PONIŠTAVA SE DIO JAVNOG OGLASA

Objavljenog dana 18.06.2021. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ na radnim mjestima, kako slijedi:

· 253. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za video sadržaje, Sektora za video servise u Direkciji za servise u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, sa mjestom rada u Sarajevu,

· 254. Tehničar, SSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za video sadržaje, Sektora za video servise u Direkciji za servise u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, sa mjestom rada u Sarajevu.

te ponovo objavljuje

J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos radnika u Službi za video sadržaje, Sektora za video servise u Direkciji za servise u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnim mjestima, kako slijedi:

1) Prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, na radnom mjestu:

– 253. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Sarajevu

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Učestvuje u razvoju headend sistema;

2. Učestvuje u planiranju razvoja novih headend servisa;

3. Koordinira procesom otklanjanja sistemskih smetnji headend sistemima;

4. Upravlja headend sistemima;

5. Učestvuje u procesu otklanjanja sistemskih smetnji na headend sistemu;

6. Učestvuje u izradi prijedloga plana rada Službe;

7. Učestvuje u zajedničkim projektima sa drugim organizacionim jedinicama Društva a vezanim za multimedijalne servise;

8. Vrši otklanjanje svih uočenih grešaka sa stanovišta headend sistema za koje je zadužen;

9. Obezbjeđuje second level support krajnjim korisnicima za servise za koje je direktno zadužen;

10. Učestvuje u svim poslovima vezanim za analizu rada i unaprađenja sistemima vezanim za video kontribuciju, Headend sistema (glavni,regionalni, DR, OTT), AV emitovanja, Transkoding platformi (OTT, IP Cam,WebTV), playout sistema, content blocking sistema, mosaic generator sistema, sistema za video pripremu sadržaja za video servise;

11. Daje svu potrebnu podršku za otklanjanje nastalih problema na sistemima vezanim za video kontribuciju, Headend sistema (glavni,regionalni, DR, OTT), AV emitovanja, Transkoding platformi (OTT, IP Cam,WebTV), playout sistema, content blocking sistema, mosaic generator sistema, sistema za video pripremu sadržaja za video servise;

12. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu direktora Izvršne direkcije, a u okviru stručne spreme;

13. Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršenje svojih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovim opisom poslova i pojedinačnim naredbama izvršnog direktora, a u okviru stručne spreme;

14. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.

2) Prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na radnom mjestu:

– 254. Tehničar, SSS – 1 ( jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Sarajevu

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Upravlja sistemom kontribucije;

2. Realizuje playout servisa;

3. Kontroliše rad i održava headend sisteme;

4. Realizuje pripremu sadržaja;

5. Učestvuje u procesu otklanjanja smetnji i održavanja headend sistema;

6. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu direktora Izvršne direkcije, a u okviru stručne spreme;

7. Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršenje svojih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovim opisom poslova i pojedinačnim naredbama izvršnog direktora, a u okviru stručne spreme;

8. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine;

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova).

II Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod 1)

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen Elektrotehnički fakultet – smjer RI/ TK / AE, Fakultet za saobraćaj i komunikacije – odsjek komunikacija ili Tehnički fakultet – smjer INF ili TK

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu.

Za radno mjesto pod 2)

– SSS (IV Stepen stručne spreme) Srednja tehnička škola ili gimnazija

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci

III Način prijave:

Za radno mjesto pod 1)

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme

– Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja)

– Izvod iz matične knjige rođenih

– Uvjerenje o državljanstvu

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao iskustvo (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

Za radno mjesto pod 2)

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/ svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme

– Izvod iz matične knjige rođenih

– Uvjerenje o državljanstvu

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao iskustvo (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

NAPOMENA I

Ukoliko potvrda poslodavca ne sadrži neki od sljedećih elemenata: stručnu spremu predviđenu za konkretno radno mjesto kao i precizan period radnog angažovanja na poslovima kod izdavaoca potvrde, ove uslove je kandidat dužan dokazati, dostavljanjem, pored navedene potvrde poslodavca, i uvjerenja nadležne porezne uprave, uz dešifraciju školske spreme i zanimanja, tako da se na osnovu ovih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo i u kojem periodu.

Dopunska dokumenta/uvjerenja koje je moguće predati uz potvrdu poslodavca, smatrat će se valjanim dokazom o radnom iskustvu pod uslovom da:

1) je kandidat uz iste dostavio potvrdu poslodavca,

2) ne sadrži podatke koji su u koliziji sa potvrdom poslodavca i

3) jasno i nedvosmisleno dopunjuju činjenice koje su nepoznate iz potvrde poslodavca, a isti su propisani kao bitni elementi potvrde poslodavca.

Napomena II

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog

branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

2.

– Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije

– Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci

– Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci

– Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome i dodatak diplomama za I i II ciklusa studija u istoj struci (za radno mjesto pod 1)

– Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, nisu dužni dostaviti diplomu i dodatak diplomi i za II ciklus studija (za radno mjesto pod 1)

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III alineja 5 (za radno mjesto pod 1), odnosno tačke III alineja 4 (za radno mjesto pod 2) ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto (navesti broj i naziv radnog mjesta)

u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo

Kandidat se može prijaviti na više radnih mjesta, ali za svako radno mjesto mora podnijeti posebno potpisanu prijavu na javni oglas sa pratećom dokumentacijom pojedinačno u kovertama sa naznakom tačno navedenog radnog mjesta za koje se aplicira.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.