J A V N I O G L A S

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH  („Službene novine F BiH“ broj: 13/19, 9/21), a na osnovu člana 43. Priloga broj 1. Pravilnika o radu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo – prečišćeni tekst: 00.1-2.2-83058-1/17, 00.1-14-52313/18, 00.1-14-61199/1-18, 00.1-14-117198/18-2, 00.1-14-26635/19-1, 00.1-14-58278-4/19, 00.1-14-85712/19-4, 00.1-14-6301/20-4, 00.1-14-21580-4/20, 00.1-14-31278-2/20, 00.1-14-74916-1/20 i 00.1-14-18085-5/22, te u vezi sa tačkom II Odluke o objavljivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos u Direkciji Sarajevo, broj: 08.7-46-18880-6/22 od 29.04.2022. godine, direktor Direkcije Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje30

 

J A V N I  O G L A S

 

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, na radnom mjestu 19. Stručni saradnik – MVK, VSS -1 (jedan) izvršilac, u Službi za plasman usluga poslovnim korisnicima u Sektoru za plasman usluga i podršku poslovnim korisnicima Direkcije Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada u Sarajevu.

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

1.Izvršava pripadajuće poslove prodaje,

2.Izvršava poslove implementacije i prodaje novih servisa i usluga;

3.Stara se o primjeni zakonskih propisa i važećih akata,

4.Redovno, po utvrđenom dinamičkom planu, obilazi postojeće poslovne korisnike i potencijalne poslovne korisnike, te kroz direktnu komunikaciju sa korisnicima evidentira njihove potreba i prezentira postojeće usluge,

5.Sačinjava ponude, predračune i ugovore po složenijim zahtjevima, a u skladu sa važećim dokumentima,

6.Dostavlja terminalnu opremu poslovnim korisnicima,

7.Vrši ažuriranje podataka za postojeće korisnike i konačan pregled kompletnosti,

8.Vodi kompletnu korespondenciju i praćenje realizacije zahtjeva;

9.Kontroliše primljene zahtjeve za usluge, te prati propisane rokove za rješavanje zahtjeva,

10.Priprema ponude i prezentacije usluga u skladu sa važećim dokumentima u koordinaciji sa nadležnim organizacionim jedinicama,

11.Priprema i zaključuje ugovore o prodaji sa poslovnim korisnicima,

12.Prati realizaciju ugovorenih poslova,

13.Realizuje programe, organizira i provodi edukacije za plasman usluga poslovnim korisnicima,

14.Prikuplja informacije o potrebama korisnika  i analizira ponašanje u konzumaciji usluga;

15.Izvještava o realizovanim poslovima, te predlaže unapređenje ponude u prodaji usluga poslovnim korisnicima.

I  Opšti uslovi:

 • da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 (pet) dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova, koje nije starije od 3 (tri) mjeseca).

II Posebni uslovi:

 • VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci) – fakultet tehničkih ili društvenih nauka ili drugi odgovarajući fakultet,
 • radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu,
 • položen vozački ispit “B” kategorije.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu koja obavezno treba da sadrži saglasnost/pristanak kandidata da se njegovi lični podaci obrađuju i čuvaju u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, a u svrhu učešća na javnom oglasu, kao i adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

 • Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme,
 • Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja),
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i zanimanje, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju utvrđenom ovim oglasom,
 • Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole „B“ kategorije.

NAPOMENA I

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

 • da je nezaposleno lice,
 • da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

 • Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja;
 • Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA II

Kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 (pet) dana od njegovog izbora, dostaviti original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova javnog oglasa.

Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.

Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome i dodatak diplomama za I i II ciklus studija u istoj struci.

Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, dužni su dostaviti samo diplomu i dodatak diplomi za I ciklus studija u istoj struci.

IV Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 09.05.2022. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Direkcije Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 19. Stručni saradnik – MVK u Direkciji Sarajevo – ne otvarati”

Ul. Zmaja od Bosne br. 88

71000 Sarajevo

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Direkcije Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Direkcije Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.  

Direkcija Sarajevo Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.