JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto 21. Tehničar za eksploataciju i održavanje telekomunikacionih sistema, SSS – 2 (dva) izvršioca, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, u Odjeljenju za tehničku podršku, Direkcije Banja Luka, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, i to 1 (jedan) izvršilac sa mjestom rada u Banja Luci i 1 (jedan) izvršilac sa mjestom rada u Srebrenici.

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Brza i efikasna realizacija naloga, sa ciljem ispunjenja zahtjeva korisnika,

2. Brza (interventna) realizacija komunikacijskih rješenja namjenjenih poslovnim korisnicima.

3. Učešće u razvoju podrške korisnicima usluga kao jedinstvenog procesa,

4. Učešće u razvojnim projektima drugih regionalnih direkcija i Izvršnih direkcija Društva,

5. Unošenje svih promjena u postojeću tehničku dokumentaciju i dostavljanje istih u Odjeljenje za TK sisteme, za pristupne mreže i za prenos, pravilno pohranjivanje i održavanje TD,

6. Analiza saobraćajnih parametara mreže, praćenje parametara kvaliteta usluga – QoS,

7. Davanje potrebnih podataka, kod reklamacija korisnika vezanih za smetnje na korisničkim linijama i terminalnim uređajima, odgovarajućim službama za reklamaciju,

8. Učestvovanje u izradi tehničkih rješenja, uvođenju, testiranju i realizaciji novih servisa, kao i interkonekcijskih servisa i ugovora,

9. Rad na proširenju postojećih i uvođenju novih kapaciteta, kao i redovnom održavanju pristupnih optičkih mreža,

10. Eksploatacija i održavanje energetskih sistema u nadležnosti Direkcije,

11. Eksploatacija, redovno i interventno održavanje, TK mjerenja, nadzor i upravljanje sistemima prenosa u nadležnosti Direkcije,

12. Realizacija svih naloga za uključenje usluge u predviđenom roku, pa i kad su potrebni iskopi da bi se izgradio optički privod do objekta korisnika,

13. Izrada kućne instalacije u zgradama optičkim kablovima, za P2P i P2MP tehnologiju, uz saradnju sa TI,

14. Kontinuirano praćenje i analiza djelovanja konkurencije na geografskom području Direkcije te izvještavanje nadležne Izvršne direkcije,

15. Realizacija dopisa i naloga vezanih za održavanje i eksploataciju sistema,

16. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca u okviru stručne spremu,

17. Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršenje svih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovom sistematizacijom i pojedinačnim naredbama neposrednih rukovodilaca, a u okviru stručne spreme,

18. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

II Posebni uslovi:

-SSS (IV stepen stručne spreme) Srednja škola tehničkog smjera,

– Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci,

-Položen vozački ispit “B” kategorije.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma ili Svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao iskustvo (radna knjižica i potvrda nadležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

NAPOMENA I

Ukoliko potvrda poslodavca ne sadrži neki od slijedećih elemenata: stručnu spremu predviđenu za konkretno radno mjesto kao i precizan period radnog angažovanja na poslovima kod izdavaoca potvrde, ove uslove je kandidat dužan dokazati, dostavljanjem, pored navedene potvrde poslodavca i uvjerenje nadležne porezne uprave, uz dešifraciju školske spreme i zanimanja, tako da se na osnovu ovih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo i u kojem periodu.

Dopunska dokumenta/uvjerenja koje je moguće predati uz potvrdu poslodavca, smatrat će se valjanim dokazom o radnom iskustvu pod uslovom da:

1) je kandidat uz iste dostavio potvrdu poslodavca,

2) ne sadrži podatke koji su u koliziji sa potvrdom poslodavca i

3) jasno i nedvosmisleno dopunjuju činjenice koje su nepoznate iz potvrde poslodavca, a isti su propisani kao bitni elementi potvrde poslodavca.

NAPOMENA II

1. U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

2. Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije;

-Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III, alineja 4. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Direkcije Banja Luka, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo,

Direkcija Banja Luka

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 21. Tehničar za eksploataciju održavanje telekomunikacionih sistema mjesto rada Banja Luka ” – ne otvarati”

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 21. Tehničar za eksploataciju održavanje telekomunikacionih sistema – mjesto rada Srebrenica” – “ne otvarati”

Ul. Kralja Alfonsa XIII br. 2

78000 Banja Luka

Kandidat se može prijaviti na više radnih mjesta, ali za svako radno mjesto mora podnijeti posebno potpisanu prijavu na javni oglas sa pratećom dokumentacijom pojedinačno u kovertama sa naznakom tačno navedenog radnog mjesta za koje se aplicira.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Travnik će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javni oglas u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na našoj web stranici na sljedećem linku: „ https://www.bhtelecom.ba/karijera/“.