ISPRAVKA DIJELA JAVNOG OGLASA

I

U tekstu Javnog oglasa za prijem u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo u Direkciji Brčko sa mjestom rada u Brčkom, na radnom mjestu 37.Tehničar, SSS – 1 (jedan) izvršilac, u Odjeljenju za tehničku podršku, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, objavljenog dana 27.12.2021. godine u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i „Oslobođenje“, te u vezi sa tačkom II Odluke o objavljivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo broj: 15-46-406700-5-2/21 od 23.12.2021. godine njen sastavni dio, vrši se ispravka na način kako slijedi:

U dijelu Javnog oglasa koji se odnosi na mjesto dostavljanja prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom riječi: „Prijava na javni oglas za radno mjesto 2. Šalterski radnik – ne otvarati“ zamjenjuju se riječima: Prijava na javni oglas za radno mjesto 37.Tehničar – ne otvarati.

II

U ostalom dijelu tekst Javnog oglasa ostaje neizmijenjen.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Direkcija Brčko ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Direkcija Brčko

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 37. Tehničar – ne otvarati”

Ul. Bulevar Mira 2

76120 Brčko

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, možete naći na slijedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/