Javni oglas za prijem u radni odnos u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH  („Službene novine F BiH“ br. 13/19 i 9/21), a na osnovu člana 98. Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-17072/20-10 od 29. 06. 2020. godine, te u vezi sa tačkom II Odluke o objavljivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, broj: 01-46-236939-10/21 od 20.05.2021. godine, generalnI direktor Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje

J A V N I  O G L A S 

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnim mjestima kako slijedi:

 • Koordinator, VSS – 1 (jedan) izvršilac, u Službi za IT standardizaciju i planiranje, Sektora za planiranje IT servisa, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, sa mjestom rada u Sarajevu.

Opis poslova i radnih zadataka:

 1. Učestvuje u izradi periodičnih investicionih programa IDITa,
 2. Učestvuje u izradi periodičnih investicionih programa ostalih OJ BH Telecoma,
 3. Učestvuje u timovima za definisanje procedura/upustava, poslovnih procesa i modela u BH Telecomu –BPM,
 4. Verificira i implementira preporuke u procesima standardizacije IT servisa,
 5. Vrši praćenje realizacije investicija,
 6. Monitoriše, analizira i daje prijedloge za optimizaciju poslovnih procesa u uskoj saradnji sa poslovnim timom,
 7. Priprema i objedinjuje nabavnu dokumentaciju, prati realizaciju nabavnih postupaka, koordinira aktivnosti i sarađuje sa ID za investicije i ID EFP,
 8. Izvještava po pitanjima realizacije plana nabavki,
 9. Priprema potrebne izvještaje, distribuira poslove,
 10. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,
 11. Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršenje svojih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovim opisom poslova  i pojedinačnim naredbama neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,
 12. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.

 

 • Sistem inženjer, VSS – 1 (jedan) izvršilac, u Službi za koordinaciju IT projekata, Sektora za planiranje IT servisa, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, sa mjestom rada u Sarajevu.

Opis poslova i radnih zadataka:

 1. Učestvuje u koordinaciji i upravljanju IT servis katalogom, odnosno životnim ciklusom manje složenih IT servisa i arhitekture na način izrade konceptualnih rješenja IT servisa, arhitekture i integracije,
 2. Učestvuje u koordinaciji manje složenih IT projekata prema ostalim OJ BH Telecoma i isporučiocima rješenja,
 3. Učestvuje u koordinaciji manje složenih IT projekata interno između sektora,
 4. Učestvuje u koordinaciji dizajniranja manje složenih aplikativnih rješenja, IT servisa, arhitekture i integracije,
 5. Učestvuje u koordinaciji aktivnosti modeliranja, dokumentovanja i objavljivanja  procesa iz poslovne perspektive,
 6. Učestvuje u koordinaciji aktivnostima podrške poslovnih procesa kroz  IT servise– kreiranju  mape poslovnih procesa i aplikacija,
 7. Pruža podršku aktivnostima na projekt managera i projekt zadataka,
 8. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,
 9. Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršenje svojih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovim opisom poslova  i pojedinačnim naredbama neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,
 10. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.

 

 • Koordinator za operativni CRM i aktivaciju usluga, VSS – 1 (jedan) izvršilac, u Službi za prodajne i CRM aplikacije, Sektora za razvoj IT servisa, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, sa mjestom rada u Sarajevu.

    Opis poslova i radnih zadataka:

 1. Vodi i koordinira složene IT projekte (razvojne i nabavne – integracijske),
 2. Priprema i izrađuje detaljne specifikacije za razvoj i nabavku IT servisa i integracijskih tokova,
 3. Pruža podršku pri izradi dizajna rješenja iz domena Službe,
 4. Priprema i izrađuje detaljne specifikacije za IT rješenja,
 5. Koordinira poslove razvoja novih i prilagodbe postojećih IT servisa,
 6. Učestvuje u izradi dizajna, razvoju i prilagodbi IT servisa iz domena Službe,
 7. Koordinira poslove testiranja,
 8. Učestvuje u funkcionalnom testiranju,
 9. Koordinira i učestvuje u izradi testnih scenarija i koordinira testiranje,
 10. Priprema prenos promjena u produkcijsko okruženje,
 11. Učestvuje u tranziciji i implementaciji IT rješenja, pruža podršku Službi za podršku eksploataciji IT sistema,
 12. Učestvuje u rješavanju i rješava zahtjeve krajnjih korisnika na trećoj liniji podrške,
 13. Koordinira aktivnosti na izradi i verzioniranju dokumentacije IT servisa u skladu sa QMS procedrama BH Telecoma,
 14. Priprema potrebne izvještaje, distribuira poslove,
 15. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,
 16. Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršenje svojih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovim opisom poslova  i pojedinačnim naredbama neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,
 17. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.

 

 • Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac, u Službi za ERP sistema, Sektora za poslovnu IT podršku, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, sa mjestom rada u Sarajevu.

  Opis poslova i radnih zadataka:

 1. Razvija, prilagođava i modifikuje IT servise iz domena Službe koristeći razvojne alate propisane strategijom IT-a,
 2. Pruža podršku pri izradi specifikacija za razvoj IT rješenja,
 3. Učestvuje u tranziciji i implementaciji IT rješenja, pruža podršku Službi za podršku eksploataciji IT sistema,
 4. Izrada dokumentacije i uputstava u skladu sa QMS procedrama BH Telecoma,
 5. Učestvuje u izradi testnih scenarija,
 6. Učestvuje u procesu testiranja,
 7. Učestvuje u rješavanju i rješava zahtjeve krajnjih korisnika na trećoj liniji podrške,
 8. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,
 9. Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršenje svojih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovim opisom poslova i pojedinačnim naredbama neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,
 10. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.

