J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnim mjestima kako slijedi:

1) 54. Tehničar, SSS – 1 (jedan) izvršilac u Odjeljenju za kontrolu kvaliteta, Službe za upravljanje projektima izvođačkog inženjeringa, Sektora za upravljanje investicionim projektima, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, sa mjestom rada u Sarajevu;

Opis poslova i radnih zadataka:

1) Vrši kontrolu kvaliteta TK radova i el. instalacija putem mjerenja i ispitivanja,

2) Sačinjava izvještaje o kontroli kvaliteta sa ocjenom o prihvatiljivosti,

3) Vrši kontrolu vertikalnosti GSM antenskih stubova,

4) Analizira i utvrđuje validnost atesta o isporučenoj opremi i proizvodima, i njihovo odlaganje,

5) Sačinjava periodične izvještaje o radu po nalogu neposrednog rukovodioca,

6) Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

7) Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršenje svojih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovim opisom poslova i pojedinačnim naredbama neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

8) Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.

2) 84. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Odjeljenju za jezgrene sisteme, Službe za upravljanje projektima IT, CORE i transportnih struktura, Sektora za upravljanje investicionim projektima, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, sa mjestom rada u Sarajevu;

Opis poslova i radnih zadataka:

1) Učestvuje u realizaciji investicionih projekata,

2) Vrši evaluaciju dinamike i budžeta za dodjeljenje investicione projekte u fazi planiranja,

3) Učestvuje u aktivnostima izrade obrazloženja investicionih odluka za dodijeljenje projekte u okviru Službe/Odjeljenja,

4) Član je Komisija na nivou ID I/Društva,

5) Učestvuje u sačinjavanju nabavnih zahtjeva za dodijeljenje projekte u okviru Službe/Odjeljenja,

6) Prati dinamiku realizacije dodijeljenjih projekata uz inicijalizaciju potrebnih korektivnih mjera u slučaju narušavanja budžeta ili dinamike projekta u okviru Službe,

7) Upravlja investicionim materijalom za dodijeljenje projekte,

8) Po potrebi vrši administriranje projekata u SAP sistemu,

9) Sačinjava periodične izvještajeo radu po nalogu neposrednog rukovodioca,

10) Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

11) Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršenje svojih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovim opisom poslova i pojedinačnim naredbama neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

12) Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.

3) 87. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Odjeljenju za IT i servise, Službe za upravljanje projektima IT, CORE i transportnih struktura, Sektora za upravljanje investicionim projektima, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, sa mjestom rada u Sarajevu.

Opis poslova i radnih zadataka:

1) Učestvuje u realizaciji svih investicionih projekata,

2) Vrši evaluaciju dinamike i budžeta za dodijeljene investicione projekte u fazi planiranja,

3) Učestvuje u aktivnostima izrade obrazloženja investicionih odluka za dodijeljene projekte u okviru Službe/Odjeljenj,

4) Učestvuje u sačinjavanju nabavnih zahtjeva za dodijeljene projekte u okviru Službe/Odjeljenja,

5) Član je Komisija na nivou Društva,

6) Prati dinamiku realizacije dodijeljenih projekata uz inicijalizaciju potrebnih korektivnih mjera u slučaju narušavanja budžeta ili dinamike projekata u okviru Službe/Odjeljenja,

7) Upravlja investicionim materijalom za dodjeljene projekte,

8) Po potrebi vrši administriranje projekata u SAP sistemu,

9) Sačinjava periodične Izvještaje po nalogu neposredng rukovodioca,

10) Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

11) Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršenje svojih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovim opisom poslova i pojedinačnim naredbama neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

12) Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova).

II Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod 1)

– SSS (IV stepen stručne spreme), završena Srednja tehnička škola – elektro smjer,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci,

Za radno mjesto pod 2)

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen Elektrotehnički fakultet, Fakultet za saobraćaj i komunikacije ili Mašinski fakultet,

– Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu,

– Položen stručni ispit.

Za radno mjesto pod 3)

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen Elektrotehnički fakultet, Mašinski fakultet, Fakultet za saobraćaj i komunikacije ili Ekonomski fakultet.

– Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu .

III Način prijave:

Za radno mjesto pod 1)

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma ili svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao iskustvo (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

Za radno mjesto pod 2)

Kandidati su dužni dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme,

– Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja),

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao iskustvo (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu),

– Dokaz o položenom stručnom ispitu.

Za radno mjesto pod 3)

Kandidati su dužni dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme,

– Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja),

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao iskustvo (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

NAPOMENA I

Ukoliko potvrda poslodavca ne sadrži neki od sljedećih elemenata: stručnu spremu predviđenu za konkretno radno mjesto kao i precizan period radnog angažovanja na poslovima kod izdavaoca potvrde, ove uslove je kandidat dužan dokazati, dostavljanjem, pored navedene potvrde poslodavca, i uvjerenja nadležne porezne uprave, uz dešifraciju školske spreme i zanimanja, tako da se na osnovu ovih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo i u kojem periodu.

Dopunska dokumenta/uvjerenja koje je moguće predati uz potvrdu poslodavca, smatrat će se valjanim dokazom o radnom iskustvu pod uslovom da:

1) je kandidat uz iste dostavio potvrdu poslodavca,

2) ne sadrži podatke koji su u koliziji sa potvrdom poslodavca i

3) jasno i nedvosmisleno dopunjuju činjenice koje su nepoznate iz potvrde poslodavca, a isti su propisani kao bitni elementi potvrde poslodavca.

NAPOMENA II

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

– Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije;

– Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci;

– Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci;

– Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome i dodatak diplomama za I i II ciklus studija u istoj struci – za radna mjesta pod 2) i 3);

– Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova,nisu dužni dostaviti diplomu i dodatak diplomi i za II ciklus studija – za radna mjesta pod 2) i 3);

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III alineja 4. za radno mjest pod 1) i elemente iz tačke III alineja 5. za radna mjesta pod 2) i 3) ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto (navesti broj i naziv radnog mjesta)

u Izvršnoj direkciji za investicije – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo

Kandidat se može prijaviti na više radnih mjesta, ali za svako radno mjesto mora podnijeti posebno potpisanu prijavu na javni oglas sa pratećom dokumentacijom pojedinačno u kovertama sa naznakom tačno navedenog radnog mjesta za koje se aplicira.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.