JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto 11a. Saradnik MVK, VŠS – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 5 (pet) mjeseci, u Odjeljenju za plasman usluga i podršku poslovnim korisnicima u Direkciji Banja Luka, sa mjestom rada u Banja Luci.

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Zaprimanje, obrada, realizacija i verifikacija zahtjeva poslovnih korisnika (velikih, malih i srednjih) za konkretnom uslugom, pristiglih kroz prodajne kanale (protokol, web, šalter, putem MVK),

2. Sačinjava ponude, predračune i ugovore po složenijim zahtjevima a u skladu sa važećim dokumentima,

3. Učestvuje u pripremi ponuda/tenderske ponude po zahtjevima poslovnih korisnika, uključujući i tendere po ZJN,

4. Vrši evidentiranje, obradu i proslijeđivanje na realizaciju zahtjeva i generisanih radnih naloga kao i njihovo praćenje do konačne realizacije,

5. Vrši ažuriranje podataka na postojećim korisnicima, konačan pregled kompletnosti i ispravnosti dokumenata po realizaciji zahtjeva korisnika,

6. Vrši pripremu i slanje odluka i obavjesti korisnicima, verifikaciju predmeta i pripremu za arhiviranje,

7. Vodi kompletnu korespodenciju i praćenje realizacije zahtjeva,

8. Kontroliše i odgovara na primljene zahtjeve za usluge, te prati propisane rokove za rješavanje zahtjeva,

9. Učestvuje u rješavanju reklamacija,

10. Priprema i zaključuje ugovore o prodaje sa poslovnim korisnicima i vrši postprodajnu podršku u kordinaciji sa nadležnim OJ,

11. Organizuje i provodi aktivnosti prodaje usluga poslovnim korisnicima,

12. Prikuplja informacije o potrebama korisnika u konzumaciji usluga,

13. Vrši poslove skladištenja roba za koje je zadužen, te brine o zalihama i materijalno odgovara za iste,

14. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca u okviru stručne spremu,

15. Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršenje svih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovom sistematizacijom i pojedinačnim naredbama neposrednih rukovodilaca, a u okviru stručne spreme,

16. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Društvu.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

II Posebni uslovi:

– VŠS (VI stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ciklusa studija stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa 180 ETCS bodova)

– Viša škola ili I stepen/ciklus fakulteta smijer: tehnički, društveni ili drugi odgovarajući smijer,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 10 (deset) mjeseci,

– Vozačka dozvola za “B” kategoriju.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma o sticanju traženog stepena stručne spreme, (kandidati koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su dostaviti diplomu I ciklusa),

– Dodatak diplomi, (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja),

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 10 (deset) mjeseci, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao iskustvo (radna knjižica i potvrda nadležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

– Dokaz o vozačkoj dozvoli “B” kategorije.

NAPOMENA I

Ukoliko potvrda poslodavca ne sadrži neki od sljedećih elemenata: stručnu spremu predviđenu za konkretno radno mjesto kao i precizan period radnog angažovanja na poslovima kod izdavaoca potvrde, ove uslove je kandidat dužan dokazati, dostavljanjem, pored navedene potvrde poslodavca i uvjerenje nadležne porezne uprave, uz dešifraciju školske spreme i zanimanja, tako da se na osnovu ovih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo i u kojem periodu.

Dopunska dokumenta/uvjerenja koje je moguće predati uz potvrdu poslodavca, smatrat će se valjanim dokazom o radnom iskustvu pod uslovom da:

1) je kandidat uz iste dostavio potvrdu poslodavca,

2) ne sadrži podatke koji su u koliziji sa potvrdom poslodavca i

3) jasno i nedvosmisleno dopunjuju činjenice koje su nepoznate iz potvrde poslodavca, a isti su propisani kao bitni elementi potvrde poslodavca.

NAPOMENA II:

1. U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

2. Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije;

-Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III, alineja 5. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

-Kandidati koji su završili I cikus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplomu i dodatak diplomi o završenom I ciklusu studija.

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Direkcije Banja Luka Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo,

Direkcija Banja Luka

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 11a. Saradnik MVK

– “ne otvarati”

Ul. Kralja Alfonsa XIII, broj: 2

78000 Banja Luka

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Banja Luka će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javni oglas u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na našoj web stranici na sljedećem linku: „ https://www.bhtelecom.ba/karijera/“.