 

 • 6 Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za sistemsku platformu, Sektora za IT platformu, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, sa mjestom rada u Sarajevu.

  Opis poslova i radnih zadataka:

 1. Vrši poslove iz oblasti konfigurisanja, nadzora i podešavanja operativnih sistema i servisa operativnih sistema,
 2. Vrši poslove iz oblasti projektovanja i konfigurisanja računarske mreže i komunikacija,
 3. Vrši poslove iz oblasti instalacije, konfigurisanja, nadzora i podešavanja mrežnih servisa i integracijske platforme,
 4. Vrši poslove iz oblasti instalacije, konfigurisanja, nadzora i podešavanja baza podataka i sistema za pohranu podataka,
 5. Administrira i prati rad baza podataka,
 6. Prati i analizira rad i stabilnost računarske mreže, te vrši administriranje aktivnih mrežnih komponenti i terminalnih uređaja koji se nalaze u računarskoj mreži,
 7. Administrira i prati rad mrežnih operativnih sistema,
 8. Prati i analizira rad i stabilnost računarske mreže, te vrši administriranje aktivnih mrežnih komponenti i terminalnih uređaja koji se nalaze u računarskoj mreži,
 9. Učestvuje u implementaciji rješenja iz navedenih oblasti,
 10. Učestvuje u implementaciji svih novih IT servisa u sve dijelove preduzeća,
 11. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,
 12. Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršavanje svih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovom sistematizacijom i pojedinačnim naredbama neposrednih rukovodioca, a u okviru stručne spreme
 13. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim sistemima upravljanja i procedurama Dioničkog društva.

I  Opšti uslovi: 

 • da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova).

II  Posebni uslovi: 

Za radno mjesto pod 1)

 • VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen Elektrotehnički fakultet smjer: Informatika, Telekomunikacije, Automatika/elektronika; Ekonomski fakultet smjer: Informatika/Menadžment; Prirodno matematički fakultet smjer Informatika; Fakultet informacionih tehnologija i ostali tehnički akreditovani fakulteti smjera Informatika.
 • Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 3 (tri) godine. 

Za radno mjesto pod 2) 

 • VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen Elektrotehnički fakultet smjer: Informatika, Telekomunikacije, Automatika/elektronika; Ekonomski fakultet smjer: Informatika/Menadžment; Prirodno matematički fakultet smjer Informatika; Fakultet informacionih tehnologija i ostali tehnički akreditovani fakulteti smjera Informatika.
 • Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 3 (tri) godine. 

Za radno mjesto pod 3) 

 • VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen Elektrotehnički fakultet smjer: Informatika, Telekomunikacije, Automatika/elektronika; Ekonomski fakultet smjer Informatika/Menadžment; Prirodno matematički fakultet smjer Informatika; Fakultet informacionih tehnologija i ostali tehnički akreditovani fakulteti smjera Informatika.
 • Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 3 (tri) godine.

Za radno mjesto pod 4) 

 • VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen Elektrotehnički fakultet smjer: Informatika, Telekomunikacije; Automatika/elektronika; Ekonomski fakultet smjer Informatika; Prirodno matematički fakultet smjer Matematika/Informatika, Fakultet informacionih tehnologija i ostali tehnički akreditovani fakulteti smjera Informatika;
 • Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu.

Za radno mjesto pod 5) 

 • VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen Elektrotehnički fakultet smjer: Informatika, Telekomunikacije; Automatika/elektronika; Ekonomski fakultet smjer Informatika; Prirodno matematički fakultet smjer Matematika/Informatika, Fakultet informacionih tehnologija i ostali tehnički akreditovani fakulteti smjera Informatika;
 • Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu.

III  Način prijave:

Kandidati su dužni dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme,

– Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja),

– Izvod iz matične knjige rođenih;

– Uvjerenje o državljanstvu;

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao iskustvo (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu) –  za radna mjesta pod rednim br. 4) i 5).

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 3 (tri) godine, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao iskustvo (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu) – za radna mjesta pod rednim br. 1), 2) i 3).                                                                                                                                        

Napomena: 

 1. U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

 • da je nezaposleno lice,
 • da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

 • Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja;
 • Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog

branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja. 

Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije;

Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od

  6 (šest) mjeseci;

Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci;

Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli

  180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome i dodatak diplomama za I i II ciklus studija u istoj struci;

Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje  240 ECTS bodova,

  nisu dužni dostaviti diplomu i dodatak diplomi i za II ciklus studija.

–  Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III alineja 5. za radna mjesta pod 4) i 5) i elemente iz tačke III alineja 6. radna mjesta pod 1), 2) i 3) ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

 

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo
Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto (navesti broj i naziv radnog mjesta)
u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije – ne otvarati”
Ul. Franca Lehara br. 7,  71000 Sarajevo 

Kandidat se može prijaviti na više radnih mjesta, ali za svako radno mjesto mora podnijeti posebno potpisanu prijavu na javni oglas sa pratećom dokumentacijom pojedinačno u kovertama sa naznakom tačno navedenog radnog mjesta za koje se aplicira. 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.    

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika. 

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.