JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH  („Službene novine F BiH“ br. 13/19 i 9/21), a na osnovu člana 98. Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-17072/20-10 od 29.06.2020. godine, te u vezi sa tačkom II i III Odluke o poništenju i ponovnom objavljivanju dijela javnog oglasa za prijem u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, broj: 01-46-406294-25/21 od 25.04.2022. godine, generalnI direktor Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

P O N I Š T A V A   D I O  J A V N O G   O G L A S A

 

za prijem u radni odnos u Izvršnoj direkciji za i tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, objavljen dana 24.01.2022. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“ na radnim mjestima, kako slijedi:

 1. Prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci na radno mjesto:
 • 283 Sistem inženjer, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za sigurnost servisa i mrežne integracije, Sektora za servisne platforme i partnerska rješenja, Direkcije za servise, sa mjestom rada u Sarajevu i

2. Prijem pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci na radnom mjestu:

 • 292 Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za partnerska rješenja, Sektora za servisne platforme i partnerska rješenja, Direkcije za servise, sa mjestom rada u Sarajevu,

te ponovo objavljuje

J A V N I  O G L A S

 

za prijem u radni odnos u Izvršnoj direkciji za i tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnim mjestima kako slijedi:

 1. Prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci na radno mjesto:
 • 283 Sistem inženjer, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za sigurnost servisa i mrežne integracije, Sektora za servisne platforme i partnerska rješenja, Direkcije za servise, sa mjestom rada u Sarajevu.

    Kratak opis poslova i radnih zadataka:

 1. Obnaša funkciju arhitekte sigurnosnih rješenja za Cloud bazirane servise i druge čija se funkcionalnost oslanja na  infrastrukturu u njegovoj nadležnosti.
 2. Kontinuirano prati tehnološke promjene i inovacije, priprema razvojne projekte iz oblasti sigurnosti servisa.
 3. Učestvuje u izradi idejno – tehničkih rješenja, projektnih zadataka, tehničkih specifikacija, tenderske dokumentacije i njihovoj realizaciji.
 4. Analizira učinke implementacije projekata sa aspekta sigurnosti servisa, planira i koordinira aktivnosti sa vanjskim  partnerima.
 5. Daje inicijative i radi na razvoju sistema sigurnosti servisa u skladu sa standardom ISO27001.
 6. Odgovoran je za pravovremeno planiranje, uvođenje i kvalitetnu implementaciju sistema koji obezbjeđuju sigurnost servisa i dizajn sigurnosnih rješenja.
 7. Upravlja sigurnosnim incidentima i vrši forenzičku analizu.
 8. Pruža podršku prodajnom osoblju i Cloud Service Manageru u predprodajnim aktivnostima Cloud servisa BH  Telecoma za sigurnost kao servisa.
 9. Upravlja elementima čija je svrha unaprjeđenje sigurnosti servisa i infrastrukture (elementi za kontrolu pristupa  >L4: IPSs, WAFs,…).
 10. Odgovoran je za održavanje opreme, praćenje opterećenja kapaciteta i blagovremenu reakciju na incidente vezano za sisteme sigurnosti (IPSs, WAFs, NBADs, SIEMs, VATs,…).
 11. Upravlja rizicima po rad servisa.
 12. Koordinira penetracijska testiranja na servise BH Telecoma i okruženja cloud korisnika.
 13. Učestvuje i u zajedničkim projektima Direkcije.

2. Prijem pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci na radnom mjestu:

 • 292 Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za partnerska rješenja, Sektora za servisne platforme i partnerska rješenja, Direkcije za servise, sa mjestom rada u Sarajevu.

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

 1. Učestvuje u poslovima upravljanja – eksploatacije i održavanja i administriranja M2M servisa što obuhvata: svakodnevno praćenje rada servisa, obezbjeđenje maksimalne raspoloživosti sistema i maksimalne performanse pristupa sistemu, te analizira statistike rada sistema i daje prijedloge optimizacije procesa rada i unapređenja sistema.
 2. Učestvuje u aktivnostima, te izradi strategije i plana servisnih resursa što obuhvata: proces prikupljanja i analize informacija, učešće u uspostavljanju ciljeva i strategije u domenu M2M servisa, učešće u izradi godišnjeg/višegodišnjeg M2M servisa, definisanje zahtjeva sa strane tehnologije vezanih za partnere.
 3. Učestvuje u aktivnostima testiranja i puštanja u rad elemenata i funkcionalnosti M2M servisa  na strani BH Telecoma i partnera, odnosno korisnika, te učestvuje na poslovima monitoringa sistema i M2M servisa, kao i prikupljanju i obradi statističkih podataka i rezultata mjerenja rada.
 4. Učestvuje u realizaciji razvojnih projekata i izradi idejno-tehničkih rješenja, projektnih zadataka, tehničkih specifikacija, tenderske dokumentacije, te kreiranju i razvoju aplikacija na bazi specifičnih korisničkih zahtjeva.
 5. Upravlja rizicima po rad M2M servisa, te blagovremeno uočava potencijalne probleme i reaguje putem poduzimanja pravovremenih mjera.
 6. Koordinira aktivnostima i učestvuje kao podrška prodajnom osoblju i tehnički pre-sales M2M servisa.
 7. Kontinuinirano prati tehnološke promjene i inovacije, razvoj servisa, razvoj ostalih službi, sektora i direkcija, te daje inicijative i pravovremeno planira razvoj.
 8. Upravlja incidentnim situacijama, koje rezultiraju prekidima ili otežanim radom servisa, i koordinira svim O.J. aktivnosti na oporavku servisa.
 9. Po potrebi učestvuje u realizaciji projekata, te radu stručnih timova i komisija na nivou Direkcije i Društva.
 10. Učestvuje i u zajedničkim projektima Direkcije.
 11. Odgovoran je za održavanje i upravljanje rješenjima koja su mu dodjeljena od direktnog nadređenog.
 12. Odgovoran je za ažurnost tehničke dokumentacije vezano za rješenja u njegovoj odgovornosti.
 13. Informiše rukovodioce o stepenu razvoja i implementaciji M2M servisa, te predlaže mjere poboljšanja.

