J A V N I O G L A S

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH  („Službene novine F BiH“ broj: 13/19, 9/21), a na osnovu člana 43. Priloga broj 1. Pravilnika o radu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo – prečišćeni tekst: 00.1-2.2-83058-1/17, 00.1-14-52313/18, 00.1-14-61199/1-18, 00.1-14-117198/18-2, 00.1-14-26635/19-1, 00.1-14-58278-4/19, 00.1-14-85712/19-4, 00.1-14-6301/20-4, 00.1-14-21580-4/20, 00.1-14-31278-2/20, 00.1-14-74916-1/20 i 00.1-14-18085-5/22, te u vezi sa tačkom II Odluke o objavljivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos u Direkciji Sarajevo, broj: 08.7-46-16694-6/22 od 29.04.2022. godine, direktor Direkcije Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje

 

J A V N I  O G L A S

 

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na radnom mjestu 41. Šalterski radnik, SSS – 10 (deset) izvršilaca, u Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office) u Sektoru za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima Direkcije Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada u Sarajevu.

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

 1. Vrši prodaju roba i usluga u neposrednom kontaktu sa korisnicima na prodajnim mjestima, po nalogu neposrednog rukovodioca i izvan prodajnog mjesta,
 2. Vrši promovisanje prodajno promotivnih akcija za rezidencijalne korisnike na prodajnim mjestima,
 3. Permanentno praćenje potreba rezidencijalnih korisnika i optimizacija korištenja usluga, te informisanje, edukacija i podrška korisnicima,
 4. Vrši gotovinsku naplatu za prodate robe i usluge,
 5. Vrši naplatu računa za usluge BH Telecoma, te po potrebi obavlja poslove kontrolora,
 6. Po potrebi vrši usaglašavanje stanja dugovanja i potraživanja od korisnika i promptnog uključenja korisnika odmah nakon uplate računa,
 7. Vrši dostavu pologa pazara i dostavu lista za rasknjižavanje realizovanih uplata na dnevnoj osnovi,
 8. Vrši  prijem i obradu zahtjeva i reklamacija za usluge,
 9. Koordinira i učestvuje u rješavanju reklamacija na terminalnu opremu za rezidencijalne korisnike u saradnji sa nadležnom službom za podršku korisnicima,
 10. Vrši prijem rezervacija korisnika za terminalnu opremu,
 11. Stalno komunicira sa korisnicima uz ponavljanje istovrsnih zadataka,
 12. Vrši izdavanje kopija računa i analitičkih kartica,
 13. Uredno i blagovremeno priprema dokumentaciju za pologe pazara i knjiženja,
 14. Izvještava o dnevnim, sedmičnim i mjesečnim realizacijama poslova.

I  Opšti uslovi:

 • da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 (pet) dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova, koje nije starije od 3 (tri) mjeseca).

II Posebni uslovi:

 • SSS (IV stepen  stručne spreme) – završena gimnazija, ekonomska ili druga odgovarajuća srednja škola,
 • radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu koja obavezno treba da sadrži saglasnost/pristanak kandidata da se njegovi lični podaci obrađuju i čuvaju u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, a u svrhu učešća na javnom oglasu, kao i adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

 • Svjedočanstvo ili diploma o sticanju tražene stručne spreme,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i zanimanje, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme.

NAPOMENA I

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

 • da je nezaposleno lice,
 • da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

 • Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja;
 • Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

 

NAPOMENA II

Kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 (pet) dana od njegovog izbora, dostaviti original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova javnog oglasa.

Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.

IV Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 09.05.2022. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Direkcije Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 41. Šalterski radnik u Direkciji Sarajevo– ne otvarati”

Ul. Zmaja od Bosne br. 88

71000 Sarajevo

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Direkcije Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Direkcije Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.  

Direkcija Sarajevo Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.