J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnim mjestima kako slijedi:

1. 174a. Tehničar – instalater TK kablova i instalacija, SSS – 3 (tri) izvršioca u Službi za montažne radove, Sektora za izvođenje radova na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, sa mjestom rada u Sarajevu.

Opis poslova i radnih zadataka:

1) Obavlja radove na montaži i ispitivanju TK kablova i opreme,

2) Ispituje kablove i opremu nakon instaliranja,

3) Rad se odvija pod nepovoljnim uticajem atmosferskih uslova na otvorenom prostoru, pri čemu je radnik izložen nejonizirajućim zračenjima (mikrovalna, visokofrekventna, ultraljubičasta, infracrvena, laserska i dr.),

4) Vodi građevinsku knjigu i građevinski dnevnik,

5) Blagovremeno osigurava rezervu materijala za nesmetan rad grupe,

6) Daje podatke po izvedenim radovima potrebne za izradu tehničke dokumentacije,

7) Vrši izradu tehničke dokumentacije,

8) Vrši instalaterske radove za nadzemne i podzemne TK kablove,

9) Izrađuje tehnička rješenja na licu mjesta radi nesmetanog odvijanja poslova,

10) Preuzima i duži opremu za rad na TK kablovima i instalacijama,

11) Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

12) Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršenje svih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovim opisom poslova i pojedinačnim naredbama neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

13) Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Društvu.

2. 212a. Tehničar, SSS – 2 (dva) izvršioca u Službi za pripremu proizvodnje metalnih konstrukcija, Sektora za proizvodnju na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, sa mjestom rada u Sarajevu.

Opis poslova i radnih zadataka:

1) Prati građevinske, mašinske i elektro poslove na gradilištu,

2) Vrši montažu metalnih konstrukcija i telekomunikacione opreme za izgradnju telekomunikacione infrastrukture,

3) Obavlja operacije na proizvodnji i montaži kontejnera, stubova, fitinga i drugih metalnih elemenata,

4) Rad na montaži metalnih konstrukcija i TK opreme, montažu kontejnera, stubova, fitinga i drugih metalnih elemenata se vrši u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima (poslovi u vrućim i suhim ili toplim i vlažnim pogonima, poslovi u hladnim i klimatiziranim prostorima i dr.), te rad pod nepovoljnim uticajem atmosferskih uslova na otvorenom prostoru,

5) Organizuje proces proizvodnje i montaže sa ciljem što efektnijeg iskorištenja raspoloživih kapaciteta,

6) Učestvuje u rješavanju proizvodno-tehničkih problema s ciljem iznalaženja najoptimalnijih rješenja,

7) Vodi građevinski dnevnik na gradilištu i predaje urađen posao i dokumentaciju neposrednom rukovodiocu i brine o sigurnosti radnika na gradilištu,

8) Po potrebi učestvuje u radu komisija,

9) Priprema i podnosi izvještaj sa gradilišta neposrednom rukovodiocu i voditelju objekta,

10) Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

11) Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršenje svih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovim opisom poslova i pojedinačnim naredbama neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

12) Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Društvu.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova).

II Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod 1)

– SSS (IV stepen stručne spreme), Elektrotehnička škola, Srednja tehnička škola, druga odgovarajuća tehnička škola ili Gimnazija,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

Za radno mjesto pod 2)

– SSS (IV stepen stručne spreme), Elektrotehnička škola, Mašinska škola, Srednja tehnička škola, druga odgovarajuća tehnička škola,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci,

III Način prijave:

Za radna mjesta pod 1) i 2)

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma ili svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao iskustvo (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

NAPOMENA I

Ukoliko potvrda poslodavca ne sadrži neki od sljedećih elemenata: stručnu spremu predviđenu za konkretno radno mjesto kao i precizan period radnog angažovanja na poslovima kod izdavaoca potvrde, ove uslove je kandidat dužan dokazati, dostavljanjem, pored navedene potvrde poslodavca, i uvjerenja nadležne porezne uprave, uz dešifraciju školske spreme i zanimanja, tako da se na osnovu ovih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo i u kojem periodu.

Dopunska dokumenta/uvjerenja koje je moguće predati uz potvrdu poslodavca, smatrat će se valjanim dokazom o radnom iskustvu pod uslovom da:

1) je kandidat uz iste dostavio potvrdu poslodavca,

2) ne sadrži podatke koji su u koliziji sa potvrdom poslodavca i

3) jasno i nedvosmisleno dopunjuju činjenice koje su nepoznate iz potvrde poslodavca, a isti su propisani kao bitni elementi potvrde poslodavca.

NAPOMENA II

1. U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

2.

– Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije,

– Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci,

– Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III alineja 4. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto (navesti broj i naziv radnog mjesta)

u Izvršnoj direkciji za investicije – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo

Kandidat se može prijaviti na više radnih mjesta, ali za svako radno mjesto mora podnijeti posebno potpisanu prijavu na javni oglas sa pratećom dokumentacijom pojedinačno u kovertama sa naznakom tačno navedenog radnog mjesta za koje se aplicira.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.