I  Opšti uslovi:

 • da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova, koje nije starije od 3 (tri) mjeseca).

II  Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod 1)

 • VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa studija stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen Elektrotehnički fakultet, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Fakultet informacijskih tehnologija.
 • Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 3 (tri) godine.

Za radno mjesto pod 2)

 • VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa studija stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen Elektrotehnički fakultet – smjer RI, Fakultet kompjuterskih nauka, Fakultet za informacione tehnologije.
 • Da nema ostvareno radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci na poslovima visoke stručne spreme.

Za radno mjesto pod 1)

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu koja obavezno treba da sadrži saglasnost/pristanak kandidata da se njegovi lični podaci obrađuju i čuvaju u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, a u svrhu učešća na javnom oglasu, kao i adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

 • Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme,
 • Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja),
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i zanimanje, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju utvrđenom ovim oglasom.

Za radno mjesto pod 2)

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu koja obavezno treba da sadrži saglasnost/pristanak kandidata da se njegovi lični podaci obrađuju i čuvaju u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, a u svrhu učešća na javnom oglasu, kao i adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

 • Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme,
 • Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja),
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Dokaz da nema ostvareno radno iskustvo nakon sticanja tražene stručne spreme u trajanju od 12 mjeseci, a što se dokazuje: a) uvjerenjem nadležne porezne uprave da kandidat nije prijavljen u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, zaključno sa danom objave oglasa, b) Kandidati koji imaju ostvaren dio radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme, a koji nije duži od 12 mjeseci, činjenicu statusa pripravnika dokazuju uvjerenjem nadležne porezne uprave o osiguranju koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i zanimanja i period trajanja osiguranja.

NAPOMENA I – za radna mjesta pod 1) i 2)

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

 • da je nezaposleno lice,
 • da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

 • Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja;
 • Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog

branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA II – za radno mjesto pod 2)

Ukoliko je kandidat sa liste uspješnih kandidata za prijem u radni odnos radi osposobljavanja za samostalan rad stipendista Društva, ostvaruje prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uslovima, samo ukoliko je ostvario jednak broj bodova kao i drugi kandidata, te pored opštih uslova i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeći uslov:

 • da je stipendista Društva sa završenim studijem u redovnom roku koji je propisan ugovorom o stipendiranju

(Kandidat je dužan uz prijavu priložiti Ugovor o stipendiranju zaključen sa BH Telecom d.d. Sarajevo).

NAPOMENA III – (za oba radna mjesta)

 • Kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 (pet) dana od njegovog izbora, dostaviti original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova javnog oglasa,
 • Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci,
 • Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome i dodatak diplomama za I i II ciklus studija u istoj struci – za radna mjesta pod 1) i 2),
 • Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, dužni su dostaviti samo diplomu i dodatak diplomi za I ciklus studija u istoj struci – za radna mjesta pod 1) i 2),
 • Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje univerzitetsku diplomu/dodatak diplomi, može dostaviti uvjerenje o diplomiranju i uvjerenje o položenim ispitima, koja ne mogu biti starija od jedne godine dana od dana sticanja traženog stepena sticanja stručne spreme – za radno mjesto pod 2).

IV Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 06.05.2022. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto (navesti broj i naziv radnog mjesta)

u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7,  71000 Sarajevo

 

Kandidat se sa jednom prijavom sa svim potrebnim dokazima, u zatvorenoj koverti može prijaviti samo na jedno radno mjesto.

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više od jedne pozicije, obavezan je dostaviti odvojene prijave sa svim potrebnim dokazima u odvojenim, zatvorenim kovertama, u protivnom prijava kandidata smatrat će se nepotpunom.

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.  

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.