu,
 6. Vrši izdavanje kopija računa i analitičkih kartica,
 7. Uredno i blagovremeno priprema dokumentaciju za polog pazara i knjiženja,
 8. Izvještava o dnevnim, sedmičnim i mjesečnim realizacijama poslova,
 9. Odgovoran je redovno izvještavanje neposrednog rukovodioca o stepenu realizacije radnih zadataka,
 10. Odgovoran je za savjesno postupanje sa sredstvima za rad, njihovo čuvanje,
 11. Odgovoran je pridržavanje mjera zaštite na radu.

I  Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran   dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao  dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta, ne starije od tri mjeseca).

II Posebni uslovi:

-SSS (IV stepen stručne spreme) Gimnazija, srednja škola tehničkog, humanističkog ili društvenog smjera,

radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja obavezno treba da sadrži saglasnost/pristanak  da se njegovi lični podaci obrađuju i čuvaju u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, a u svrhu učešća na javnom oglasu, kao i adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Svjedočanstvo ili diploma o sticanju tražene stručne spreme,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i zanimanje, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju utvrđenom ovim oglasom.

NAPOMENA  I

 1. U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.ć

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije

od 15 dana, od dana izdavanja;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog

branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i   odlikovanja.

NAPOMENA  II

2. Kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 (pet) dana od dana njegovog izbora, dostaviti original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova javnog oglasa;

– Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci;

Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje koja ne sadrži sve elemente iz tačke III, alineja 3. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunim.

IV  Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 13.05.2022. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Direkcije Travnik Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

 

      Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

   Sa naznakom

            ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 22. Šalterski radnik, mjesto rada u Fojnici “ – “ne otvarati”

 Ul. Prnjavor 11.

     72270   Travnik

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.  

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Travnik će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.   

Upute za apliciranje na javni oglas u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na našoj web stranici na sljedećem linku:  „ https://www.bhtelecom.ba/karijera/